Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Glifosatas. Komisija atsako į Europos piliečių iniciatyvą ir skelbia apie daugiau skaidrumo moksliniuose vertinimuose

Strasbūras, 2017 m. gruodžio 12 d.

Glifosatas. Komisija atsako į Europos piliečių iniciatyvą ir skelbia apie daugiau skaidrumo moksliniuose vertinimuose

Šiandien priimtu komunikatu Komisija atsako į Europos piliečių iniciatyvą (ECI) „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ ir įsipareigoja 2018 m. pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto, kad būtų toliau didinamas tyrimų, naudojamų moksliniam veikliųjų medžiagų vertinimui, skaidrumas ir gerinama kokybė.

 

Atsakydama į Europos piliečių iniciatyvą, Europos Komisija imasi spręsti ES piliečiams rūpimus klausimus ir paskelbė priemones, kuriomis ateityje bus didinamas leidimų suteikimo pesticidams, jų ribojimo arba draudimo procesų skaidrumas.

Šiandien paskelbtame komunikate išdėstyti tolesni veiksmai:

  • atsakant į piliečių iniciatyvą, jame pateikiamas išsamus ES taisyklių dėl pesticidų paaiškinimas;
  • paskelbiama, kad 2018 m. bus pateiktas teisės akto pasiūlymas siekiant didinti veikliųjų medžiagų mokslinių vertinimų skaidrumą, kokybę ir nepriklausomumą, suteikiant visuomenei galimybę susipažinti su pirminiais duomenimis, ir
  • skelbiami būsimi daliniai teisės aktų pakeitimai, siekiant stiprinti susijusių tyrimų atlikimo valdymą, kuriems gali būti priskiriamas, pavyzdžiui, valdžios institucijų įtraukimas į sprendimo dėl to, kuriuos tyrimus konkrečiu atveju būtina atlikti, procesą.

Be to, atlikus išsamų visų turimų duomenų dėl glifosato mokslinį vertinimą ir gavus išvadą, kad nėra ryšio tarp glifosato ir žmonių susirgimų vėžiu, 2017 m. lapkričio 27 d. balsavimu pritarus valstybių narių atstovams [1], šiandien Komisija patvirtino glifosato patvirtinimo pratęsimą penkiems metams. Komisija paprastai siūlo pratęsti patvirtinimą 15 metų, jei tenkinami visi patvirtinimo kriterijai, tačiau glifosato atvejis nėra įprastas. Šį klausimą kelis kartus aptarė Komisija, pastaruosius mėnesius siekdama pateikti sprendimą, kuriam pritartų kuo daugiau valstybių narių ir kuriuo būtų užtikrinamas aukštas žmonių sveikatos ir aplinkos apsauugos lygis laikantis ES teisės aktų. Komisijos galutiniame pasiūlyme dėl pratęsimo penkiems metams taip pat atsižvelgiama į naujausias neprivalomas Europos Parlamento priimtas rezoliucijas.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo: „Puiku, kad daugiau nei milijonas ES piliečių nepagailėjo laiko tiesiogiai užsiimti jiems svarbiu klausimu. Komisija juos išklausė ir dabar imsis veiksmų. Mums reikia daugiau skaidrumo, kad žinotume, kaip priimami sprendimai šioje srityje. Kitą pavasarį Komisija taip pat pateiks pasiūlymų dėl geriamojo vandens, kuriuos pažadėjome atsakydami į dar vieną sėkmingą iniciatyvą. Apskritai aš labai nuoširdžiai palaikau piliečių teisę taip dalyvauti veikloje ir darau spaudimą Parlamentui ir Tarybai, kad kuo greičiau darytų pažangą dėl mūsų pasiūlymų, ir kad Europos piliečių iniciatyvos ateityje būtų dar sėkmingesnės.“

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis sakė: „Nuo pat savo kadencijos pradžios aš tvirtai palaikau didesnį sprendimų priėmimo skaidrumą, be kita ko ir galimybę susipažinti su moksliniais tyrimais, atliekamais siekiant patvirtinti veikliąsias medžiagas. 2018 m. pavasarį pateiksiu pasiūlymą dėl šių klausimų sprendimo. Vis dėlto ne mažiau svarbu, kad valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus, kalbant apie leidimų suteikimą naudoti pesticidus jų pačių rinkose. Jos taip pat turi užtikrinti, kad pesticidai būtų naudojami tvariau ir visiškai laikantis etiketėje nurodytų reikalavimų. Mūsų tikslai yra skaidrumas, nepriklausomumas ir tausus pesticidų naudojimas. Į juos privalome atsižvelgti savo darbe, jiems aš skirsiu daugiausiai dėmesio.“

 

Komisijos atsakas į tris ECI reikalavimus:

1. „Uždrausti glifosato herbicidus, jo veikiami galime susirgti vėžiu, dėl jo naudojimo blogėja ekosistemų kokybė“

Valstybės narės yra atsakingos už leidimų išdavimą glifosato turintiems produktams ir jų naudojimą arba uždraudimą savo teritorijose. ES patvirtinamos tik tos medžiagos, kurių saugus naudojimas grindžiamas objektyviais įrodymais. Atlikus išsamų visų turimų duomenų dėl glifosato mokslinį vertinimą ir gavus išvadą, kad nėra ryšio tarp glifosato ir žmonių susirgimų vėžiu, 2017 m. lapkričio 27 d. balsavimu pritarus valstybių narių atstovams, šiandien Komisija patvirtino glifosato patvirtinimo pratęsimą penkiems metams. Komisijos Pirmininkas Junckeris kelis kartus įtraukė šį klausimą į kolegijos darbotvarkę siekdamas užtikrinti visapusišką politinę Komisijos atsakomybę. Remdamasi šiomis politinėmis diskusijomis ir atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę Komisija nusprendė sutrumpinti siūlomą pratęsimą nuo standartinio 15 metų laikotarpio iki penkių metų, tuo taip pat užtikrindama plačiausią galimą valstybių narių paramą.

2. „Užtikrinti, kad mokslinis pesticidų vertinimas, kuriuo remiasi ES reguliavimo institucijos, būtų grindžiamas tik paskelbtais tyrimais, kuriuos užsakė kompetentingos valdžios institucijos, o ne pesticidų pramonės atstovai“

Komisija visiškai pritaria tam, kad mokslinių vertinimų ir sprendimų priėmimo skaidrumas yra esminis dalykas užtikrinant pasitikėjimą maisto saugos reguliavimo sistema. Ypač svarbu išlaikyti ir tobulinti griežtus, skaidrius ir nepriklausomus mokslinius vertinimus. Todėl Komisija 2018 m. pavasarį pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto, kuriuo bus atsižvelgiama į šiuos ir kitus svarbius aspektus, kaip antai į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) valdymą. Komisija siūlys pakeisti šiuo metu galiojančias taisykles ir užtikrinti, kad moksliniai tyrimai būtų viešai prieinami. Piliečiai turi turėti galimybę suprasti, kaip priimami tokią didelę įtaką turintys sprendimai suteikti leidimus tam tikroms veikliosioms medžiagoms arba jas uždrausti. Politinė atsakomybė ir didesnis skaidrumas – tai dvi to paties medalio pusės.

3. „Nustatyti ES masto privalomus pesticidų naudojimo mažinimo tikslus siekiant, kad ateityje jie apskritai nebūtų naudojami“.

ES politika jau dabar siekiama sumažinti priklausomybę nuo pesticidų ir ateityje užtikrinti jų nenaudojimą, kaip reikalaujama Europos piliečių iniciatyva. Komisija sieks užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų pagal Tausaus naudojimo direktyvą ir mažintų priklausomybę nuo pesticidų. Be to, valstybėms narėms pasiūlyta savo nacionaliniuose veiksmų planuose nustatyti tikslesnius ir išmatuojamus tikslus. Siekdama stebėti pesticidų naudojimo ES lygmeniu rizikos mažėjimo tendencijas, Komisija taip pat nustatys suderintus rizikos rodiklius, kuriais papildys esamus nacionalinius rizikos rodiklius. Tai leistų Komisijai nustatyti priemonių veiksmingumą vertinant būsimas politikos alternatyvas. Komisija iš naujo įvertins padėtį pagal gautus duomenis ir nustatys ES lygmens privalomų pesticidų naudojimo tikslų poreikį.

 

Tolesni veiksmai

– dėl teisės akto pasiūlymo parengimo:2018 m. sausio mėn. bus paskelbta ataskaita dėl bendrųjų maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų tinkamumo patikros, kuria bus įvertinami esami teisės aktai. Taip pat bus pradėtos viešos konsultacijos siekiant rinkti medžiagą 2018 m. pavasarį pateikiamam pasiūlymui.

– dėl tausesnio pesticidų naudojimo, Komisija su valstybėmis narėmis imsis tolesnių veiksmų, remdamosi pernai spalio mėn. paskelbta ataskaita.

 

Pagrindiniai faktai

Veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo pratęsimo procedūra sukėlė didelį susidomėjimą ir platesnes diskusijas dėl leidimų suteikimo pesticidams ES ir jų naudojimo. 2017 m. lapkričio 27 d. ES valstybės narės balsavimu pritarė Komisijos pasiūlymui penkiems metams atnaujinti pritarimą.

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio prašymu šis klausimas kelis kartus buvo svarstomas Komisijos narių kolegijoje. Komisija ieškojo sprendimo, kuriam pritartų kuo daugiau valstybių narių, ir kuriuo sykiu būtų užtikrinamas aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygis, atitinkantis ES teisės aktus. Prieš tai vyko išsamus ir skaidrus mokslinis procesoas, kurio metu viešai paskelbta daugiau negu 6 000 puslapių mokslinio vertinimo.

Komisija paprastai siūlo pratęsti patvirtinimą 15 metų, jei tenkinami visi patvirtinimo kriterijai, tačiau glifosato atvejis nėra įprastas. Nustatant tinkamą patvirtinimo pratęsimo laikotarpį buvo atsižvelgta į kitus teisėtus veiksnius, kaip antai faktą, kad gausiai skelbiama papildomos informacijos apie šią medžiagą. Be to, pratęsdama patvirtinimą penkiems metams, Komisija atsižvelgė į naujausias neprivalomas Europos Parlamento priimtas rezoliucijas. Sprendimas oficialiai priimtas šiandien, be kita ko, atidžiai išnagrinėjus Europos piliečių iniciatyvą „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“.

Jau savo kadencijos pradžioje Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė, kad neketina nusišalinti nuo sprendimų ir pasiūlė pakeisti vadinamąsias komitologijos taisykles, siekiant didinti skaidrumą nustatant valstybių narių priimtas pozicijas ir užtikrinti didesnę politinę atskaitomybę priimant sprendimus mūsų piliečiams.

 

Daugiau informacijos

Visus dokumentus, įskaitant šiandien Komisijos priimtus susijusius sprendimus, bus galima rasti čia.

Klausimai ir atsakymai. Komisijos atsakymas ECI dėl glifosato

Europos piliečių iniciatyva „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų

Pesticidų patvirtinimas ES

Informacijos suvestinė. „Pesticidai ES. Leidimų suteikimas ir naudojimas“

Sekite mūsų naujienas tinkle „Twitter“ @Food_EU

 

[1] 2017 m. lapkričio 27 d. apeliaciniame komitete valstybės narės patvirtino teigiamą nuomonę; 18 iš jų (65,71 proc. ES gyventojų) balsavimu pritarė pratęsimui, 9 (32,26 proc.) prieštaravo ir 1 (2,02 proc.) susilaikė.

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar