Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos realiajai ekonomikai remti iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų jau skirta 278 mlrd. EUR

Briuselis, 2017 m. gruodžio 13 d.

Įsibėgėjus 2014–2020 m. programų įgyvendinimui, šiandien paskelbtoje naujoje ataskaitoje apžvelgiama, ko nuo finansavimo laikotarpio pradžios pavyko pasiekti penkiems ES fondams.

Iki 2017 m. spalio mėn. konkretiems projektams buvo paskirstyta beveik pusė 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų biudžeto. Iki 2016 m. pabaigos iš fondų suteikta parama beveik 793 500 įmonių; apskaičiuota, kad taip buvo sukurta 154 000 naujų darbo vietų.

Jau 7,8 mln. žmonių pasinaudojo pagalba, teikiama ieškant darbo ar įgyjant naujų gūdžių, padidinta 23,5 mln. hektarų žemės ūkio paskirties žemės biologinė įvairovė. Iki 2016 m. pabaigos iš viso atrinkta 2 milijonai ES finansuojamų projektų – milijonu daugiau nei ankstesniais metais.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Europos struktūriniams ir investicijų fondams tenka itin svarbus vaidmuo stiprinant bendrąją rinką. Jie skatina mūsų šalių ekonomikos augimą, padeda kurti darbo vietas ir diegti inovacijas Europoje. Be to, struktūrinių fondų ir Europos strateginių investicijų fondo priemonių derinimas suteikia galimybę finansuoti rizikingesnius, tačiau labai perspektyvius projektus. Norėčiau paraginti projektų vykdytojus apsvarstyti tokią galimybę“.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „Per vienus metus ES finansuojamų projektų skaičius padvigubėjo – tai reiškia, kad įgyvendinimo procesas jau įsibėgėjo. Europos struktūriniai ir investicijų fondai dirba visu pajėgumu ir per ateinantį dešimtmetį suteiks Europai reikiamą pagreitį“.

Naudingi buvo ne tik ES finansuoti ir dabar vykdomi skaitmeninės ekonomikos, socialinės įtraukties ir aplinkos projektai – iš ataskaitos matyti, kad tikrai pasiteisino ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu įvestos naujovės.

Naujos išankstinės sąlygos padėjo užtikrinti palankesnę investicijų aplinką

2017 m. kovo mėn. atlikus naujųjų išankstinių sėkmingo investavimo sąlygų (ex-ante sąlygų) pirmąjį vertinimą nustatyta, kad tai labai veiksminga paskata imtis reformų įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, atitikties efektyvaus energijos vartojimo ir viešųjų pirkimų teisės aktams ar investicijų į inovacijas, transportą ir skaitmenines technologijas planavimo.

Finansavimo laikotarpiu po 2020 m. numatyta toliau stiprinti ES investicijų sąsają su parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse, kaip išdėstyta praėjusią savaitę pateiktame diskusijoms skirtame Komisijos dokumente dėl ES finansų ateities ir Komisijos pasiūlymuose dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo.

Mažiau biurokratinių kliūčių paramos gavėjams

Ataskaitoje nurodyta, kad pastaruoju metu valstybės narės vis dažniau naudojasi supaprastintomis procedūromis pagal 2014–2020 m. sanglaudos politikos sistemą – tai visų pirma internetinės lėšų valdymo procedūros (vadinamoji e. sanglauda), paprastesnis įmonių prašymų tvarkymo procesas (kontaktiniai centrai) ir paprastesnės procedūros, pagal kurias paramos gavėjai gali paprašyti ES atlyginti išlaidas.

Supaprastinimo idėja grindžiami ir svarstymai dėl būsimos sanglaudos politikos struktūros, kuriuose svarbų vaidmenį atlieka Komisijos sukurta Aukšto lygio grupė supaprastinimo klausimais.

Veiksmingiau panaudojus turimus išteklius pavyko pritraukti daugiau privačiojo sektoriaus lėšų

Įgyvendinant Investicijų plano tikslą pritraukti daugiau investicijų, 2014–2020 m. sistema sudarytos sąlygos plačiau panaudoti finansines priemones. Iki 2016 m. pabaigos tokioms priemonėms pagal ESI fondų programas skirta 13,3 mlrd. EUR, visų pirma MVĮ rėmimui, moksliniams tyrimams ir inovacijoms bei mažos anglies dioksido taršos ekonomikai.

Šiuo metu ESI fondų finansinėmis priemonėmis remiama daugiau kaip 76 000 įmonių. Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) iki šiol atrinktiems paramos MVĮ projektams panaudota 11,5 mlrd. EUR privačiojo sektoriaus lėšų (tikslas – 42 mlrd. EUR). 

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Kaip veikia Europos struktūriniai ir investicijų fondai

2017 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų įgyvendinimo strateginė ataskaita.

Sanglaudos atvirųjų duomenų platforma

 

IP/17/5201

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar