Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan reaalitalouteen jo 278 miljardia euroa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista

Bryssel 13. joulukuuta 2017

Tänään julkaistussa uudessa kertomuksessa esitetään, mitä viisi EU:n rahastoa on saavuttanut rahoituskauden alun jälkeen, nyt kun vuosien 2014–2020 ohjelmien täytäntöönpano on päässyt täyteen vauhtiin.

Lokakuuhun 2017 mennessä lähes puolet Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) vuosien 2014–2020 määrärahoista oli sidottu konkreettisiin hankkeisiin. Vuoden 2016 loppuun mennessä lähes 793 500 yritystä oli saanut tukea näistä rahastoista, minkä johdosta oli syntynyt arviolta 154 000 uutta työpaikkaa.

Tukea työllistymiseen tai osaamisen kehittämiseen on saanut jo 7,8 miljoonaa ihmistä ja viljelysmaiden luonnon monimuotoisuutta on parannettu 23,5 miljoonan hehtaarin alueella. Kaikkiaan 2 miljoonaa EU:n rahoittamaa hanketta oli valittu vuoden 2016 loppuun mennessä, mikä on 1 miljoona enemmän kuin edellisenä vuonna.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla on tärkeä tehtävä sisämarkkinoiden lujittamisessa. ”Ne edistävät talouskasvua, työpaikkojen luomista ja innovointia Euroopassa. Rakennerahastojen ja Euroopan strategisten investointien rahaston rahoituksen yhdistäminen antaa mahdollisuuden rahoittaa riskialttiimpia mutta lupaavia hankkeita. Haluaisinkin rohkaista hankkeiden toteuttajia harkitsemaan tätä vaihtoehtoa”, Katainen jatkoi.

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Crețu puolestaan sanoi, että EU:n rahoittamien hankkeiden määrä on kaksinkertaistunut pelkästään yhden vuoden aikana. ”Tämä osoittaa, että hankkeiden toteuttaminen on nyt päässyt hyvään vauhtiin. Euroopan rakenne- ja investointirahastot toimivat täydellä vauhdilla ja antavat tuulta Euroopan purjeisiin seuraavaa vuosikymmentä ajatellen”, hän totesi.

Nyt toteutettavien, EU:n rahoittamien sosiaaliseen osallisuuteen keskittyvien hankkeiden sekä digi- ja ympäristöhankkeiden lisäksi kertomuksesta käy ilmi, että rahoituskaudella 2014–2020 tehdyistä muutoksista on todella ollut hyötyä.

Uudet edellytykset ovat parantaneet investointiympäristöä

Maaliskuussa 2017 toteutetusta, investointien onnistumista koskevien uusien edellytysten (ennakkoehdot) ensimmäisestä arvioinnista kävi ilmi, että nämä toimivat merkittävinä kannustimina uudistuksille monilla eri aloilla, kuten energiatehokkuutta tai julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamisessa tai innovointiin, liikenteeseen tai digitaaliseen teknologiaan liittyvien investointien suunnittelussa.

Vuoden 2020 jälkeisellä rahoituskaudella on tarkoitus lujittaa entisestään EU:n rahastojen ja jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille annettavan tuen välistä yhteyttä, kuten komissio on ehdottanut EU:n budjetin tulevaisuutta koskevassa pohdinta-asiakirjassa ja komission viime viikolla esittämissä ehdotuksissa Euroopan talous- ja rahaliiton syventämisestä.

Vähemmän byrokratiaa rahastojen edunsaajien kannalta

Kertomuksen mukaan jäsenvaltiot ovat entistä enemmän hyödyntäneet vuosien 2014–2020 koheesiopoliittisen kehyksen suomia yksinkertaistamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Niitä ovat varojen hallinnoinnin online-menettelyt (sähköinen koheesio), yksinkertaisemmat hakuprosessit yrityksille (keskitetyt asiointipisteet) ja yksinkertaisemmat tavat hakea korvauksia EU:lta.

Yksinkertaistaminen on myös tulevan koheesiopolitiikan muotoilua koskevan pohdinnan ytimessä. Tässä prosessissa otetaan huomioon komission perustaman yksinkertaistamista käsittelevän korkean tason ryhmän arvokas panos.

Käytettävissä olevien resurssien järkevämpi käyttö on johtanut yksityisen rahoituksen käytön lisääntymiseen

Euroopan investointiohjelman tavoitteena on lisätä investointeja. Sen mukaisesti laadittiin vuosien 2014–2020 kehys rahoitusvälineiden laajemman käytön tukemiseksi. Vuoden 2016 loppuun mennessä tällaisiin välineisiin oli ERI-rahastojen ohjelmien puitteissa sidottu 13,3 miljardia euroa. Kohteena olivat lähinnä pk-yritysten tuki, tutkimus ja innovointi sekä vähähiilinen talous.

Yli 76 000 yritystä saa tällä hetkellä tukea ERI-rahastoista rahoitusvälineiden kautta. Tähän mennessä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) puitteissa valittujen, pk-yritysten tukemiseen keskittyvien hankkeiden osuus yksityisestä rahoituksesta on 11,5 miljardia euroa yhteensä 42 miljardin euron kokonaistavoitteesta. 

Lisätietoja:

Tietosivu – Euroopan rakenne- ja investointirahastot työssä

Strategiakertomus 2017 Euroopan rakenne- ja investointirahastojen täytäntöönpanosta

ERI-rahastojen avoin tietoalusta

 

IP/17/5201

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar