Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Glüfosaat: komisjon vastab Euroopa kodanikualgatusele ja lubab teadusliku hindamise suuremat läbipaistvust.

Strasbourg, 12. detsember 2017

Glüfosaat: komisjon vastab Euroopa kodanikualgatusele ja lubab teadusliku hindamise suuremat läbipaistvust.

Täna vastuvõetud teatises esitab komisjon vastused Euroopa kodanikualgatusele „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest” ning võtab endale kohustuse esitada 2018. aastal seadusandlik ettepanek, et suurendada veelgi selliste uuringute läbipaistvust ja kvaliteeti, mida kasutatakse toimeainete teaduslikul hindamisel.

 

Vastates Euroopa kodanikualgatusele, mõistab Euroopa Komisjon ELi kodanike muret ja avaldab meetmed, et pestitsiidide kasutamise lubamise, piiramise või keelamise menetlus oleks tulevikus läbipaistvam.

Tänases teatises tutvustatakse edasisi samme:

  • vastuses Euroopa kodanikualgatusele on esitatud üksikasjalik selgitus pestitsiide käsitlevate ELi eeskirjade kohta;
  • komisjon koostab 2018. aasta kevadeks seadusandliku ettepaneku, et parandada toimeainete teadusliku hindamise läbipaistvust, kvaliteeti ja sõltumatust, võimaldades muu hulgas üldsusele juurdepääsu algandmetele;
  • komisjonil on kavas esitada õigusaktide muutmise ettepanekud, et tugevdada asjakohaste uuringute läbiviimise haldamist, nt võiks see hõlmata ametiasutuste osalemist selle üle otsustamisel, milliseid uuringuid tuleb konkreetse juhtumi puhul teha.

Lisaks on pärast kõiki glüfosaati käsitlevate kättesaadavate andmete põhjalikku teaduslikku hindamist järeldatud, et glüfosaadil puudub seos inimeste vähki haigestumisega, ning liikmesriikide esindajate 27. novembri 2017. aasta heakskiitva otsusega[1] pikendas komisjon glüfosaadi heakskiitu viie aasta võrra. Tavaliselt teeb komisjon juhul, kui kõik heakskiitmiskriteeriumid on täidetud, ettepaneku pikendada heakskiitu viieteist aasta võrra, kuid glüfosaadi puhul ei ole tegu tavajuhtumiga. Seda teemat on palju arutatud ja viimastel kuudel on komisjon teinud tööd selle nimel, et otsus saaks liikmesriikide võimalikult laialdase toetuse ning samas oleks tagatud inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse kooskõlas ELi õigusaktidega. Oma lõplikus ettepanekus pikendada heakskiitu vaid viieks aastaks võttis komisjon arvesse ka Euroopa Parlamendis vastu võetud viimaseid mittesiduvaid resolutsioone.

Esimene asepresident Frans Timmermans märkis: „On suurepärane, et üle miljoni ELi kodaniku on panustanud oma aega, et tegeleda olulise küsimusega. Komisjon on neid kuulda võtnud ja hakkab tegutsema. Seda valdkonda käsitlevate otsuste tegemisel on vaja suuremat läbipaistvust. Järgmise aasta kevadel on komisjonil kavas esitada ettepanekud ka joogivee kohta, seda lubati vastuses ühele varasemale edukale algatusele. Toetan kindlalt kodanike õigust osaleda sel moel otsustusprotsessis ning kutsun parlamenti ja nõukogu tungivalt üles astuma kiireid samme seoses meie ettepanekutega lihtsustada tulevikus Euroopa kodanikualgatustega seotud tegevuse edukat kulgu.“

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis tõdes: „Alates oma ametiaja algusest olen kindlalt toetanud mõtet muuta otsustamine läbipaistvamaks ja parandada juurdepääsu teaduslikele uuringutele, mille alusel kiidetakse toimeaineid heaks. Mul on kavas esitada 2018. aasta mais ettepanek tõstatatud küsimuste lahendamiseks. Samas on tähtis, et liikmesriigid võtaksid vastutuse pestitsiidide turule lubamisel nende territooriumil. Lisaks peavad liikmesriigid tagama, et pestitsiide kasutataks säästlikult ja täielikus kooskõlas märgistusel esitatud nõuetega. Meie eesmärk on tagada läbipaistvus, sõltumatus ja pestitsiidide säästev kasutamine. Oma tegevuses peaksime lähtuma nendest põhimõtetest ja mul on kavas neile keskenduda.“

 

Komisjon vastas Euroopa kodanikualgatuse kolmele taotlusele:

1. Keelustada glüfosaati sisaldavad herbitsiidid, millega kokkupuudet seostatakse vähi tekkega inimestel ja mis on toonud kaasa ökosüsteemide seisukorra halvenemise.

Liikmesriigid vastutavad glüfosaadil põhinevate toodete lubamise, kasutamise ja/või keelustamise eest oma territooriumil. ELis kiidetakse heaks vaid sellised toimeained, mille ohutu kasutamise kohta on olemas objektiivsed tõendid. Pärast kõiki glüfosaati käsitlevate kättesaadavate andmete põhjalikku teaduslikku hindamist on järeldatud, et glüfosaadil puudub seos inimeste vähki haigestumisega, ning liikmesriikide esindajate 27. novembri 2017. aasta heakskiitva otsusega pikendas komisjon glüfosaadi heakskiitu viie aasta võrra. President Juncker lisas selle teema mitmel korral kolleegiumi töökavasse, et tagada komisjoni täielik poliitiline vastutus. Toetudes nendele poliitilistele aruteludele ja võttes arvesse Euroopa Parlamendi seisukohta, otsustas komisjon vähendada pikendamise tähtaega tavapäraselt viieteistkümnelt aastalt viiele, mis tagas liikmesriikide võimalikult laia toetuse.

2. Tagada, et ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks läbiviidav pestitsiidide teaduslik hindamine tugineks üksnes avaldatud uuringutele, mille on tellinud pädevad ametiasutused, mitte pestitsiiditööstus.

Komisjon nõustub täielikult, et teaduslike hinnangute koostamise ja otsuste tegemise läbipaistvus on väga tähtis, et tagada toiduohutust käsitleva õigusraamistiku usaldusväärsus. Väga oluline on säilitada tugev, läbipaistev ja sõltumatu teaduslik hindamine ning seda arendada. Komisjon esitab 2018. aasta kevadel seadusandliku ettepaneku, mis hõlmab neid ja teisigi seonduvaid aspekte, nt Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) juhtimine. Komisjon teeb ettepaneku muuta kehtivat korda ja tagada teadusuuringute kättesaadavus üldsusele. Kodanikud peavad teadma, kuidas tehakse kaugeleulatuvaid otsuseid teatavate toimeainete lubamise või keelamise kohta. Poliitiline vastutus ja suurem läbipaistvus on sama mündi kaks külge.

3. Kehtestada kogu ELis kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks, et tulevik oleks pestitsiidivaba.

ELi poliitikas on juba seatud eesmärgiks vähendada sõltuvust pestitsiididest, et tulevik oleks pestitsiidivaba, nagu on nõutud Euroopa kodanikualgatusega. Komisjon püüab tagada, et liikmesriigid täidaksid säästva kasutamise direktiivi kohaseid kohustusi ja vähendaksid sõltuvust pestitsiididest. Liikmesriike kutsutakse ka üles kehtestama riiklikes tegevuskavades täpsemaid ja mõõdetavaid eesmärke. Et jälgida uusi suundumusi pestitsiidide kasutamisest tuleneva riski vähendamisel ELi tasandil, kehtestab komisjon lisaks olemasolevatele riigisisestele riskinäitajatele veel ka ühtlustatud riskinäitajad. Nii on komisjonil võimalik tulevaste poliitiliste võimaluste hindamisel kindlaks teha, kui tulemuslikud on meetmed olnud. Saadud andmete põhjal hindab komisjon olukorda ja vajadust kehtestada pestitsiidide kohta kogu ELis kohustuslikud eesmärgid.

 

Edasised sammud.

Seadusandliku ettepaneku ettevalmistamine.2018. aasta jaanuaris avaldatakse üldiste toidualaste õigusnormide toimivuse kontrolli aruanne, milles antakse ülevaade kehtivatest õigusaktidest. Ettepaneku ettevalmistamiseks on kavas algatada 2018. aasta kevadel avalik konsultatsioon.

Pestitsiidide säästvamaks kasutamiseks võtab komisjon koos liikmesriikidega järelmeetmeid, lähtudes eelmise aasta oktoobris avaldatud aruandest.

 

Taust

Toimeaine glüfosaadi heakskiidu pikendamise menetlusega kaasnes suur huvi ja laiem arutelu pestitsiidide lubamise ja kasutamise üle ELis. ELi liikmesriigid kiitsid 27. novembril 2017 heaks komisjoni ettepaneku pikendada toimeaine lubamist veel viieks aastaks.

President Junckeri taotlusel arutas küsimust mitu korda ka volinike kolleegium. Komisjon on teinud tööd selle nimel, et otsus saaks liikmesriikide võimalikult laialdase toetuse ning samas oleks tagatud inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse kooskõlas ELi õigusaktidega. Sellele järgnes põhjalik ja läbipaistev teadustöö, mille käigus avalikustati teaduslikest hinnangutest üle 6 000 lehekülje.

Tavaliselt teeb komisjon juhul, kui kõik heakskiitmiskriteeriumid on täidetud, ettepaneku pikendada heakskiitu viieteist aasta võrra, kuid glüfosaadi puhul ei ole tegu tavajuhtumiga. Ajavahemiku pikendamisel võeti arvesse muid õiguspäraseid tegureid, näiteks asjaolu, et toimeaine kohta avaldatakse üha uut lisateavet. Oma ettepanekus pikendada heakskiitu vaid viieks aastaks võttis komisjon arvesse ka Euroopa Parlamendis vastu võetud viimaseid mittesiduvaid resolutsioone. Täna ametlikult vastu võetud otsuse tegemisel võeti igakülgselt arvesse ka Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest”.

Juba oma volituste alguses teatas president Juncker, et hääletamisest hoidumine ei ole lahendus ja tegi ettepaneku muuta nn komiteemenetluse eeskirju, et suurendada liikmesriikide võetud seisukohtadega seotud läbipaistvust ning tagada otsuste tegemisel liikmesriikide suurem poliitiline aruandekohustus kodanike ees.

 

Lisateave:

Kõik dokumendid, sealhulgas seonduvad otsused, mille komisjon täna vastu võttis, tehakse kättesaadavaks asjaomasel veebilehel.

Küsimused ja vastused: Euroopa Komisjoni vastus glüfosaati käsitlevale Euroopa kodanikualgatusele

Euroopa kodanikualgatus: keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest

Pestitsiidide heakskiitmine ELis

Teabeleht: „Pestitsiidide lubamine ja kasutamine ELis“

Jälgige meid Twitteris: @Food_EU

 

[1] 27. novembril 2017 saavutati apellatsioonikomitees liikmesriikidega positiivne kokkulepe: 18 liikmesriiki (65,71 % ELi elanikkonnast) hääletas heakskiidu pikendamise poolt, 9 liikmesriiki (32,26 %) oli vastu ja üks liikmesriik (2,02 %) hoidus hääletamisest.

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar