Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa reaalmajandusse on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest eraldatud juba 278 miljardit eurot

Brüssel, 13. detsember 2017

Täna avaldatud uues aruandes on välja toodud, mida ELi viie fondi vahenditega on rahastamisperioodi algusest saadik saavutatud, arvestades, et 2014.–2020. aastaks kavandatud programmide rakendamine on täie hoo sisse saanud.

Oktoobriks 2017 oli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele aastateks 2014–2020 ettenähtud eelarvest peaaegu pool konkreetsete projektide jaoks kasutusele võetud. 2016. aasta lõpuks oli fondidest toetust saanud ligikaudu 793 500 ettevõtjat, kes olid loonud hinnanguliselt 154 000 uut töökohta.

Töökoha leidmisel või oskuste arendamisel on juba saanud abi 7,8 miljonit inimest ning 23,5 miljonil hektaril põllumajandusmaal on suurendatud bioloogilist mitmekesisust. Kokku oli 2016. aasta lõpuks valitud ELi poolt rahastamiseks välja kaks miljonit projekti, mida on ühe miljoni võrra rohkem kui varasemal aastal.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis sellega seoses järgmist: „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidel on väga tähtis roll ühtse turu tugevdamisel. Need aitavad kaasa majanduse kasvamisele ning soodustavad uute töökohtade loomist ja innovatsiooni Euroopas. Struktuurifondide ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi vahendite üheskoos kasutamine võimaldab rahastada riskantsemaid, ent see-eest paljulubavaid projekte. Kutsun projektide elluviijaid üles seda võimalust kaaluma.“

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Crețu lisas omalt poolt: „ELi rahastatavate projektide arv on vaid ühe aastaga kahekordistunud, mis annab tunnistust sellest, et projektide ellurakendamine on nüüd täie hoo sisse saanud. Euroopa struktuuri- ja arengufondid töötavad täies mahus ning annavad Euroopa majandusele hoogu järgmiseks kümnendiks.“

Aruandest ilmneb, et lisaks praegu rakendatavatele digitaalmajanduse, sotsiaalse kaasatuse ja keskkonnaprojektidele on end tõeliselt ära tasunud ka rahastamisperioodiks 2014–2020 kavandatud uudset laadi projektid.

Uued kehtestatud eeltingimused on aidanud parandada investeerimiskeskkonda

Märtsis 2017 hinnati esimest korda uusi eeltingimusi edukate investeeringute tegemiseks ja tõdeti, et nende kaasabil saab soodustada reforme väga mitmesugustes valdkondades nagu energiatõhususkriteeriumide järgimine, riigihangete alased õigusaktid, investeeringute kavandamine innovatsiooniks, transport ja digitehnoloogialahendused.

Pärast 2020. aastat algaval rahastamisperioodil kavatsetakse tugevdada seost ELi vahendite ja liikmesriikide struktuurireformidele antava toetuse vahel, nagu on rõhutatud komisjoni aruteludokumendis ELi rahanduse tuleviku kohta ning Euroopa majandus- ja rahaliidu lõplikku väljakujundamist käsitlevates ettepanekutes, mis esitati eelmisel nädalal.

Vähem tarbetut bürokraatiat toetusesaajate jaoks

Aruandes märgitakse, et liikmesriigid kasutavad üha rohkem ära ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevas 2014.–2020. aasta raamistikus ettenähtud lihtsustusvõimalusi, eelkõige vahendite haldamiseks mõeldud veebilahendusi (nn e-ühtekuuluvus), ettevõtjate jaoks mõeldud lihtsamaid taotlusvõimalusi (ühtsed kontaktpunktid) ja toetusetaotlejate jaoks lihtsustatud võimalusi taotleda ELilt hüvitist.

Lihtsustamine on ka tulevase ühtekuuluvuspoliitika ülesehituse kujundamise keskmes ning väärtusliku panuse sellesse on andnud komisjoni loodud, struktuuri- ja investeerimisfondide lihtsustamisega tegelev kõrgetasemeline töörühm.

Tänu olemasolevate vahendite arukamale kasutamisele on suurenenud erasektoripoolse rahastamise osakaal

Vastavalt investeerimiskavas seatud eesmärgile suurendada investeeringute mahtu koostati 2014.–2020. aasta raamistik eesmärgiga toetada rahastamisvahendite laialdasemat kasutamist. 2016. aasta lõpuks oli selliseid rahastamisvahendeid kasutatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate projektide jaoks 13,3 miljardi euro ulatuses – enamasti VKEde toetamiseks, teadusuuringuteks ja innovatsiooniks ning vähese CO2-heitega majanduse arendamiseks.

Praegu toetatakse rahastamisvahendite abil Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames üle 76 000 ettevõtja. Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) VKEde toetamiseks seni valitud projektide puhul on kasutatud erarahastamist 11,5 miljardi euro väärtuses (eesmärk on 42 miljardit eurot). 

Lisateave:

Teabeleht – Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamine

2017. aasta strateegiline aruanne Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamise kohta

Ühtekuuluvusfondi andmeplatvorm

 

IP/17/5201

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar