Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Glifosāts – Komisija atbild Eiropas pilsoņu iniciatīvai un paziņo par zinātnisko novērtējumu lielāku pārredzamību

Strasbūrā, 2017. gada 12. decembrī

Glifosāts – Komisija atbild Eiropas pilsoņu iniciatīvai un paziņo par zinātnisko novērtējumu lielāku pārredzamību

Šodien pieņemtajā paziņojumā Komisija atbild Eiropas pilsoņu iniciatīvai “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi” un apņemas 2018. gadā iesniegt tiesību akta priekšlikumu, kas uzlabos vielu zinātniskās novērtēšanas pārredzamību un tajā izmantoto pētījumu kvalitāti.

 

Atsaucoties uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, Eiropas Komisija respektē ES iedzīvotāju bažas un izziņo pasākumus, kuru mērķis ir panākt, lai pesticīdu lietošanas atļaušana, ierobežošana un aizliegšana nākotnē būtu pārredzamāka.

Šodienas paziņojumā ir ieskicēti turpmākie soļi:

  • atbildot pilsoņu iniciatīvai, tajā detalizēti skaidroti ES noteikumi par pesticīdiem,
  • paziņots par ieceri 2018. gada pavasarī iesniegt tiesību akta priekšlikumu ar mērķi uzlabot vielu zinātnisko novērtējumu pārredzamību, kvalitāti un neatkarību, piemēram, nodrošināt publisku piekļuvi jēldatiem, un
  • paziņots par grozījumiem, kas izdarāmi tiesību aktos, lai stiprinātu attiecīgo pētījumu veikšanas pārvaldību, un tas varētu ietvert, piemēram, publiskā sektora iestāžu iesaistīšanos lemšanā par to, kādi pētījumi jāveic konkrētā gadījumā.

Turklāt pēc visu par glifosātu pieejamo datu rūpīgas zinātniskas novērtēšanas, kurā secināts, ka saikne starp glifosātu un vēža izraisīšanu cilvēkiem nepastāv, un pēc dalībvalstu pārstāvju pozitīva balsojuma 2017. gada 27. novembrī[1] Komisija šodien atjaunoja glifosāta apstiprinājumu uz 5 gadiem. Ja visi apstiprināšanas kritēriji ir ievēroti, Komisija parasti ierosina izdot atļauju uz 15 gadiem, taču glifosāta gadījums nav parasts. Komisija šo jautājumu ir apspriedusi vairākkārt un pēdējo mēnešu laikā izstrādājusi lēmumu, kurš guvis visplašāko atbalstu no dalībvalstīm un vienlaikus nodrošina augstu cilvēka veselības un vides aizsardzības pakāpi saskaņā ar ES tiesību aktiem. Komisijas galīgajā priekšlikumā par apstiprinājuma atjaunošanu uz 5 gadiem ir ņemtas vērā arī jaunākās nesaistošās rezolūcijas, ko pieņēmis Eiropas Parlaments.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Tas ir apsveicami, ka krietni vairāk nekā miljons ES iedzīvotāju ir atraduši laiku, lai tieši iesaistītos sasāpējuša jautājuma risināšanā. Komisija viņus ir uzklausījusi, un tagad rīkosies. Lēmumu pieņemšanai šajā jomā jākļūst pārredzamākai. Nākamajā pavasarī Komisija iesniegs arī priekšlikumus par dzeramo ūdeni, kuri tika solīti, atsaucoties uz citu sekmīgu iniciatīvu. Īsāk sakot, dedzīgi atbalstu iedzīvotāju tiesības uz šāda veida iesaistīšanos un neatlaidīgi aicinu Parlamentu un Padomi panākt strauju progresu saistībā ar mūsu priekšlikumiem, kuri iecerēti, lai Eiropas pilsoņu iniciatīvām nākotnē sekmētos vieglāk.”

Veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andrjukaitis teica: “Kopš pilnvaru termiņa sākuma esmu dedzīgi atbalstījis lielāku pārredzamību lēmumu pieņemšanā, arī tādā aspektā kā piekļuve zinātniskiem pētījumiem, kas ir darbīgo vielu apstiprinājuma pamatā. Līdz 2018. gada pavasarim iesniegšu priekšlikumu, kurā būs risināti šie jautājumi. Tomēr vienlīdz svarīgi ir tas, lai dalībvalstis apzinātos savu atbildību, kad tās izdod atļauju laist pesticīdus pašmāju tirgos. Tām jāpārliecinās arī par to, ka pesticīdu lietošana ir ilgtspējīga un notiek pilnīgā saskaņā ar marķējuma prasībām. Mūsu mērķi ir pārredzamība, neatkarība un pesticīdu ilgtspējīga lietošana. Šiem mērķiem veltīšu lielu uzmanību, jo tiem jābūt mūsu darba pamatu pamatam.”

 

Turpinājuma sniegta Komisijas atbilde uz trim Eiropas pilsoņu iniciatīvā izvirzītajām prasībām.

1. “Aizliegt glifosāta herbicīdus, kuru iedarbība uz cilvēkiem tiek saistīta ar vēzi un kuru lietošana ir degradējusi ekosistēmas”

Dalībvalstis ir atbildīgas par glifosātu saturošu līdzekļu atļaušanu, lietošanu un/vai aizliegšanu savā teritorijā. ES tiek apstiprinātas tikai tādas vielas, kuru lietošanas drošums ir objektīvi pierādīts. Pēc visu par glifosātu pieejamo datu rūpīgas zinātniskas novērtēšanas, kurā secināts, ka saikne starp glifosātu un vēža izraisīšanu cilvēkiem nepastāv, un pēc dalībvalstu pārstāvju pozitīva balsojuma 2017. gada 27. novembrī Komisija šodien atjaunoja glifosāta apstiprinājumu uz 5 gadiem. Lai nodrošinātu pilnīgu Komisijas politisko atbildību, priekšsēdētājs Ž. K. Junkers šo jautājumu bija vairākkārt iekļāvis kolēģijas darbakārtībā. Pamatojoties uz šīm politiskajām diskusijām un ņemot vērā Eiropas Parlamenta nostāju, Komisija nolēma priekšlikumā ierosināto parasto atjaunošanas periodu – 15 gadus – saīsināt līdz 5 gadiem, un šāds lēmums guva visplašāko atbalstu no dalībvalstu puses.

2. “Panākt, ka ES regulatīvajam apstiprinājumam nepieciešamais zinātniskais pesticīdu novērtējums tiek pamatots vienīgi ar publicētiem pētījumiem, ko pasūtījušas kompetentas publiskās iestādes, nevis pesticīdu nozare”

Komisija pilnībā piekrīt, ka zinātnisko novērtējumu un lēmumu pieņemšanas pārredzamībai ir izšķirīga nozīme, lai nodrošinātu uzticēšanos pārtikas nekaitīguma tiesiskajam regulējumam. Ir būtiski uzturēt un pilnveidot spēcīgu, pārredzamu un neatkarīgu zinātniskās novērtēšanas procesu. Komisija līdz 2018. gada pavasarim nāks klajā ar tiesību akta priekšlikumu, kas aptvers šos un citus svarīgus aspektus, piemēram, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) pārvaldību. Komisija ierosinās mainīt pašreizējos noteikumus, lai nodrošinātu zinātnisko pētījumu publisku pieejamību. Turklāt iedzīvotājiem jāspēj saprast, kā tiek pieņemti šādi tālejoši lēmumi atļaut vai aizliegt konkrētas vielas. Politiskā atbildība un lielāka pārredzamība ir vienas monētas divas puses.

3. “Visā ES noteikt obligātus mērķrādītājus pesticīdu lietojuma samazināšanai, tādējādi gādājot par tādu nākotni, kas būtu brīva no pesticīdiem”

ES politika jau tagad ir vērsta uz to, lai mazinātu atkarību no pesticīdu lietošanas un gādātu par nākotni, kas ir brīva no pesticīdiem, kā pieprasījusi Eiropas pilsoņu iniciatīva. Komisija centīsies panākt, lai dalībvalstis pildītu Pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas direktīvā paredzētos pienākumus un mazinātu atkarību no pesticīdu lietošanas. Dalībvalstis tiek arī aicinātas savos nacionālajos rīcības plānos noteikt precīzākus un konkrētāk izmērāmus mērķrādītājus. Turklāt, lai uzraudzītu pesticīdu lietošanas riska mazināšanas tendences ES līmenī, Komisija papildus spēkā esošajiem valsts mēroga riska rādītājiem noteiks saskaņotus riska rādītājus. Šie rādītāji dos iespēju Komisijai noteikt pasākumu rezultativitāti, kad tā novērtēs nākotnes politikas variantus. Komisija, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, atkārtoti izvērtēs situāciju un novērtēs vajadzību ieviest ES mērogā obligātus pesticīdu mērķrādītājus.

 

Nākamie soļi

- Attiecībā uz tiesību akta priekšlikuma sagatavošanu:2018. gada janvārī tiks publicēts ziņojums par Vispārīgā pārtikas aprites tiesību akta atbilstības pārbaudi, kurā būs izsvērti patlaban spēkā esošie noteikumi. Tiks uzsākta arī sabiedriskā apspriešana, lai tajā gūtās atziņas varētu iestrādāt priekšlikumā, kas iesniedzams līdz 2018. gada pavasarim.

- Attiecībā uz pesticīdu ilgtspējīgāku lietošanu Komisija kopā ar dalībvalstīm veiks turpinājumdarbu, kas pamatosies uz šā gada oktobrī publicētu ziņojumu.

 

Pamatinformācija

Darbīgās vielas glifosāta apstiprinājuma atjaunošanas procedūra ir izraisījusi lielu interesi un plašas diskusijas par pesticīdu atļaušanu un lietošanu ES. 2017. gada 27. novembrī dalībvalstis nobalsoja par Komisijas priekšlikumu atjaunot apstiprinājumu uz 5 gadiem.

Pēc priekšsēdētāja Ž. K. Junkera pieprasījuma šis jautājums vairākkārt tika apspriests komisāru kolēģijā. Komisija ir izstrādājusi lēmumu, kurš guvis visplašāko atbalstu no dalībvalstīm un vienlaikus nodrošina augstu cilvēka veselības un vides aizsardzības pakāpi saskaņā ar ES tiesību aktiem. Tā izstrādē ievērots visaptverošs un pārredzams zinātnisks process, kurā publiskoti vairāk nekā 6000 zinātniskā novērtējuma lappušu.

Ja visi apstiprināšanas kritēriji ir ievēroti, Komisija parasti ierosina izdot atļauju uz 15 gadiem, taču glifosāta gadījums nav parasts. Nosakot atbilstošu atjaunošanas periodu, tika ņemti vērā citi leģitīmi faktori, piemēram, tas, ka tiek publicēts liels daudzums papildu informācijas par šo vielu. Turklāt Komisijas galīgajā priekšlikumā par apstiprinājuma atjaunošanu uz 5 gadiem ir ņemtas vērā jaunākās nesaistošās rezolūcijas, ko pieņēmis Eiropas Parlaments. Šodien oficiāli pieņemtajā lēmumā arī rūpīgi izvērtēta Eiropas pilsoņu iniciatīva “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi”.

Jau pilnvaru termiņa sākumā priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja, ka pārvaldība atturoties nav risinājums, un ierosināja mainīt tā sauktos komiteju procedūras noteikumus nolūkā palielināt dalībvalstu ieņemto nostāju pārredzamību un lēmumu pieņemšanas procesā nodrošināt lielāku politisko pārskatatbildību iedzīvotāju priekšā.

 

Vairāk informācijas

Visi dokumenti, tostarp saistītie lēmumi, kurus šodien pieņēmusi Komisija, būs pieejami šeit.

Jautājumi un atbildes – Komisija atbild Eiropas pilsoņu iniciatīvai par glifosātu

Eiropas pilsoņu iniciatīva “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi

Pesticīdu apstiprināšana ES

Faktu lapa “Pesticīdu atļaušana un lietošana ES”

Sekojiet mums tviterī: @Food_EU

 

[1]Pārsūdzības komitejā 2017. gada 27. novembrī tika panākts labvēlīgs iznākums – 18 dalībvalstis (65,71 % no ES iedzīvotāju skaita) nobalsoja par atjaunošanu, 9 (32,26 %) balsoja pret un 1 (2,02 %) atturējās.

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar