Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Glyphosat: Kommissionen svarer på det europæiske borgerinitiativ om glyphosat og bebuder mere gennemsigtighed i videnskabelige vurderinger

Strasbourg, den 12. december 2017

Glyphosat: Kommissionen svarer på det europæiske borgerinitiativ om glyphosat og bebuder mere gennemsigtighed i videnskabelige vurderinger

Med en meddelelse, der er blevet vedtaget i dag, svarer Kommissionen på det europæiske borgerinitiativ "Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider" og forpligter sig på at fremlægge et lovgivningsmæssigt forslag i 2018 med henblik på yderligere at øge gennemsigtigheden og kvaliteten af undersøgelser, der anvendes i den videnskabelige vurdering af stoffer.

 

I sit svar på det europæiske borgerinitiativ adresserer Kommissionen de bekymringer, som EU-borgerne giver udtryk for, og bebuder foranstaltninger med henblik på at gøre proceduren for tilladelse til, begrænsning af eller forbud mod anvendelsen af pesticider mere gennemsigtig i fremtiden.

Dagens meddelelse udstikker vejen frem:

  • I sit svar på det europæiske borgerinitiativ giver den en detaljeret forklaring af EU-reglerne vedrørende pesticider;
  • den bebuder et lovgivningsmæssigt forslag i foråret 2018 med henblik på at øge gennemsigtigheden, kvaliteten og uafhængigheden af videnskabelige vurderinger af stoffer, for eksempel via offentlig adgang til rådata, og
  • den bebuder fremtidige ændringer af lovgivningen med henblik på at styrke forvaltningen af måden, hvorpå relevante undersøgelser udføres, for eksempel gennem inddragelse af offentlige myndigheder i beslutningen af, hvilke undersøgelser der skal udføres i et specifikt tilfælde.

Desuden har Kommissionen — efter en grundig videnskabelig vurdering af alle tilgængelige data om glyphosat, hvor det blev konkluderet, at der ikke er nogen sammenhæng mellem glyphosat og kræft hos mennesker, og en positiv afstemning blandt EU-landenes repræsentanter den 27. november 2017 (1) — i dag vedtaget en fornyelse af godkendelsen af glyphosat for en periode på 5 år. 15 år er den periode, Kommissionen normalt foreslår i forbindelse med fornyelse af godkendelsen af et aktivstof, men glyphosat er ikke en rutinesag. Kommissionen har drøftet emnet flere gange og har i løbet af de seneste måneder arbejdet hen imod en afgørelse, der kan få mest mulig støtte fra EU-landene, samtidig med at der sikres et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Der blev i Kommissionens endelige forslag om en fornyelse af godkendelsen for 5 år også taget hensyn til de seneste ikke-bindende beslutninger, som Europa-Parlamentet har vedtaget.

Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans, udtalte: "Det er fantastisk, at over en million EU-borgere har brugt deres tid på at engagere sig direkte i en sag, der betyder noget. Kommissionen har lyttet og vil nu gribe til handling. Vi har brug for mere gennemsigtighed med hensyn til, hvordan der træffes beslutninger på dette område. I foråret vil Kommissionen også fremlægge en række forslag om drikkevand, som vi har lovet som svar på et andet vellykket initiativ. Alt i alt er jeg er en stærk fortaler for borgernes ret til at engagere sig på denne måde, og jeg lægger pres på Parlamentet og Rådet, for at der hurtigt skal ske fremskridt med vores forslag om at gøre det lettere at organisere vellykkede europæiske borgerinitiativer i fremtiden."

Vytenis Andriukaitis, kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, udtalte: "Jeg har fra begyndelsen af min mandatperiode været en varm fortaler for øget gennemsigtighed i beslutningstagningen og for adgang til de videnskabelige undersøgelser, der ligger til grund for godkendelsen af aktivstoffer. Jeg vil fremsætte et forslag til adressering af disse emner i foråret 2018. Det er imidlertid lige så vigtigt, at EU-landene påtager sig deres ansvar med hensyn til tilladelse af pesticider på deres egne markeder. De skal også sikre, at pesticider anvendes på bæredygtig vis og i fuld overensstemmelse med mærkningskravene. Vores mål er gennemsigtighed, uafhængighed og bæredygtig anvendelse af pesticider. Det er disse mål, der bør ligge til grund for vores arbejde, og det er dem, jeg vil have fokus på."

 

Kommissionens svar på de tre opfordringer i det europæiske borgerinitiativ:

1. "Indfør et forbud mod glyphosatbaserede herbicider, idet eksponering over for disse er blevet sat i forbindelse med kræft hos mennesker, samtidig med at deres anvendelse har ført til en forringelse af økosystemerne":

EU-landene er ansvarlige for tilladelse til, anvendelse af og/eller forbud mod glyphosatbaserede produkter i deres lande. I EU godkendes kun stoffer, som det på baggrund af objektiv dokumentation er muligt at anvende sikkert. Efter en grundig videnskabelig vurdering af alle tilgængelige data om glyphosat, hvor det blev konkluderet, at der ikke er nogen sammenhæng mellem glyphosat og kræft hos mennesker, og en positiv afstemning blandt EU-landenes repræsentanter den 27. november 2017 har Kommissionen i dag vedtaget en fornyelse af godkendelsen af glyphosat for en periode på 5 år. Jean-Claude Juncker har ved flere lejligheder sat emnet på kommissærkollegiets dagsorden for at sikre, at Kommissionen har det fulde politiske ejerskab. På grundlag af disse politiske drøftelser og under hensyntagen til Europa-Parlamentets standpunkt besluttede Kommissionen at reducere længden af den foreslåede fornyelse fra 15 år, der er standardperioden, til 5 år, hvilket også sikrede størst mulig opbakning fra EU-landene.

2. "Opstil en garanti for, at den videnskabelige evaluering af pesticider med henblik på godkendelse i EU-lovgivningen kun baseres på offentliggjorte undersøgelser, der er bestilt af kompetente offentlige myndigheder og ikke af pesticidindustrien":

Kommissionen er fuldstændig enig i, at gennemsigtighed i videnskabelige vurderinger og beslutningstagning er af vital betydning med hensyn til at sikre tilliden til lovgivningssystemet for fødevaresikkerhed. Det er afgørende at fastholde og forbedre solide, gennemsigtige og uafhængige videnskabelige vurderinger. Kommissionen vil i foråret 2018 fremlægge et lovgivningsmæssigt forslag, der omfatter disse og andre relevante aspekter, som for eksempel forvaltningen af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Kommissionen vil foreslå at ændre de nuværende regler for at sikre, at videnskabelige undersøgelser er offentligt tilgængelige. Borgerne skal kunne forstå, hvordan sådanne vidtrækkende beslutninger om tilladelse til eller forbud mod visse stoffer træffes. Politisk ansvarlighed og større gennemskuelighed er to sider af samme sag.

3. "Fastsæt obligatoriske EU-reduktionsmål for anvendelsen af pesticider med det formål at sikre en fremtid uden pesticider":

EU's politik er allerede rettet mod en reduktion af afhængigheden af pesticider og en pesticidfri fremtid, som det efterspørges i det europæiske borgerinitiativ. Kommissionen vil bestræbe sig på at sikre, at EU-landene opfylder deres forpligtelser i henhold til direktivet om bæredygtig anvendelse og reducere afhængigheden af pesticider. EU-landene er også blevet opfordret til at fastsætte mere præcise og målbare mål i deres nationale handlingsplaner. Kommissionen vil med henblik på at overvåge tendenserne i risicireduktionen på EU-plan fastsætte harmoniserede risikoindikatorer som supplement til de nationale risikoindikatorer, der allerede findes. Disse vil give Kommissionen mulighed for at fastslå, hvor effektive forskellige foranstaltninger er, når den vurderer fremtidige politiske muligheder. Kommissionen vil genevaluere situationen på grundlag af de fremkomne data og vurdere behovet for obligatoriske EU-reduktionsmål for pesticider.

 

De næste skridt:

— Om udarbejdelsen af et lovgivningsmæssigt forslag:Der vil i januar 2018 blive offentliggjort en rapport omkvalitetskontrollen af den generelle fødevarelovgivning, hvori der vil blive gjort status over den nuværende lovgivning. Der vil også blive afholdt en offentlig høring til brug ved udarbejdelsen af det forslag, der vil blive fremlagt i foråret 2018.

— Om mere bæredygtig anvendelse af pesticider: Kommissionen vil følge op med medlemsstaterne på grundlag af en rapport, der blev offentliggjort i oktober.

 

Baggrund:

Proceduren for fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat har affødt en stor interesse og en bred debat om godkendelse og anvendelse af pesticider i EU. Den 27. november 2017 stemte EU-landene for Kommissionens forslag om en fornyelse af godkendelsen for en periode på 5 år.

Emnet er på Jean-Claude Junckers foranledning blevet drøftet flere gange i kommissærkollegiet. Kommissionen har arbejdet hen imod en afgørelse, der kan få mest mulig støtte fra EU-landene, samtidig med at der sikres et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Afgørelsen var resultatet af en omfattende og gennemsigtig videnskabelig procedure, hvor der blev offentliggjort over 6 000 sider videnskabelig vurdering.

15 år er den periode, Kommissionen normalt foreslår i forbindelse med fornyelse af godkendelsen af et aktivstof, men glyphosat er ikke en rutinesag. Der blev taget hensyn til andre legitime faktorer i fastsættelsen af en passende periode for fornyelse, som for eksempel det forhold, at der hyppigt offentliggøres supplerende oplysninger om stoffet. Derudover tages der i Kommissionens endelige forslag om en fornyelse af godkendelsen for 5 år hensyn til de seneste ikke-bindende beslutninger, som Europa-Parlamentet har vedtaget. I afgørelsen, der formelt er blevet vedtaget i dag, tages der også nøje hensyn til det europæiske borgerinitiativ "Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider"

Jean-Claude Juncker erklærede allerede i begyndelse af sit mandat, at man ikke kan regere ved at afstå fra at stemme, og foreslog at ændre udvalgsreglerne (de såkaldte komitologiregler) med henblik på at øge gennemsigtigheden af de positioner, som EU-landene indtager, og sikre mere politisk ansvarlighed for vores borgere i beslutningstagningen.

 

Yderligere oplysninger:

Alle dokumenter, herunder de tilhørende afgørelser, som Kommissionen har vedtaget i dag, vil blive tilgængelige her.

Spørgsmål og svar: Kommissionens svar på det europæiske borgerinitiativ om glyphosat:

Det europæiske borgerinitiativ: "Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider"

Godkendelse af pesticider i EU

Faktablad: "Pesticider i EU: tilladelse og anvendelse"

Følg os på Twitter: @Food_EU

 

(1) EU-landene nåede den 27. november 2017 frem til en positiv udtalelse i appeludvalget, idet 18 af dem (65.71 % af EU's befolkning) stemte for fornyelsen, 9 (32,26 %) stemte imod, og 1 (2,02 %) afstod fra at stemme.

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar