Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Глифосат: Комисията представя своя отговор на Европейската гражданска инициатива и обявява, че ще работи за постигане на по-голяма прозрачност при научните оценки

Страсбург, 12 декември 2017 r.

Глифосат: Комисията представя своя отговор на Европейската гражданска инициатива и обявява, че ще работи за постигане на по-голяма прозрачност при научните оценки

С приетото днес съобщение Комисията представя своя отговор на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ и се ангажира да представи законодателно предложение през 2018 г. с цел допълнително повишаване на прозрачността и качеството на научните изследвания, използвани при извършването на оценка на веществата.

 

В отговора на Европейската гражданска инициатива Европейската комисия разглежда опасенията на гражданите на ЕС и оповестява мерки, които да направят процедурата по разрешаване, ограничаване или забрана на употребата на пестициди по-прозрачна в бъдеще.

В днешното съобщение се определят по-нататъшните действия:

  • в отговор на гражданската инициатива в него се предоставя подробно обяснение на правилата на ЕС относно пестицидите;
  • в него се обявява законодателно предложение, което ще бъде представено през пролетта на 2018 г., за повишаване на прозрачността, качеството и независимостта на научните оценки на веществата, като например предоставяне на публичен достъп до необработени данни; и
  • в него се обявяват бъдещи изменения на законодателството с цел засилване на процеса на управление при провеждането на такива изследвания, което би могло да се изразява например в участието на публични органи в процеса на вземане на решения какви проучвания трябва да бъдат проведени във връзка с конкретен случай.

Освен това след извършването на задълбочена научна оценка на всички налични данни относно глифосат се стигна до заключението, че не е налице връзка между това вещество и раковите заболявания при хората, и след положителен вот от страна на представителите на държавите членки на 27 ноември 2017 г.[1] Комисията днес прие решение за подновяване на одобрението за употребата на глифосат за период от 5 години. Въпреки че когато всички критерии за одобрение са изпълнени, срокът на разрешението, който Комисията обикновено предлага, е 15 години, глифосат не е типичният случай. Този въпрос бе обсъждан неколкократно от Комисията, която през последните месеци работи за постигането на решение, което има възможно най-голяма подкрепа от страна на държавите членки, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и на околната среда в съответствие със законодателството на ЕС. В окончателното предложение за подновяване за срок от 5 години Комисията взе предвид и последните незадължителни резолюции, приети от Европейския парламент.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Чудесно е, че над един милион граждани на ЕС отделиха от времето си, за да се ангажират пряко с един толкова важен въпрос. Комисията взе предвид тяхното мнение и сега ще пристъпи към действие. Нуждаем се от повече прозрачност за това как се вземат решенията в тази област. Следващата пролет Комисията също така ще представи предложения относно питейната вода, които обеща да изготви в отговор на друга успешна инициатива. С една дума, аз съм твърд поддръжник на правото на гражданите да се ангажират по този начин и ще призова Парламента и Съвета да постигнат бързо напредък по нашите предложения, за да може европейските граждански инициативи по-лесно да постигат успех в бъдеще.“

Витянис Андрюкайтис, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „От началото на моя мандат аз твърдо подкрепям увеличаването на прозрачността както на процеса на вземане на решения, така и по отношение на достъпа до научните изследвания, на които се основава одобряването на активни вещества. През пролетта на 2018 г. ще представя предложение за решаването на тези въпроси. Но също така е важно държавите членки да поемат своята отговорност, когато става дума за разрешаване на употребата на пестициди на техните пазари. Те трябва също така да гарантират, че пестицидите се използват по устойчив начин и в пълно съответствие с изискванията за етикетиране. Нашите цели са прозрачност, независимост и устойчива употреба на пестицидите. Тези цели следва да бъдат в основата на нашата работа и моите усилия ще бъдат насочени към тяхното изпълнение“.

 

Комисията представи отговор на трите искания на Европейската гражданска инициатива:

1. „Да се забрани използването на хербициди на основата на глифосат, излагането на който беше свързано със случаи на ракови заболявания при хора и доведе до деградация на екосистемите“:

Държавите членки отговарят за разрешаването, употребата и/или забраната на продуктите на основата на глифосат на тяхна територия. Само веществата, за които има обективни доказателства, че употребата им е безопасна, се одобряват в ЕС. След извършването на задълбочена научна оценка на всички налични данни относно глифосат се стигна до заключението, че не е налице връзка между това вещество и раковите заболявания при хората, и след положителен вот от страна на представителите на държавите членки на 27 ноември 2017 г. Комисията днес прие решение за подновяване на одобрението за употребата на глифосат за период от 5 години. Председателят на Комисията Юнкер въведе неколкократно този въпрос в програмата на колегиума, за да се гарантира пълната политическа ангажираност на Комисията. Въз основа на тези политически решения и като бе взета предвид позицията на Европейския парламент, Комисията реши да намали продължителността на предложения срок на подновяване от стандартните 15 години на 5 години, с което се осигури и възможно най-голяма подкрепа от страна на държавите членки.

2. „Да се гарантира, че научната оценка на пестициди за регулаторно одобрение от ЕС се основава само на публикувани изследвания, които са възложени от компетентните държавни органи, а не от производителите на пестициди“:

Комисията споделя напълно становището, че прозрачността при научните оценки и процеса на вземане на решения е от изключително значение, за да се гарантира доверието в регулаторната система относно безопасността на храните. Извършването и подобряването на една сериозна, прозрачна и независима научна оценка е от решаващо значение. През пролетта на 2018 г. Комисията ще представи законодателно предложение, което обхваща тези и други важни аспекти, като например управлението на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Комисията ще предложи настоящите правила да бъдат променени, за да се гарантира, че научните изследвания са достъпни за обществеността. Гражданите трябва да имат възможност да разберат как се вземат такива решения с дългосрочни последици за разрешаване или забрана на някои вещества. Политическата отговорност и по-голямата прозрачност са двете страни на една и съща монета.

3. „Да се определят задължителни за целия ЕС цели за намаляване на употребата на пестициди с цел постигане на бъдеще без пестициди“:

Политиката на ЕС вече е насочена към намаляване на зависимостта от пестицидите и към постигане на бъдеще без пестициди, както това се иска от Европейската гражданска инициатива. Комисията ще се стреми да гарантира, че държавите членки ще спазват своите задължения съгласно Директивата за устойчивата употреба на пестициди и ще намаляват зависимостта от тях. Държавите членки освен това бяха приканени да установят по-точни и измерими цели в своите национални планове за действие. Също така, за да се наблюдават тенденциите при намаляването на рисковете при употребата на пестициди на равнището на ЕС, Комисията ще установихармонизирани показатели за риска в допълнение към съществуващите национални показатели за риска. Те ще ѝ позволят да определя ефективността на мерките при оценяването на вариантите на политиката в бъдеще. Комисията ще направи преоценка на положението въз основа на получените данни и ще оцени необходимостта от определяне на задължителни цели относно пестицидите на равнището на целия ЕС.

 

Следващи стъпки:

- Във връзка с изготвянето на законодателно предложение:през януари 2018 г. ще бъде публикуван доклад относно проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните, в който ще се направи преглед на съществуващото законодателство. Ще започне и провеждането на обществена консултация с цел да се подпомогне изготвянето на предложението, което ще бъде представено най-късно през пролетта на 2018 г.

- Във връзка с по-устойчивата употреба на пестициди Комисията ще продължи работата си с държавите членки въз основа на доклад, публикуван миналия октомври.

 

Контекст:

Процедурата за подновяване на одобрението на активното вещество глифосат предизвика голям интерес и провеждането на по-широк дебат относно разрешаването и употребата на пестициди в ЕС. На 27 ноември 2017 г. държавите членки гласуваха в подкрепа на предложението на Комисията одобрението за глифосат да се поднови за срок от 5 години.

По искане на председателя на Комисията Юнкер въпросът бе обсъждан неколкократно от колегиума на членовете на Комисията. Комисията работи за постигането на решение, което има възможно най-голяма подкрепа от страна на държавите членки, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и на околната среда в съответствие със законодателството на ЕС. То е резултат от всеобхватен и прозрачен научен процес, при който повече от 6000 страници във връзка с научната оценка бяха направени публично достояние.

Въпреки че когато всички критерии за одобрение са изпълнени, срокът на разрешението, който Комисията обикновено предлага, е 15 години, глифосат не е типичният случай. При определянето на подходящия срок на подновяването бяха взети предвид и други значими фактори, като факта, че изключително често се публикува допълнителна информация относно това вещество. Освен това в окончателното предложение за подновяване за срок от 5 години Комисията взе предвид последните незадължителни резолюции, приети от Европейския парламент. В решението, което бе официално прието днес, също така бе разгледана внимателно европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“.

Още в началото на мандата си председателят на Комисията Юнкер заяви, че управляването чрез гласуване с „въздържал се“ не е вариант, и предложи да бъдат променени т.нар. правила на комитологията, за да се повиши прозрачността по отношение на позициите, заемани от държавите членки, и да се осигури по-голяма политическа отчетност за гражданите в процеса на вземане на решения.

 

За повече информация:

Всички документи, включително приетите днес от Комисията свързани с тях решения, ще бъдат на разположение на следния адрес.

Въпроси и отговори: Отговор на Комисията на Европейската гражданска инициатива относно глифосат

Европейската гражданска инициатива: „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди

Одобряване на пестицидите в ЕС

Информационен документ: „Пестицидите в ЕС: разрешаване и употреба“

Следете съобщенията ни в Twitter: @Food_EU

 

[1] В рамките на апелативния комитет на 27 ноември 2017 г. бе постигнато положително становище на държавите членки, като 18 от тях (65,71 % от населението на ЕС) гласуваха в подкрепа на подновяването на разрешението, 9 държави (32,26 %) гласуваха против и 1 държава (2,02 %) се въздържа.

 

 

 

 

 

 

 

IP/17/5191

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar