Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

#InvestEU: Komisija in skupina Evropske investicijske banke pozdravljata dokončno sprejetje razširjenega in izboljšanega Evropskega sklada za strateške naložbe

Strasbourg, 12. decembra 2017

Plenarno glasovanje Evropskega parlamenta pomeni zeleno luč za sklad EFSI 2.0

Danes so člani Evropskega parlamenta izglasovali sprejetje uredbe za razširitev in okrepitev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki je osrednji steber naložbenega načrta za Evropo. Ta uspešen zadnji korak sledi načelnemu dogovoru, ki so ga 13. septembra dosegli Evropski parlament in države članice.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, Jyrki Katainen je povedal: „Naložbeni načrt je podjetjem po vsej Evropi prinesel resnične koristi. Doseči pa želimo še več. Prisluhnili smo mnenjem, ki smo jih prejeli glede načina delovanja Evropskega sklada za strateške naložbe, in sprejeli nekaj izboljšav. Odločitve glede naložb v okviru sklada EFSI smo naredili še bolj pregledne, okrepili pa smo tudi tehnično podporo na lokalni ravni. Poleg tega smo podaljšali obdobje delovanja sklada EFSI do konca leta 2020 in povečali njegov naložbeni cilj na 500 milijard evrov. Sklad EFSI je že pripomogel k nastanku 300 000 delovnih mest in ta zagon želimo ohraniti“ .

„Ko smo prvič napovedali sklad EFSI, je ta zamisel naletela na nekaj dvomov,“ je povedal predsednik Evropske investicijske banke Werner Hoyer. „V zadnjih dveh letih in pol smo dokazali, da je ta pobuda prinesla rezultate, saj je podprla na tisoče podjetij in pripomogla k nastanku več sto tisočev delovnih mest. Ponosen sem, da je strokovno znanje skupine EIB tako pomembno prispevalo h gospodarskemu okrevanju Evrope, in vesel sem, da smo z današnjo razširitvijo sklada EFSI dobili priložnost, da lahko storimo še več.“

Uredba o skladu EFSI 2.0 bo po pričakovanjih začela veljati 1. januarja 2018. Poleg podaljšanja obdobja delovanja od sredine leta 2018 do konca leta 2020 in povečanja naložbenega cilja s 315 milijard evrov na vsaj 500 milijard evrov ima novi in izboljšani sklad EFSI naslednje značilnosti:

Večja preglednost

V okviru novega sklada EFSI bo naložbeni odbor objavljal svoje odločitve na spletu, pri čemer bo navedel razloge, zaradi katerih je bila sprejeta odločitev, da bo kak projekt prejel podporo iz proračunskega jamstva EU. Preglednica kazalnikov bo objavljena po podpisu posameznega projekta EFSI. Nova uredba vsebuje tudi natančnejšo opredelitev pogojev, pod katerimi je projekt upravičen do podpore EFSI, tako imenovano načelo dodatnosti.

Večji delež trajnostnih projektov

Vsaj 40 % infrastrukturnih in inovacijskih projektov v okviru sklada EFSI bo prispevalo k podnebnim ukrepom v skladu s cilji Pariškega sporazuma. Poleg tega je sklad EFSI 2.0 izrecno namenjen novim sektorjem – trajnostnemu kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi.

Večji poudarek na majhnih projektih

Podporo sklada EFSI naj bi od novembra 2017 prejelo kar 528 000 malih in srednjih podjetij, glede na njegov uspeh pa bo razširjeni sklad EFSI povečal delež jamstva za mala in srednja podjetja s 26 % na 40 %. Poleg tega novi sklad EFSI skupino EIB spodbuja, naj nacionalnim spodbujevalnim bankam pomaga pri vzpostavljanju naložbenih platform, ki združujejo več manjših projektov po temah ali regijah, da bi privabile vlagatelje.

Več tehnične podpore na lokalni ravni

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe, ki ga skupaj upravljata Komisija in EIB, se je izkazalo za uporaben vir za podjetja, ki potrebujejo tehnično podporo pri zagonu projektov na terenu. Sklad EFSI 2.0 bo izboljšal delo vozlišča z zagotavljanjem bolj prilagojene podpore na terenu in tesnim sodelovanjem z nacionalnimi spodbujevalnimi bankami.

Izboljšanje poslovnega okolja v EU

Jesenska napoved Komisije in nedavno poročilo o naložbah EIB sta pokazala, da se ravni naložb v EU postopno povečujejo, vendar še vedno niso dosegle ravni pred krizo. Komisija je v delovnem programu za leto 2018 napovedala, da bo izvedla celovito oceno o tem, kaj je bilo narejenega za izboljšanje poslovnega okolja in zmanjšanje ovir za naložbe, odkar je Komisija predsednika Junckerja nastopila svoj mandat, tako na ravni EU kot na ravni držav članic.

 

Ozadje

Naložbeni načrt za Evropo, načrt predsednika Komisije Junckerja, je osredotočen na krepitev naložb za ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje rasti s pametnejšo uporabo novih in obstoječih finančnih virov, odpravo ovir za naložbe, boljšo prepoznavnostjo in tehnično podporo za naložbene projekte. Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) je osrednji steber Junckerjevega načrta. Zagotavlja jamstvo za prvo izgubo, kar bo EIB omogočilo, da bo lahko vlagala v več projektov, ki bodo pogosto bolj tvegani.

Projekti in sporazumi, ki jim je bilo odobreno financiranje v okviru sklada EFSI, naj bi spodbudili več kot 250 milijard evrov naložb, kar bi omogočilo podporo okoli 528 000 malim in srednjim podjetjem v vseh 28 državah članicah. EIB ocenjuje, da bo sklad EFSI do leta 2020 pripomogel k nastanku 700 000 delovnih mest in prispeval 0,7 % k bruto domačemu proizvodu EU.

Evropska investicijska banka (EIB) je institucija Evropske unije, ki je v lasti držav članic in zagotavlja dolgoročna posojila. Omogoča dolgoročna finančna sredstva za zdrave naložbe, ki bi pripomogle k doseganju političnih ciljev EU. Evropski investicijski sklad (EIF) je del skupine Evropske investicijske banke. Njegov glavni namen je podpirati mikro, mala in srednja podjetja tako, da jim omogoča dostop do finančnih sredstev. 

 

Več informacij

Informativni pregled: Kaj je novega pri skladu EFSI 2.0?

Obvestilo: Razširitev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) – pogosta vprašanja

Spletišče naložbenega načrta: zadnje novice in rezultati v zvezi s skladom EFSI

Spletišče sklada EFSI Evropske investicijske banke: seznam vseh projektov EFSI in navodila o tem, kako zaprositi za financiranje

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe: tehnična pomoč za nosilce projektov in mala podjetja

Portal projektov: brezplačna storitev, ki vlagatelje povezuje z naložbenimi priložnostmi

IP/17/5169

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar