Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Вече 278 млрд. евро бяха изразходвани в полза на реалната икономика в Европа по линия на европейски структурни и инвестиционни фондове

Брюксел, 13 декември 2017 r.

В публикуван днес нов доклад се изтъкват постиженията на петте фонда на ЕС от началото на периода на финансиране на фона на това, че изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. вече достигна най-активната си фаза.

Към октомври 2017 г. за почти половината от бюджета по европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. са поети задължения за конкретни проекти. До края на 2016 г. почти 793 500 предприятия са получили подкрепа по фондовете, като са създадени около 154 000 нови работни места.

7,8 млн. души са успели да получат съдействие при намиране на работа или за развитие на свои умения, а биологичното разнообразие в земеделски площи с общ размер 23,5 милиона хектара беше значително подобрено. Към края на 2016 г. бяха подбрани финансирани от ЕС проекти на обща стойност 2 млн. евро, което е с 1 милион повече от предходната година.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Европейските структурни и инвестиционни фондове имат важна роля за укрепването на единния ни пазар. Те подпомагат растежа на нашите икономики и стимулират създаването на работни места и иновациите в Европа. Съчетаването на средствата по структурните фондове и финансирането по Европейския фонд за стратегически инвестиции позволява и финансирането на по-рискови, но обещаващи проекти. Бих насърчил организаторите на различни проекти да вземат под внимание и тази възможност.“

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Броят на финансираните от ЕС проекти се е удвоил само за една година, което показва, че се движим плавно с изпълнението на програмите. Европейските структурни и инвестиционни фондове работят на пълни обороти и са двигател за напредъка на Европа през следващото десетилетие."

Освен финансираните от ЕС проекти за цифрови технологии, социално приобщаване и околна среда, които вече се изпълняват, докладът подчертава, че въведените през финансовия период 2014—2020 г. новости вече дават своите плодове.

Новите условия благоприятстваха по-добра за инвестициите среда

През март 2017 г. извършената първа оценка на новите условия за успешни инвестиции („предварителни условия“) показа, че те са мощен стимул за реформи в редица сектори — енергийна ефективност или законодателство в областта на обществените поръчки, планиране на инвестициите за иновации, транспорт или цифровите технологии.

За финансовия период след 2020 г. се предвижда връзката между фондовете на ЕС и подкрепата за структурните реформи в държавите членки да бъде допълнително укрепена. Това беше подчертано в дискусионния документ на Комисията относно бъдещето на финансите на ЕС, както и в предложенията на Комисията за задълбочаване на икономическия и паричен съюз, представени миналата седмица.

По-малко бюрокрация за получателите на средствата

В доклада се посочва, че държавите членки все по-често използват възможностите за опростяване на политиката за сближаване за периода 2014—2020 г., а именно онлайн процедури при управлението на средствата (т. нар. „електронно сближаване“), по-опростени процедури за кандидатстване за предприятията (т. нар. „единни входни пунктове“) и по-опростени процедури при исканията за възстановяване на средствата от страна на ЕС, подавани от получателите на средствата.

Опростяването е основополагащо понятие при обмислянето на структурата на бъдещата политика на сближаване, при което ще бъдат взети предвид високо ценените бележки на Групата на високо равнище за опростяване на европейските структурни и инвестиционни фондове, създадена от Комисията.

По-интелигентното изразходване на наличните ресурси доведе до по-активно мобилизиране на частното финансиране

В съответствие с целта по Плана за инвестиции за мобилизиране на повече инвестиции рамката за периода 2014—2020 г. беше създадена така, че да предложи подкрепа за по-широко използване на финансови инструменти. До края на 2016 г. 13,3 милиарда евро по програми по европейските структурни и инвестиционни фондове бяха насочени към такива инструменти, най-вече в подкрепа на МСП, научните изследвания и иновациите и нисковъглеродната икономика.

Към момента над 76 000 предприятия се подпомагат от европейските структурни и инвестиционни фондове посредством финансови инструменти. Подбраните до момента проекти в подкрепа на МСП по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) възлизат на 11,5 милиарда евро от привлеченото частно финансиране — част от целевите 42 милиарда евро. 

За повече информация:

Информационен документ — как работят европейските структурни и инвестиционни фондове

Стратегически доклад за 2017 г. относно изпълнението на програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове

Платформа за свободно достъпни данни във връзка със сближаването

 

IP/17/5201

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar