Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Der er allerede nu blevet tilført 278 mia. EUR til Europas realøkonomi via de europæiske struktur- og investeringsfonde

Bruxelles, den 13. december 2017

I en ny rapport, der offentliggøres i dag, beskrives, hvad de fem EU-fonde har opnået siden støtteperiodens start, nu hvor gennemførelsen af 2014-2020-programmerne er nået op på fuld hastighed.

I oktober 2017 var næsten halvdelen af de europæiske struktur- og investeringsfondes (ESI-fondenes) budget for 2014-2020 blevet afsat til konkrete projekter. Ved udgangen af 2016 havde næsten 793 500 virksomheder modtaget støtte fra fondene, hvorigennem det anslås, at der er blevet skabt 154 000 nye job.

7,8 mio. mennesker har allerede nu fået hjælp til at finde et job eller udvikle færdigheder, og samtidig er biodiversiteten på 23,5 mio. hektar landbrugsjord blevet forbedret. I alt var der ved udgangen af 2016 blevet udvalgt 2 mio. EU-finansierede projekter, hvilket er 1 mio. flere end foregående år.

Næstformand for Europa-Kommissionen, Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "De europæiske struktur- og investeringsfonde spiller en afgørende rolle for styrkelsen af det indre marked. De hjælper vores økonomier med at vokse og frembringer arbejdspladser og innovation i Europa. Ved at kombinere strukturfondene med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer får man desuden mulighed for at finansiere projekter, der er mere risikobetonede, men som alligevel er lovende. Jeg vil gerne opfordre projektlederne til at overveje denne mulighed."

Kommissær for regionalpolitik Corina Crețu udtalte: "Antallet af EU-finansierede projekter blev fordoblet på kun ét år, hvilket viser, at vi nu er oppe på fuld marchhastighed med hensyn til gennemførelse. De europæiske struktur- og investeringsfonde er nu fuldt operationelle og vil give Europa fremdrift ind i det næste årti."

Ud over de EU-finansierede projekter inden for digitalisering, social inklusion og miljø, som nu ser dagens lys, viser rapporten, at de nye tiltag, der blev indført i finansieringsperioden 2014-2020, virkelig har båret frugt.

Nye forudsætninger har bidraget til et bedre investeringsmiljø

Det fremgik af en første vurdering af de nye forudsætninger for vellykkede investeringer ("forhåndsbetingelser") i marts 2017, at disse forhåndsbetingelser har vist sig at være kraftige incitamenter til reform inden for en række forskellige områder, herunder overholdelse af målene om energieffektivitet eller lovgivningen om offentlige udbud samt planlægning af investeringer til innovation, transport eller digitale teknologier.

For finansieringsperioden efter 2020 er det hensigten yderligere at styrke forbindelsen mellem EU's midler og støtten til strukturreformer i medlemsstaterne, som beskrevet i Kommissionens oplæg om fremtiden for EU's finanser og i Kommissionens forslag til en uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union, der blev forelagt i sidste uge.

Mindre bureaukrati for modtagerne af midlerne

I rapporten anføres det, at medlemsstaterne i stigende grad har gjort brug af de muligheder for forenkling af samhørighedspolitikkens rammer for perioden 2014-2020, nemlig onlineprocedurer i forvaltningen af midler ("e-samhørighed"), enklere ansøgningsprocedurer for virksomheder ("kvikskranker") samt enklere måder, hvorpå støttemodtagerne kan søge om tilbagebetaling fra EU.

Forenkling er ligeledes nøgleordet i overvejelserne om, hvordan fremtidens samhørighedspolitik skal være opbygget, og der er indkommet værdifulde bidrag fra gruppen på højt plan om forenkling, som Kommissionen har nedsat.

Mere intelligent brug af de forhåndenværende ressourcer har ført til øget mobilisering af private midler

I overensstemmelse med investeringsplanens mål om at mobilisere flere investeringer blev den finansielle ramme for 2014-2020 oprettet for at udbrede brugen af finansielle instrumenter. Der var ved udgangen af 2016 blevet afsat 13,3 mia. EUR under ESI-fondenes programmer til disse instrumenter, hovedsagelig til støtte til SMV'er, forskning og innovation samt en kulstoffattig økonomi.

Over 76 000 virksomheder modtager p.t. støtte fra ESI-fondene gennem finansielle instrumenter. De projekter til støtte for SMV'er, som hidtil er blevet udvalgt under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), udgør 11,5 mia. EUR privat lånefinansiering ud af et mål på i alt 42 mia. EUR. 

Yderligere oplysninger:

Faktablad — The European Structural and Investment Funds at work

The 2017 Strategic report on the implementation of the European Structural and Investment Funds

The Cohesion Open Data Platform

 

IP/17/5201

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar