Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

#InvestEU. Komisija ir Europos investicijų banko grupė palankiai vertina patobulinto Europos strateginių investicijų fondo, kurio veikla pratęsta, galutinį priėmimą

Strasbūras, 2017 m. gruodžio 12 d.

Europos Parlamento balsavimu plenariniame posėdyje pritarta ESIF 2.0

Šiandien Europos Parlamento nariai balsavo dėl reglamento, kuriuo pratęsiama ir sustiprinama Europos strateginių investicijų fondo (toliau – ESIF), pagrindinio Investicijų plano Europai ramsčio, veikla. Šis sėkmingas paskutinis žingsnis padarytas po to, kai rugsėjo 13 d. Europos Parlamentas ir valstybės narės pritarė iš esmės.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas: „Investicijų planas davė realios naudos bendrovėms visoje Europoje. Siekiame nuveikti dar daugiau. Atsižvelgėme į gautą grįžtamąją informaciją apie tai, kaip veikia Europos strateginių investicijų fondas, ir padarėme kai kuriuos patobulinimus. ESIF investicinius sprendimus darome dar skaidresnius ir teikiame daugiau techninės paramos vietos lygmeniu. ESIF veiklos laikotarpį pratęsiame iki 2020 m. pabaigos, o investicijų tikslą – iki 500  mlrd. EUR. ESIF jau padėjo sukurti 300 000 darbo vietų; šią dinamiką reikia išlaikyti.“

„Iš pradžių, kai paskelbėme apie ESIF, jis buvo sutiktas skeptiškai”, sakė Europos investicijų banko pirmininkas Werneris Hoyeris. „Per pastaruosius dvejus su puse metų įrodėme, kad ši iniciatyva pasiteisino – pagal ją paremta tūkstančiai bendrovių ir sukurta šimtai tūkstančių darbo vietų. Didžiuojuosi, kad EIB grupės patirtis buvo tokia svarbi Europos atsigavimui ir džiaugiuosi, kad, dėl dabartinio ESIF veiklos pratęsimo, turime galimybę nuveikti dar daugiau.“

Tikimasi, kad ESIF 2.0 reglamentas įsigalios 2018 m. sausio 1 d. ESIF veikla pratęsta nuo 2018 m. vidurio iki 2020 m. pabaigos, investicijų tikslas padidėjo nuo 315 mlrd. EUR iki ne mažiau kaip 500 mlrd. EUR, o naujas ir patobulintas ESIF pasižymi toliau nurodytomis savybėmis.

Didesnis skaidrumas

Pagal naują ESIF Investicijų komitetas skelbs savo sprendimus internete ir nurodys priežastis, kodėl jis pasirinko projektą, kuriam bus skiriama parama pagal ES biudžeto garantiją. Po kiekvieno ESIF projekto pasirašymo bus skelbiamarodiklių suvestinė. Šiame naujame reglamente taip pat išsamiau apibrėžta, pagal kokius kriterijus projektui gali būti skiriama ESIF parama (vadinamasis „papildomumas“).

Didesnė tvarių projektų dalis

Bent 40 proc. ESIF infrastruktūros ir inovacijų projektų bus skirti klimato politikai remti pagal Paryžiaus susitarimą. ESIF 2.0 taip pat konkrečiai skirtas naujiems sektoriams: darniam žemės ūkiui, miškininkystei, žuvininkystei ir akvakultūrai.

Daugiau dėmesio mažiems projektams

Atsižvelgiant į ESIF sėkmę remiant mažąsias įmones (2017 m. lapkričio mėn. duomenimis 528 000 MVĮ turėtų gauti naudos), pratęsus ESIF veiklą MVĮ suteikiamos garantijos procentinė dalis padidės nuo 26 proc. iki 40 proc. Pagal naują ESIF EIB grupė skatinama padėti nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams sukurti investavimo platformas, apimančias kelis nedidelius projektus pagal temą arba regioną, siekiant pritraukti investuotojų.

Daugiau techninės pagalbos vietos lygmeniu

Komisijos ir EIB bendrai valdomas Europos investavimo konsultacijų centras yra naudingas šaltinis, kuriuo verslas gali pasinaudoti prireikus techninės paramos pradėti vykdyti projektus. Pagal ESIF 2.0 centro veikla bus sustiprinta taikant daugiau konkretiems poreikiams pritaikytą pagalbą ir glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais.

Verslo aplinkos gerinimas ES

Komisijos rudens prognozė ir EIB investicijų ataskaita neseniai parodė, kad investicijų lygiai ES laipsniškai didėja. Tačiau jie vis dar nesiekia prieš krizę buvusio lygio. 2018 m. darbo programoje Komisija paskelbė, kad ji atliks visapusišką vertinimą ir įvertins, kas buvo atlikta nuo J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios siekiant pagerinti verslo aplinką ir panaikinti kliūtis investicijoms tiek ES lygmeniu, tiek valstybėse narėse.

 

Pagrindiniai faktai

Investicijų plane Europai (J. C. Junckerio plane) daugiausia dėmesio skiriama investicijoms skatinti siekiant sukurti darbo vietų ir paskatinti augimą pažangiau naudojant naujus ir turimus finansinius išteklius, šalinant kliūtis investicijoms, investiciniams projektams suteikiant matomumą ir techninę paramą. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) yra pagrindinis J. C. Junckerio plano ramstis. Jame nustatyta pirmojo nuostolio garantija, pagal kurią EIB gali investuoti į daugiau (dažnai rizikingesnių) projektų.

Tikimasi, kad ESIF projektams ir susitarimams, kuriems patvirtintas finansavimas, bus sutelkta daugiau nei 250 mlrd. EUR investicijų ir pagal juos bus remiama maždaug 528 000 MVĮ 28 valstybėse narėse. EIB skaičiavimu iki 2020 m. ESIF prisidės prie 700 000 darbo vietų kūrimo ir padidins ES BVP 0,7 proc.

Europos investicijų bankas (EIB) yra Europos Sąjungos institucija, teikianti ilgalaikes paskolas ir priklausanti valstybėms narėms. EIB teikia ilgo laikotarpio finansavimą patikimoms investicijoms ir taip prisideda prie ES politikos tikslų. Europos investicijų fondas (EIF) priklauso Europos investicijų banko grupei. Šio fondo pagrindinis uždavinys – remti labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) Europoje, padedant joms gauti finansavimą. 

 

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Kas naujo ESIF 2?

Pranešimas. Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) veiklos pratęsimas. Dažnai užduodami klausimai

Investicijų plano svetainė. ESIF paskutinės naujienos ir rezultatai

EIB ESIF svetainė. Išsamus ESIF projektų sąrašas ir kaip pateikti paraišką dėl finansavimo

Konsultacijų centras. Techninė parama projektų vykdytojams ir mažosioms įmonėms

Projektų portalas. Nemokama paslauga, padedanti nustatyti investicijų galimybes investuotojams

IP/17/5169

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar