Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

# InvestEU: Commissie en Europese Investeringsbankgroep ingenomen met definitieve goedkeuring van uitgebreid en verbeterd Europees Fonds voor strategische investeringen

Straatsburg, 12 december 2017

Plenaire vergadering van het Europees Parlement geeft groen licht voor EFSI 2.0

Vandaag hebben de leden van het Europees Parlement ingestemd met de verordening tot uitbreiding en versterking van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), de centrale pijler van het Investeringsplan voor Europa. Deze succesvolle laatste stap is een vervolg op het beginselakkoord tussen het Europees Parlement en lidstaten van 13 september.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei hierover: "Het investeringsplan heeft ondernemingen in heel Europa reële voordelen opgeleverd. En we willen nog meer doen. We hebben geluisterd naar de feedback over het functioneren van het Europees Fonds voor strategische investeringen en we hebben verbeteringen aangebracht. We maken de investeringsbeslissingen van het EFSI nog transparanter en bieden meer technische ondersteuning op lokaal niveau. Ook verlengen we de duur van het EFSI tot eind 2020 en verhogen we de investeringsdoelstelling tot 500 miljard EUR. Het EFSI heeft al bijgedragen aan het scheppen van 300 000 banen – laten we dit momentum vasthouden".

"Toen we het EFSI aanvankelijk aankondigden, waren de reacties nogal sceptisch", aldus Werner Hoyer, president van de Europese Investeringsbank. "In de afgelopen tweeënhalf jaar heeft dit initiatief zijn nut bewezen — het heeft duizenden bedrijven ondersteund en honderdduizenden banen gecreëerd. Ik ben er trots op dat de expertise van de EIB-groep een zo belangrijke rol heeft gespeeld bij het herstel van Europa en het verheugt me dat we door deze uitbreiding van het EFSI de kans krijgen om nog meer te doen."

De EFSI 2.0-verordening treedt naar verwachting op 1 januari 2018 in werking. Niet alleen wordt de termijn verlengd van medio 2018 tot eind 2020, en wordt de investeringsdoelstelling verhoogd van 315 miljard EUR tot ten minste 500 miljard EUR, maar het nieuwe en verbeterde EFSI heeft ook de volgende voordelen:

Meer transparantie

In het kader van het nieuwe EFSI zal het investeringscomité zijn besluiten online bekendmaken, met vermelding van de redenen waarom een project steun van de EU-begrotingsgarantie krijgt. Het scorebord van indicatoren wordt bekendgemaakt na de ondertekening van elk EFSI-project. De nieuwe verordening geeft ook een meer gedetailleerde definitie van de criteria waarom een project voor EFSI-steun in aanmerking komt, de zogenoemde "additionaliteit".

Groter aandeel van duurzame projecten

Ten minste 40 % van de infrastructuur- en innovatieprojecten van het EFSI moet als doel hebben bij te dragen aan klimaatactie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. EFSI 2.0 richt zich ook expliciet op nieuwe sectoren: duurzame landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur.

Meer aandacht voor kleine projecten

Gezien het succes van het EFSI bij de ondersteuning van kleine ondernemingen – tot november 2017 hebben reeds 528 000 kmo's steun ontvangen – zal de uitgebreide EFSI het aandeel van de garantie voor kmo's vergroten van 26 % naar 40 %. Het nieuwe EFSI moedigt ook de EIB-groep aan om de nationale stimuleringsbanken te helpen bij het opzetten van investeringsplatforms teneinde meerdere kleine projecten te bundelen per thema of per regio om investeerders aan te trekken.

Meer technische ondersteuning op lokaal niveau

De Europese Investeringsadvieshub, die gezamenlijk door de Commissie en de EIB wordt beheerd, is een nuttig hulpmiddel voor ondernemingen die behoefte hebben aan technische steun om hun project te starten. In het kader van EFSI 2.0 zal de Hub doeltreffender worden door meer op de behoeften toegesneden bijstand op het terrein te verlenen en nauw samen te werken met de nationale stimuleringsbanken.

Verbetering van het ondernemingsklimaat in de EU

Zoals onlangs uit de najaarsprognose van de Commissie en het investeringsverslag van de EIB is gebleken, nemen de investeringsniveaus in de EU geleidelijk toe. Zij zijn echter nog altijd niet terug op het peil van voor de crisis. In haar werkprogramma voor 2018 heeft de Commissie aangekondigd dat zij een volledige beoordeling zal verrichten van hetgeen sinds het aantreden van de Commissie-Juncker tot nu toe is gedaan om het ondernemingsklimaat te verbeteren en belemmeringen voor investeringen weg te nemen, zowel op EU-niveau als in de lidstaten.

 

Achtergrondinformatie

Het Investeringsplan voor Europa, het plan-Juncker, legt de nadruk op het stimuleren van investeringen om banen en groei te creëren door bestaande en nieuwe financiële middelen beter te benutten, investeringsbelemmeringen weg te nemen en aan investeringsprojecten technische ondersteuning en zichtbaarheid te verlenen. Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) is de hoeksteen van het investeringsplan van Juncker. Het biedt een garantie voor eerste verliezen, zodat de EIB in staat is in meer, vaak risicovollere, projecten te investeren.

Tot dusverre zullen de EFSI-projecten en -overeenkomsten die voor financiering zijn goedgekeurd naar verwachting meer dan 250 miljard EUR aan investeringen opleveren en ongeveer 528 000 kmo's in alle 28 lidstaten ondersteunen. De EIB verwacht dat het EFSI in 2020 zal hebben bijgedragen aan het scheppen van 700 000 banen en 0,7 % aan het bbp van de EU zal hebben toegevoegd.

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langetermijnleningen. Haar aandeelhouders zijn de lidstaten. Zij verstrekt langetermijnleningen voor solide investeringen die stroken met de beleidsdoelstellingen van de EU.Het Europees Investeringsfonds (EIF) is een onderdeel van de Europese Investeringsbankgroep. De kerntaak van het Europees Investeringsfonds is het ondersteunen van micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in Europa door ze aan toegang tot financiering te helpen. 

 

Meer informatie

Factsheet: What is new in EFSI 2?

Nota: Extension of the European Fund for Strategic Investments (EFSI) – Frequently Asked Questions

Website van het investeringsplan: laatste nieuws en resultaten van het EFSI

EFSI-informatie op de EIB-website: volledige lijst van EFSI-projecten en handleiding om een aanvraag voor financiering in te dienen

Investeringsadvieshub: technische bijstand voor projectontwikkelaars en kleine ondernemingen

Investeringsprojectenportaal: gratis dienst die investeringsprojecten en investeerders helpt om elkaar te vinden

IP/17/5169

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar