Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů bylo v Evropě investováno do reálné ekonomiky již 278 miliard EUR

Brusel 13. prosince 2017

Nová zpráva, která byla dnes zveřejněna, zdůrazňuje, čeho se podařilo prostřednictvím pěti fondů EU dosáhnout od počátku období financování, přičemž provádění programů na období 2014–2020 nyní probíhá naplno.

Do října 2017 byla téměř polovina prostředků uvolněných z evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů na období 2014–2020 vyčleněna na konkrétní projekty. Do konce roku 2016 podporu z fondů obdrželo téměř 793 500 podniků a bylo vytvořeno přibližně 154 000 nových pracovních míst.

Pomoci při hledání zaměstnání nebo při rozvíjení svých dovedností využilo již 7,8 milionu občanů a zlepšila se biologická rozmanitost 23,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Celkem byly do konce roku 2016 vybrány dva miliony projektů financovaných z EU, což je o 1 milion více než v roce předchozím.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu dodal: „Evropské strukturální a investiční fondy hrají klíčovou úlohu při posilování jednotného trhu. Pomáhají našim ekonomikám v růstu a při stimulaci vytváření pracovních míst a inovací v Evropě. Spojením strukturálních fondů s Evropským fondem pro strategické investice se rovněž umožňuje financování rizikovějších, avšak slibných projektů. Rád bych vyzval předkladatele projektů, aby zvážili využití této možnosti.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová k tomu uvedla: „Počet projektů financovaných z EU se během jediného roku zdvojnásobil, což ukazuje, že provádění nabralo plné tempo. Evropské strukturální a investiční fondy fungují naplno a budou jako vítr do plachet rozvoje Evropy v příštím desetiletí.“

Kromě projektů financovaných z EU v oblasti digitalizace, sociálního začleňování a životního prostředí, které nyní spatřily světlo světa, tato zpráva poukazuje na skutečnost, že novinky zavedené v období financování 2014–2020 se skutečně vyplatily.

Nové předpoklady přispěly ke zlepšení prostředí pro investice

Z prvního hodnocení nových předpokladů pro úspěšné investice (neboli „předběžných podmínek“) z března 2017 vyplynulo, že se tyto předpoklady ukázaly být silnou motivací k reformám napříč širokou škálou odvětví – soulad s energetickou účinností nebo s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek, plánování investic v oblasti inovací, dopravy či digitálních technologií.

V rámci období financování po roce 2020 se plánuje další posílení vazby mezi fondy EU a podporou strukturálních reforem v členských státech, jak je uvedeno v diskusním dokumentu Komise o budoucnosti financí EU a v návrzích na prohloubení evropské hospodářské a měnové unie, jež Komise představila minulý týden.

Méně byrokracie pro příjemce finančních prostředků

Ve zprávě se uvádí, že členské státy stále více využívají možností zjednodušení rámce politiky soudržnosti na období 2014–2020, zejména online postupy při řízení finančních prostředků („e-soudržnost“), zjednodušené postupy pro podniky („jednotné kontaktní místo“) a jednodušší způsoby, jak mohou příjemci žádat o úhradu ze strany EU.

Zjednodušení je též základem úvah o uspořádání budoucí politiky soudržnosti, společně s cenným přínosem skupiny na vysoké úrovni pro otázky zjednodušení, kterou vytvořila Komise.

Inteligentnější využívání dostupných zdrojů vedlo k větší mobilizaci soukromých finančních prostředků

V souladu s cílem investičního plánu mobilizovat více investic byl zřízen rámec na období 2014–2020 na podporu širšího využívání finančních nástrojů. Do konce roku 2016 bylo na tyto nástroje v rámci programů ESI fondů přiděleno 13,3 miliardy EUR, zejména na podporu malých a středních podniků, výzkum a inovace a nízkouhlíkové hospodářství.

V současné době je z ESI fondů prostřednictvím finančních nástrojů podporováno více než 76 000 podniků. Projekty na podporu malých a středních podniků dosud vybrané v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) představují 11,5 miliardy EUR uvolněných ze soukromých finančních prostředků, a to z cílové částky ve výši 42 miliard EUR. 

Další informace:

Informativní přehled – fungování evropských strukturálních a investičních fondů

Strategická zpráva o provádění evropských strukturálních a investičních fondů z roku 2017

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti

 

IP/17/5201

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar