Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

#InvestEU: Komisija un Eiropas Investīciju bankas grupa atzinīgi vērtē paildzinātā un uzlabotā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda galīgo pieņemšanu

Strasbūrā, 2017. gada 12. decembrī

Eiropas Parlamenta balsojums plenārsēdē iededz zaļo gaismu ESIF 2.0

Šodien Eiropas Parlamenta deputāti balsojumā pieņēma regulu, ar ko paildzina un uzlabo Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), kas ir Investīciju plāna Eiropai centrālais elements. Šis rezultatīvais pēdējais solis seko 13. septembrī panāktajai Eiropas Parlamenta un dalībvalstu vienošanās pēc būtības.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens, kura pārziņā ir nodarbinātība, izaugsme, investīcijas un konkurētspēja, sacīja: “Investīciju plāns uzņēmumiem visā Eiropā ir devis reālu labumu. Un mēs vēlamies darīt vairāk. Mēs ņēmām vērā atsauksmes, kuras saņēmām par to, kā Eiropas Stratēģisko investīciju fonds darbojas, un esam ieviesuši dažus uzlabojumus. Mēs lēmumus par ESIF ieguldījumiem padarām vēl caurskatāmākus un sniedzam lielāku tehnisko atbalstu vietējā līmenī. Mēs arī paildzinām ESIF darbības ilgumu līdz 2020. gada beigām un palielinām tā ieguldījumu mērķi līdz 500 miljardiem eiro. ESIF jau ir palīdzējis izveidot 300 000 darbvietu — turpināsim iesākto!”

“Kad mēs par to paziņojām pirmo reizi, ESIF tika uztverts ar zināmu skepsi,” sacīja Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs Verners Hoijers. “Pēdējo divarpus gadu laikā esam pierādījuši, ka šī iniciatīva ir bijusi sekmīga, — ir atbalstīti tūkstošiem uzņēmumu un radītas simtiem tūkstošu darbvietu.Esmu lepns, ka EIB grupas zinātībai bija tik liela nozīme Eiropas atlabšanā, un esmu ļoti gandarīts, ka, šodien paildzinot ESIF darbību, mums ir iespēja paveikt vēl vairāk.”

Paredzams ka ESIF 2.0 regula stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Jaunā un uzlabotā ESIF darbība tiek paildzināta no 2018. gada vidus līdz 2020. gada beigām, un ieguldījumu mērķis tiek paaugstināts no 315 miljardiem eiro līdz vismaz 500 miljardiem eiro.

Lielāka pārredzamība

Jaunajā ESIF Investīciju komiteja savu lēmumus publicēs internetā, motivējot, kāpēc tā ir izvēlējusies konkrēto projektu, kas saņems atbalstu no ES budžeta galvojuma. Pēc katra ESIF projekta parakstīšanas tiks publicēts rezultātu pārskats. Jaunajā regulā ir arī sīkāk definēts, kādam ir jābūt projektam, lai tas varētu pretendēt uz ESIF atbalstu, tā sauktais papildināmības princips.

Lielāks ilgtspējīgu projektu īpatsvars

Vismaz 40 % ESIF infrastruktūras un inovācijas projektu centīsies sekmēt klimata politiku atbilstīgi Parīzes nolīgumam. ESIF 2.0 ir arī īpaši vērsts uz jaunām nozarēm: ilgtspējīgu lauksaimniecību, mežkopību, zivsaimniecību un akvakultūru.

Lielāks uzsvars uz maziem projektiem

Ņemot vērā to, cik veiksmīgi ESIF ir atbalstījis mazus uzņēmumus (no 2017. gada novembra atbalstu jau saņem 528 000 MVU), jaunais ESIF palielinās MVU pieejamā galvojuma daļu no 26 % līdz 40 %. Jaunais ESIF arī mudina EIB grupu palīdzēt valstu attīstību veicinošajām bankām izveidot investīciju platformas, lai ieguldītāju piesaistīšanas nolūkā tematiski vai pēc reģioniem sakomplektētu vairākus mazus projektus.

Lielāks tehniskais atbalsts vietējā līmenī

Uzņēmumiem, kam projekta sākšanai nepieciešams tehnisks atbalsts, noderīgs resurss ir Eiropas Investīciju konsultāciju centrs, kuru kopīgi vada Komisija un EIB. Jaunajā ESIF 2.0 centra darbs tiks papildināts ar pielāgotākas palīdzības sniegšanu uz vietas un ciešu sadarbību ar valstu attīstību veicinošajām bankām.

Labāka uzņēmējdarbības vide Eiropas Savienībā

Komisijas rudens prognoze un EIB ieguldījumu pārskats nesen liecināja, ka ieguldījumu līmenis ES pakāpeniski aug. Pirmskrīzes līmeni tas gan nav vēl sasniedzis. Savā 2018. gada darba programmā Komisija paziņoja, ka veiks pilnīgu novērtējumu par to, kas izdarīts ES un dalībvalstu līmenī, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un nojauktu šķēršļus ieguldījumiem, kopš Komisija darbojas Ž. K. Junkera vadībā.

 

Priekšvēsture

Investīciju plāns Eiropai jeb tā sauktais Junkera plāns koncentrējas uz ieguldījumu pastiprināšanu darbvietu radīšanai un izaugsmes veicināšanai, gudrāk izmantojot jaunus un jau esošos finanšu līdzekļus, likvidējot šķēršļus ieguldījumiem un sniedzot atpazīstamību un tehnisko palīdzību ieguldījumu projektiem. Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir Junkera plāna galvenais elements. Tas nodrošina pirmās kārtas zaudējumu garantiju, kas ļauj EIB atbalstīt vairāk projektu, kas bieži vien ir riskantāki.

Līdz šim finansējuma saņemšanai apstiprinātie ESIF projekti un līgumi, domājams, ieguldījumos piesaistīs 250 miljardus eiro un atbalstīs aptuveni 528 000 MVU visās 28 dalībvalstīs. EIB lēš, ka līdz 2020. gadam ESIF būs palīdzējis radīt 700 000 darbvietu un par 0,7 % palielināt ES IKP.

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Eiropas Savienības iestāde, kas pieder ES dalībvalstīm un kas sniedz ilgtermiņa aizdevumus. Tā piešķir ilgtermiņa finansējumu stabiliem ieguldījumiem un līdz ar to veicina ES politikas mērķu sasniegšanu.Eiropas investīciju bankas grupā ietilpst Eiropas Investīciju fonds (EIF). Tā galvenais uzdevums ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), palīdzot tiem iegūt finansējumu. 

 

Plašāka informācija

Faktu lapaKas jauns EFSI 2?”

Informatīvais paziņojums ar jautājumiem un atbildēm par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) darbības paildzināšanu

Investīciju plāna tīmekļa vietne: jaunākās ESIF ziņas un rezultāti

EIB tīmekļa vietne par ESIF: pilns ESIF projektu saraksts un informācija par pieteikšanos finansējumam

Konsultāciju centrs: tehniskā palīdzība projektu virzītājiem un mazajiem uzņēmumiem

Projektu portāls: bezmaksas pakalpojums, kas ieguldītājiem atrod ieguldīšanas iespējas

IP/17/5169

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar