Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Glifozát: A Bizottság ma válaszol az európai polgári kezdeményezésre és nagyobb átláthatóságot ígér a tudományos értékelések terén

Strasbourg, 2017. december 12.

Glifozát: A Bizottság ma válaszol az európai polgári kezdeményezésre és nagyobb átláthatóságot ígér a tudományos értékelések terén

Ma elfogadott közleményében a Bizottság válaszol a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” című európai polgári kezdeményezésre, egyszersmind 2018-ra kilátásba helyez egy jogalkotási javaslatot, amely az anyagok tudományos értékeléséhez használt tanulmányok átláthatóságának és minőségének további javítását célozza.

 

Válaszában az Európai Bizottság nem feledkezik meg az uniós polgárok aggályairól, és olyan intézkedéseket jelent be, amelyek a jövőben átláthatóbbá teszik a növényvédőszer-használat engedélyezésének, korlátozásának vagy éppen tiltásának folyamatát.

A ma kiadott közlemény felvázolja a szükséges tennivalókat:

  • válaszként az európai polgári kezdeményezésre részletes magyarázattal szolgál a növényvédő szerekre vonatkozó uniós szabályokkal kapcsolatban;
  • 2018 tavaszára jogalkotási javaslatot helyez kilátásba, amely az anyagokra vonatkozó tudományos értékelés átláthatóságának és függetlenségének növelését (például a nyers adatokhoz való nyilvános hozzáférés lehetőségét), illetve minőségének javítását célozza; valamint
  • jövőbeli jogszabály-módosításokat helyez kilátásba az idevágó tanulmányok elkészítésének hatékonyabb felügyeletére vonatkozóan, ami például magában foglalhatja a hatóságok bevonását az arra vonatkozó döntéshozatali folyamatba, hogy a konkrét esetben milyen vizsgálatok elvégzésére van szükség.

A glifozátra vonatkozó összes rendelkezésre álló adat gondos tudományos értékelése megállapította, hogy az ember esetében nincs kapcsolat a glifozát és a rák kialakulása között. Ennek alapján, valamint a tagállami képviselők 2017. november 27-i támogató szavazatai nyomán[1] a Bizottság ma elfogadta a glifozát jóváhagyásának 5 évre szóló megújítását. Noha a jóváhagyási feltételek teljesülése esetén a Bizottság általában 15 éves engedélyezési időszakot javasol, a glifozát nem szokványos eset. A Bizottság számos egyeztetést folytatott erről a kérdésről és olyan határozat kidolgozására törekedett az elmúlt hónapokban, amely a tagállamok lehető legszélesebb körű támogatását élvezi, miközben az uniós jogszabályokkal összhangban biztosítja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét. A Bizottság 5 évről szóló végső javaslata tekintettel volt az Európai Parlament által elfogadott legutóbbi nem kötelező állásfoglalásokra is.

Frans Timmermans első alelnök a következőket mondta: „Örvendetesnek tartom, hogy több mint egy millió uniós polgár szánta rá az idejét, hogy közvetlenül is véleményt nyilvánítson egy fontos ügyben. A Bizottság meghallgatta álláspontjukat, és most a tettek mezejére lép. Mindenekelőtt átláthatóbb döntéshozatalra van szükség ezen a területen. Jövő tavasszal a Bizottság – ahogyan ezt már egy másik sikeres kezdeményezésre adott válaszában megígérte – javaslatokat tesz le az asztalra az ivóvízzel kapcsolatban is. Jómagam határozottan támogatom a polgárok azon jogát, hogy ezen a módon nyilvánuljanak meg, és nyomatékosan megkérem a Parlamentet és a Tanácsot, hogy mielőbb vigyék tovább javaslatainkat, előmozdítva ezzel a jövőbeli európai polgári kezdeményezések sikerességét.”

Vytenis Andriukaitis, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos így nyilatkozott: „Megbízatásom első pillanatától fogva lelkes híve vagyok annak, hogy tegyük átláthatóbbá a döntéshozatali folyamatokat, valamint a hatóanyagok jóváhagyásának alapjául szolgáló tudományos kutatásokat. 2018 tavaszán javaslattal fogok előállni e kérdések megoldására. Ugyanilyen fontos azonban, hogy a tagállamok felelősséget vállaljanak a növényvédő szerek saját piacaikon történő engedélyezéséért. Biztosítaniuk kell továbbá, hogy a növényvédő szereket fenntartható módon használják fel, és maximálisan eleget tegyenek a címkézési követelményeknek. Céljaink az átláthatóság, a függetlenség és a növényvédő szerek fenntartható használata. Ezek munkánk alappillérei, tehát ami engem illet, én ezekre fogok összpontosítani.”

 

A Bizottság válasza az európai polgári kezdeményezés három követelésére:

1. „A glifozáttartalmú gyomirtó szerek tilalma, amely szerekkel való érintkezést összefüggésbe hozták a rák kialakulásával az emberi szervezetben, és amely szereknek való kitettség az oköszisztémák pusztulásához vezet”:

A tagállamok felelősek a glifozáttartalmú termékek területükön történő engedélyezéséért, használatáért és tilalmáért. Az EU-ban csak olyan anyagokat hagynak jóvá, amelyek biztonságos használtát objektív bizonyítékok igazolják. A glifozátra vonatkozó összes rendelkezésre álló adat alapos tudományos értékelése megállapította, hogy az ember esetében nincs kapcsolat a glifozát és a rák kialakulása között. Ez alapján, valamint a tagállami képviselők 2017. november 27-i támogató szavazatai nyomán a Bizottság ma elfogadta a glifozát jóváhagyásának 5 évre szóló megújítását.Juncker elnök a Bizottság teljes körű politikai felelősségvállalásának biztosítása érdekében több ízben is a biztosi testület napirendjére tűzte ezt az ügyet . E politikai viták alapján és az Európai Parlament álláspontjának figyelembevételével a Bizottság úgy határozott, hogy a megújítási javaslatban szereplő időtartamot a szokásos 15-ről 5 évre csökkenti, biztosítva ezzel a lehető legtöbb tagállam támogatását.

2. „Annak biztosítása, hogy a növényvédő szerek uniós hatósági jóváhagyás céljából történő tudományos értékelése kizárólag olyan publikált tanulmányokon alapuljon, amelyek illetékes közigazgatási szervek és nem a növényvédőszer-ágazat megbízásából készültek”:

A Bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy az élelmiszer-biztonsági szabályozási rendszerbe vetett bizalom biztosítása érdekében alapvetően szükséges a tudományos értékelés és a döntéshozatal átláthatósága. Döntő fontosságú, hogy a tudományos értékelés mindenkor és egyre inkább megbízható, transzparens és független legyen. A Bizottság 2018-ban (2018 tavaszáig) jogalkotási javaslatot terjeszt elő, amely érinti ezeket a kérdéseket és más lényeges szempontokat is, például az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) irányítását. A Bizottság javasolni fogja a jelenlegi szabályok megváltoztatását annak biztosítása érdekében, hogy a tudományos vizsgálatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek. A polgárok számára lehetővé kell tenni annak átlátását, hogy hogyan születnek meg az egyes anyagok engedélyezésére vagy betiltására vonatkozó nagy horderejű döntések. A politikai felelősség és a nagyobb átláthatóság ugyanazon érem két oldala.

3. „Az egész EU-ra kiterjedő, kötelező érvényű csökkentési célértékek meghatározása a növényvédő szerek használatának tekintetében egy növényvédőszer-mentes jövő megvalósítása érdekében”:

Az uniós politika már most is a növényvédő szerektől való függőség csökkentését és a növényvédőszer-mentes jövő elérését célozza – ugyanúgy, ahogyan azt az európai polgári kezdeményezés szorgalmazza. A Bizottság törekedni fog annak biztosítására, hogy a tagállamok teljesítsék a fenntartható használatról szóló irányelvből fakadó kötelezettségeiket, és csökkentsék a növényvédő szerektől való függőséget. A tagállamok felkérést kaptak arra is, hogy nemzeti cselekvési terveikben határozzanak meg pontosabb és mérhetőbb célértékeket. Ezenkívül a Bizottság a meglévő nemzeti kockázati mutatók mellé harmonizált kockázati mutatókat hozna létre a növényvédő szerek használatából eredő kockázatok uniós szintű csökkenési tendenciáinak nyomon követése érdekében. Ezek a mutatók lehetővé tennék a Bizottság számára, hogy a jövőbeni szakpolitikai lehetőségek értékelésekor meghatározza egy-egy intézkedés eredményességét. A Bizottság az így keletkező adatok alapján újraértékelné a helyzetet, és felmérné, hogy szükség van-e uniós szintű kötelező célértékekre az adott növényvédő szerek vonatkozásában.

 

A következő lépések:

A jogalkotási javaslat előkészítésével kapcsolatban:2018 januárjában közzétételre fog kerülni egy jelentés az általános élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálatáról, amely számba veszi a területen hatályos jogszabályokat. A 2018 tavaszán előterjesztendő javaslat előkészítésének további lépéseként nyilvános konzultáció is indul.

A növényvédő szerek fenntarthatóbb használatával kapcsolatban: Egy októberben közzétett jelentés alapján a Bizottság a tagállamokkal együtt nyomon fogja követni a folyamatokat.

 

Háttér-információk:

A glifozát hatóanyag jóváhagyásának megújításával kapcsolatos eljárás nagy érdeklődést keltett és széles körű vitát váltott ki a növényvédő szerek EU-beli engedélyezéséről és használatáról. 2017. november 27-én a tagállamok megszavazták azt a bizottsági javaslatot, amely a jóváhagyás 5 évre szóló megújítására irányult.

Juncker elnök kérésére az ügyet a biztosi testület többször is megvitatta. A Bizottság olyan határozat kidolgozására törekedett, amely a tagállamok lehető legszélesebb körű támogatását élvezi, miközben az uniós jogszabályokkal összhangban biztosítja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét is. Ezt egy átfogó és átlátható tudományos eljárás előzte meg, amelynek keretében több mint 6000 oldalnyi tudományos értékelés került közzétételre.

Noha a jóváhagyási feltételek teljesülése esetén a Bizottság általában 15 éves engedélyezési időszakot javasol, a glifozát nem szokványos eset. A megújítás megfelelő időszakának meghatározásához egyéb jogszerű tényezőket is figyelembe kellett venni, például azt a tényt, hogy az anyagról folyamatosan nagy mennyiségű kiegészítő információ kerül közzétételre. Ezenkívül a Bizottság 5 évről szóló végső javaslata tekintettel volt az Európai Parlament által elfogadott legutóbbi nem kötelező állásfoglalásokra. A ma hivatalosan elfogadott határozat továbbá körültekintően figyelembe vette a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” című európai polgári kezdeményezést is.

Juncker elnök már megbízatása kezdetén jelezte, hogy a tartózkodást nem tekinti az irányítás megfelelő módjának, és változtatást javasolt az ún. komitológiai szabályokban annak érdekében, hogy a polgárok számára átláthatóbbá váljanak a tagállami álláspontok, illetve nagyobb mértékű politikai elszámoltathatóság legyen biztosított a döntéshozatali folyamat tekintetében.

 

További információk:

A teljes dokumentáció a Bizottság által ma elfogadott vonatkozó határozatokkal együtt itt érhető el.

Kérdések és válaszok: A Bizottság válasza a glifozátról szóló európai polgári kezdeményezésre:

Az európai polgári kezdeményezés: „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!

Növényvédő szerek jóváhagyása az EU-ban

Tájékoztató: „Növényvédő szerek az EU-ban: engedélyezés és használat”

Kövesse a témát a Twitteren: @Food_EU

 

[1] A fellebbviteli bizottság 2017. november 27-i ülésén a tagállamok képviselői kedvező véleményt nyilvánítottak; közülük 18 (az EU népességének 65,71%-a képviseletében) a jóváhagyás megújítására szavazott, 9 (32,26% képviseletében) a megújítás ellen, 1 pedig (2,02% képviseletében) tartózkodott.

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar