Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Glyfosat: EU-kommissionen svarar på medborgarinitiativet och vill ge mer insyn i vetenskapliga bedömningar

Strasbourg den 12 december 2017

Glyfosat: EU-kommissionen svarar på medborgarinitiativet och vill ge mer insyn i vetenskapliga bedömningar

Kommissionen antar i dag ett meddelande som svar på det europeiska medborgarinitiativet ”Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel”. Kommissionen förbinder sig att under 2018 lägga fram ett lagstiftningsförslag för att ytterligare öka insynen och kvaliteten på de studier som används vid den vetenskapliga bedömningen av ämnen.

 

EU-kommissionen har noterat EU-medborgarnas farhågor i medborgarinitiativet och tänker vidta åtgärder för att i framtiden öka insynen i förfarandena för att godkänna, begränsa eller förbjuda användningen av bekämpningsmedel.

I dagens meddelande utstakas nästa steg:

  • Meddelandet är ett svar på medborgarinitiativet och innehåller en detaljerad förklaring av EU:s regler om bekämpningsmedel.
  • Meddelandet innehåller ett åtagande från kommissionens sida att under våren 2018 lägga fram ett lagstiftningsförslag för att öka insynen, kvaliteten och oberoendet i fråga om de vetenskapliga bedömningarna av ämnen, t.ex. genom att öka allmänhetens tillgång till obehandlade data.
  • Meddelandet innehåller också åtaganden om framtida ändringar av lagstiftningen för att stärka styrningen av hur relevanta undersökningar genomförs. Detta skulle exempelvis kunna omfatta att offentliga myndigheter deltar i beslutsprocessen när det gäller vilka undersökningar som behövs i ett visst ärende.

Efter en noggrann vetenskaplig bedömning av alla tillgängliga data om glyfosater drogs dessutom slutsatsen att det inte finns någon koppling mellan glyfosater och cancer hos människan. Kommissionen förlänger i dag därför godkännandet av glyfosater för en period av fem år, med stöd av EU-ländernas omröstning om förslaget till beslut den 27 november 2017[1]. Kommissionen föreslår i allmänhet att ämnen godkänns för en period om femton år om samtliga godkännandekriterier är uppfyllda, men glyfosat är inget rutinfall. Kommissionen har diskuterat frågan upprepade gånger och kommissionen har under de senaste månaderna arbetat för att beslutet skulle få största möjliga stöd från medlemsländerna samtidigt som det garanterar en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, i linje med EU-lagstiftningen. Kommissionen har i sitt slutliga förslag om att förnya godkännandet för en femårsperiod beaktat de senaste icke-bindande resolutioner som Europaparlamentet antagit.

– Det är fantastiskt att över en miljon människor i EU har investerat av sin tid för att agera direkt i en fråga som är så viktig, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Kommissionen har lyssnat och kommer nu att agera. Vi behöver mer insyn i hur beslut fattas på det här området. Nästa vår kommer kommissionen också att lägga fram förslag angående dricksvatten, något som vi lovat i samband med ett annat framgångsrikt medborgarinitiativ. Jag är en stark förespråkare för medborgarnas rätt att engagera sig på det här sättet och jag kommer att sätta press på Europaparlamentet och rådet att snabbt arbeta vidare med våra förslag för att göra det lättare att påverka genom europeiska medborgarinitiativ i framtiden.

– Jag har från början av min mandatperiod varit en stark förespråkare för ökad insyn i beslutsprocessen och ökad tillgång till de vetenskapliga studier som ligger till grund för att ett verksamt ämne godkänns, säger folkhälsokommissionär Vytenis Andriukaitis. Jag kommer att lägga fram ett förslag för att ta itu med dessa frågor under våren 2018. Det är dock lika viktigt att EU-länderna tar sitt ansvar när det gäller att godkänna bekämpningsmedel på de egna marknaderna. De måste också se till att bekämpningsmedel används på ett hållbart sätt och på ett sätt som överensstämmer med märkningskraven. Våra mål är insyn, oberoende och hållbar användning av bekämpningsmedel. Det är dessa mål som bör ligga till grund för vårt arbete och det är på dessa mål som mitt fokus kommer att ligga.

 

Kommissionens svar på medborgarinitiativets tre uppmaningar:

1. ”Förbjud glyfosatbaserade växtbekämpningsmedel eftersom exponering för dessa har satts i samband med cancer hos människan och deras användning har lett till försämringar i ekosystemet”

Medlemsländerna ansvarar själva för godkännande, användning och/eller förbud mot glyfosatbaserade produkter på deras territorium. I EU godkänns endast ämnen för vilka objektiv bevisning har visat att de är säkra att använda. Efter en noggrann vetenskaplig bedömning av alla tillgängliga data om glyfosater drogs slutsatsen att det inte finns någon koppling mellan glyfosater och cancer hos människan. Kommissionen förlänger i dag därför godkännandet av glyfosater för en period av fem år, med stöd av EU-ländernas omröstning om förslaget till beslut den 27 november 2017. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har upprepade gånger fört upp frågan på kommissionens agenda, för att se till att kommissionen tar sitt politiska ansvar. Mot bakgrund av diskussionerna i kommissionskollegiet och med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt har kommissionen beslutat att minska den föreslagna förnyelseperioden från femton till fem år. Detta innebar också att kommissionen kunde få stöd från så många EU-länder som möjligt.

2. ”Se till att den vetenskapliga bedömningen av bekämpningsmedel i EU:s godkännandeförfarande endast bygger på offentliggjorda studier som beställts av behöriga offentliga myndigheter och inte av bekämpningsmedelsindustrin”

Kommissionen håller fullständigt med om att insyn i vetenskapliga bedömningar och beslut är av avgörande betydelse för att förtroendet för regelverket för livsmedelssäkerhet inte ska minska. Det är därför av yttersta vikt att en gedigen, öppen och oberoende vetenskaplig bedömning bibehålls och förbättras. Kommissionen kommer senast under våren 2018 att lägga fram ett lagförslag som omfattar dessa och andra viktiga aspekter, exempelvis styrningen av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Kommissionen kommer att föreslå att de nuvarande reglerna ändras för att säkerställa att vetenskapliga studier finns tillgängliga för allmänheten. Allmänheten måste kunna förstå hur sådana långtgående beslut om att godkänna eller förbjuda vissa ämnen fattas. Politiskt ansvarstagande och ökad insyn är två sidor av samma mynt.

3. ”Fastställ bindande mål för hela EU om minskad användning av bekämpningsmedel i syfte att uppnå en framtid fri från bekämpningsmedel”.

EU:s politik är redan inriktad mot att minska beroendet av bekämpningsmedel och uppnå en framtid fri från bekämpningsmedel, i likhet med vad som efterfrågades i det europeiska medborgarinitiativet. Kommissionen kommer att sträva efter att se till att EU-länderna uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet om hållbar användning och minskar beroendet av bekämpningsmedel. EU-länderna har också uppmanats upprätta mer exakta och mätbara mål i sina nationella handlingsplaner. För att kunna övervaka tendenserna vad gäller minskade risker vid användning av bekämpningsmedel inom EU kommer kommissionen dessutom att fastställa harmoniserade riskindikatorer, vid sidan av de befintliga nationella riskindikatorerna. På så sätt kan kommissionen avgöra hur effektiva åtgärderna är när den överväger framtida politiska alternativ. Kommissionen kommer att bedöma situationen på nytt mot bakgrund av de data som framkommit och se huruvida det finns behov av obligatoriska EU-omfattande mål för bekämpningsmedel.

 

Vad händer nu?

– När det gäller beredning av ett lagstiftningsförslag:I januari 2018 kommer man att offentliggöra en rapport om kontrollen av den allmänna livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet där den befintliga lagstiftningen kommer att gås igenom. Man kommer också att inleda ett offentligt samråd som kommer att ligga till grund för beredningen av det lagförslag som kommer att läggas fram senast våren 2018.

– När det gäller hållbar användning av bekämpningsmedel: Kommissionen kommer att följa upp utvecklingen i EU-länderna mot bakgrund av en rapport som offentliggjordes i oktober i fjol.

 

Bakgrund:

Förfarandet för att förnya godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat har väckt stort intresse och gett upphov till en bredare debatt om godkännandet och användningen av bekämpningsmedel i EU. Den 27 november 2017 röstade medlemsländerna för kommissionens förslag att förnya godkännandet för en femårsperiod.

På Jean-Claude Junckers initiativ har frågan diskuterats flera gånger i kommissionskollegiet. Kommissionen har arbetat för att beslutet skulle få största möjliga stöd från medlemsländerna samtidigt som det garanterar en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, i linje med EU-lagstiftningen. Beslutet fattades efter ett omfattande och öppet vetenskapligt förfarande där mer än 6 000 sidor vetenskapliga bedömningar offentliggjordes.

Kommissionen föreslår i allmänhet att ämnen godkänns för en period om femton år om samtliga godkännandekriterier är uppfyllda, men glyfosat är inget rutinfall. Andra relevanta aspekter beaktades när en lämplig period för förnyelse fastställdes, t.ex. det faktum att ny information om ämnet publiceras i snabb takt. Dessutom har kommissionen i sitt slutliga förslag om att förnya godkännandet för en femårsperiod beaktat de senaste icke-bindande resolutioner som Europaparlamentet antagit. Medbogarinitiativet ”Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel” har också noggrant beaktats i det beslut som formellt antogs i dag.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker konstaterade redan när han tillträdde att politiker och beslutsfattare inte kan fly från sitt ansvar genom att låta bli att ta ställning i frågor. Han föreslog därför en ändring av det s.k. kommittéförfarandet för att öka insynen i EU-ländernas ställningstaganden och garantera att politikerna tar större ansvar i beslutsprocessen.

 

Läs mer:

Alla dokument, inklusive tillhörande beslut som antagits i dag kommer att offentliggöras här.

Frågor och svar: Kommissionens svar på EU:s medborgarinitiativ om glyfosat

Det europeiska medborgarinitiativet: ”Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel

Godkännande av bekämpningsmedel i EU

Faktablad: ”Bekämpningsmedel i EU: godkännande och användning”

Följ oss på Twitter: @Food_EU

 

[1]Omprövningskommittén den 27 november 2017: ett positivt yttrande från medlemsländerna – 18 länder (65,71 % av EU:s befolkning) röstade för en förnyelse av godkännandet, 9 länder (32,26 %) emot och 1 land (2,02 %) lade ner sin röst.

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar