Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Glyfosaatti: Komissio vastaa kansalaisaloitteeseen ja ilmoittaa tieteellisten arviointien avoimuuden lisäämisestä

Strasbourg 12. joulukuuta 2017

Glyfosaatti: Komissio vastaa kansalaisaloitteeseen ja ilmoittaa tieteellisten arviointien avoimuuden lisäämisestä

Komissio vastaa tänään hyväksytyllä tiedonannolla eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta” ja sitoutuu esittämään vuonna 2018 lainsäädäntöehdotuksen, jolla lisätään aineiden tieteellisessä arvioinnissa käytettyjen tutkimusten avoimuutta ja parannetaan niiden laatua.

 

Vastauksena eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen Euroopan komissio puuttuu EU:n kansalaisten huolenaiheisiin ja ilmoittaa toimenpiteistä, joilla tehdään torjunta-aineiden käytön hyväksymisestä, rajoittamisesta tai kieltämisestä avoimempaa tulevaisuudessa.

Tämänpäiväisessä tiedonannossa esitetään tulevia toimia:

  • vastauksena kansalaisaloitteeseen siinä esitetään yksityiskohtainen selvitys torjunta-aineita koskevista EU:n säännöistä,
  • siinä ilmoitetaan keväällä 2018 annettavasta lainsäädäntöehdotuksesta, jolla vahvistetaan aineiden tieteellisten arviointien avoimuutta, laatua ja riippumattomuutta, esimerkiksi asettamalla raakatiedot julkisesti saataville, ja
  • siinä ilmoitetaan tulevista lainsäädäntömuutoksista, joilla vahvistetaan tutkimusten tekemisen hallintotapaa; tähän voi sisältyä esimerkiksi viranomaisten osallistuminen prosessiin, jossa päätetään, mitä tutkimuksia on tarpeen tehdä tietyissä tapauksissa.

Glyfosaattia koskevien kaikkien saatavilla olevien tietojen perusteellisessa tieteellisessä arvioinnissa todettiin, että glyfosaatin ja ihmisten syövän välillä ei ole yhteyttä. Tämän jälkeen 27. marraskuuta 2017 järjestetyssä äänestyksessä[1] jäsenvaltioiden edustajat äänestivät asiasta myönteisesti, ja komissio uusi tänään glyfosaatin hyväksynnän viideksi vuodeksi. Yleensä kun kaikki hyväksymisehdot täyttyvät, komissio ehdottaa hyväksymistä 15 vuodeksi, mutta glyfosaatti ei ole täysin tavanomainen tapaus. Asiasta on keskusteltu useaan otteeseen komissiossa, ja se on työstänyt viime kuukausien aikana ratkaisua, jolle saataisiin mahdollisimman laaja tuki jäsenvaltioista mutta jolla varmistettaisiin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso EU:n lainsäädännön mukaisesti. Komission viiden vuoden uusimisehdotuksessa otettiin huomioon myös Euroopan parlamentin tuoreimmat ei-sitovat päätöslauselmat.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan on hienoa, että yli miljoona EU:n kansalaista on käyttänyt aikaansa ja ottanut kantaa tärkeään aiheeseen. ”Komissio on kuunnellut ja nyt se toimii. Tarvitsemme lisää avoimuutta alan päätöksentekoon. Ensi keväänä komissio tekee myös juomaveteen liittyviä ehdotuksia, jotka se lupasi tehdä vastauksena toiseen onnistuneeseen aloitteeseen. Tuen voimakkaasti kansalaisten oikeutta osallistua asioiden hoitamiseen tällä tavalla ja kehotan parlamenttia ja neuvostoa etenemään joutuisasti komission ehdotusten käsittelyssä, jotta eurooppalaiset kansalaisaloitteet voivat onnistua helpommin tulevaisuudessa”.

Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis totesi olleensa toimikautensa alusta lähtien sitä mieltä, että tehoaineiden hyväksynnän perustana olevan päätöksenteon avoimuutta olisi lisättävä ja tieteellisten tutkimusten saatavuutta parannettava. ”Esitän keväällä 2018 ehdotuksen, jossa näitä aiheita käsitellään. On kuitenkin yhtä tärkeää, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa siltä osin kuin on kyse torjunta-aineiden hyväksymisestä niiden omilla markkinoilla. Niiden on myös varmistettava, että torjunta-aineita käytetään kestävästi ja pakkausmerkintöjen vaatimuksia noudattaen. Tavoitteenamme ovat torjunta-aineiden avoin, riippumaton ja kestävä käyttö. Näiden tavoitteiden olisi tuettava toimintaamme, ja omassa työssäni keskitynkin juuri niihin”.

 

Komission vastaus kansalaisaloitteessa esitettyihin kolmeen kehotukseen:

1. ”Kielletään glyfosaattipohjaiset rikkakasvien torjunta-aineet, joille altistumisella on yhteys syövän syntyyn ihmisille ja jotka ovat johtaneet ekosysteemien rappeutumiseen”

Jäsenvaltiot ovat vastuussa glyfosaattipohjaisten tuotteiden luvista, käytöstä ja/tai kieltämisestä alueellaan. EU:ssa hyväksytään vain aineet, joiden turvallisesta käytöstä on puolueetonta näyttöä. Glyfosaattia koskevien kaikkien saatavilla olevien tietojen perusteellisessa tieteellisessä arvioinnissa todettiin, että glyfosaatin ja ihmisten syövän välillä ei ole yhteyttä. Tämän jälkeen 27. marraskuuta 2017 järjestetyssä äänestyksessä jäsenvaltioiden edustajat äänestivät asiasta myönteisesti, ja komissio uusi tänään glyfosaatin hyväksynnän viideksi vuodeksi. Puheenjohtaja Juncker on sisällyttänyt asian useaan otteeseen komission asialistalle varmistaakseen komission varauksettoman poliittisen sitoutumisen. Näiden poliittisten keskustelujen perusteella ja ottaen huomioon Euroopan parlamentin kannan komissio päätti lyhentää uusimisen pituuden normaalista 15 vuodesta viiteen vuoteen, millä myös varmistettiin jäsenvaltioiden mahdollisimman laaja tuki.

2. ”Varmistetaan, että tieteellinen arvio torjunta-aineiden EU:n säännöksiin nojaavaa hyväksyntää varten perustuu yksinomaan julkaistuihin, toimivaltaisten viranomaisten eikä torjunta-aineteollisuuden tilaamiin tutkimuksiin”

Komissio on täysin samaa mieltä siitä, että tieteellisten arviointien ja päätöksenteon avoimuus on olennaisen tärkeää, jotta taataan luottamus elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaan sääntelyjärjestelmään. Vankan, avoimen ja riippumattoman tieteellisen arvioinnin säilyttäminen ja parantaminen on ratkaisevan tärkeää. Komissio esittää vuonna 2018 lainsäädäntöehdotuksen, joka kattaa nämä ja muita näkökohtia, esimerkiksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen hallintotavan. Komissio esittää tämänhetkisten sääntöjen muuttamista sen varmistamiseksi, että tieteelliset tutkimukset ovat julkisesti saatavilla. Kansalaisten on voitava ymmärtää, miten tiettyjen aineiden hyväksymistä tai kieltämistä koskevia merkittäviä päätöksiä tehdään. Poliittinen vastuu ja suurempi avoimuus ovat saman kolikon kaksi puolta.

3. ”Asetetaan EU:n laajuiset pakolliset tavoitteet torjunta-aineiden käytön vähentämiselle tähtäimenä torjunta-ainevapaa tulevaisuus”

EU:n politiikassa pyritään jo vähentämään riippuvuutta torjunta-aineista ja saavuttamaan torjunta-aineeton tulevaisuus, kuten eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa kehotetaan. Komissio haluaa varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin mukaisia velvoitteitaan ja vähentävät riippuvuutta torjunta-aineista. Jäsenvaltioita on myös kehotettu asettamaan tarkempia ja mitattavampia tavoitteita kansallisiin toimintasuunnitelmiinsa. Jotta voidaan seurata torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvien riskien vähentämiseen liittyviä suuntauksia EU:n tasolla, komissio laatii myös yhdenmukaistetut riski-indikaattorit, joilla täydennetään kansallisia riski-indikaattoreita. Näiden perusteella komissio pystyy määrittämään toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioidessaan tulevia toimintavaihtoehtoja. Komissio arvioi tilannetta uudelleen tulosten perusteella ja arvioi, tarvitaanko torjunta-aineita koskevia EU:n laajuisia pakollisia tavoitteita.

 

Seuraavat vaiheet:

- Lainsäädäntöehdotuksen laatiminen:Tammikuussa 2018 julkaistaan yleisen elintarvikelainsäädännön toimivuustarkastuksesta raportti, jossa tehdään katsaus voimassa olevaan lainsäädäntöön. Asiasta järjestetään myös julkinen kuuleminen, jonka tuloksia käytetään keväällä 2018 esitettävän ehdotuksen valmistelussa.

- Torjunta-aineiden kestävämmän käytön osalta komissio seuraa jäsenvaltioita viime lokakuussa julkaistun raportin perusteella.

 

Taustaa:

Menettely glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusimiseksi herätti suurta kiinnostusta ja sai aikaan laajaa keskustelua torjunta-aineiden hyväksynnästä ja käytöstä EU:ssa. EU:n jäsenvaltiot puolsivat 27. marraskuuta 2017 äänestyksessä komission ehdotusta glyfosaatin hyväksynnän uusimisesta viideksi vuodeksi.

Puheenjohtaja Junckerin pyynnöstä aiheesta on keskustelu useaan otteeseen komission jäsenten keskuudessa. Komissio on työstänyt ratkaisua, jolle saataisiin mahdollisimman laaja tuki jäsenvaltioista mutta jolla varmistettaisiin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso EU:n lainsäädännön mukaisesti. Asiassa noudatettiin kattavaa ja avointa tieteellistä prosessia, jossa asetettiin julkisesti saataville yli 6 000 sivua tieteellisiä arviointeja.

Yleensä kun kaikki hyväksymisehdot täyttyvät, komissio ehdottaa hyväksymistä 15 vuodeksi, mutta glyfosaatti ei ole täysin tavanomainen tapaus. Asianmukaista uusimiskautta vahvistettaessa otettiin huomioon muitakin perusteltuja tekijöitä, kuten se, että aineesta julkaistaan lisätietoja kiivasta tahtia. Lisäksi komission viiden vuoden uusimisehdotuksessa otettiin huomioon myös Euroopan parlamentin tuoreimmat ei-sitovat päätöslauselmat. Tänään virallisesti hyväksytyssä päätöksessä tarkasteltiin huolellisesti myös eurooppalaista kansalaisaloitetta ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta”.

Heti toimikautensa alussa puheenjohtaja Juncker totesi, että kannanotoista pidättäytymiseen perustuva hallintotapa ei ole mahdollinen, ja ehdotti nk. komiteamenettelysääntöjen muuttamista, jotta voitaisiin lisätä avoimuutta jäsenvaltioiden omaksumista kannoista ja varmistaa päätöksentekoprosessin poliittinen vastuullisuus kansalaisiin nähden.

 

Lisätietoja:

Kaikki asiakirjat, myös komission tänään hyväksymät asiaan liittyvät päätökset, löytyvät täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia: Komission vastaus glyfosaattia koskevaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen:

Eurooppalainen kansalaisaloite: ”Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta

Torjunta-aineiden hyväksyntä EU:ssa

Tietosivu: ”Torjunta-aineet EU:ssa – hyväksyminen ja käyttö”

Twitter: @Food_EU

 

[1]Muutoksenhakukomitea, 27. marraskuuta 2017, jäsenvaltiot antoivat myönteisen lausunnon, 18 (65,71 % EU:n väestöstä) äänesti uusimisen puolesta, 9 (32,26 %) vastaan ja 1 (2,02 %) pidättäytyi äänestyksestä.

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar