Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

#InvestEU: Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga grupp tervitavad pikema kestusega ja parema Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) lõplikku vastuvõtmist

Strasbourg, 12. detsember 2017

EFSI 2.0 sai Euroopa Parlamendi täiskogu hääletusel rohelise tule.

Täna otsustasid Euroopa Parlamendi liikmed võtta vastu määruse, millega pikendatakse Euroopa investeerimiskava alustalaks olevat Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) kestust ja parandatakse seda. See viimane edukas samm tugineb põhimõttelisele kokkuleppele, milleni Euroopa Parlament ja liikmesriigid jõudsid 13. septembril.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen märkis: „Investeerimiskava on toonud reaalset kasu äriühingutele kogu Euroopas. Aga me tahame saavutada veelgi rohkem. Võtsime Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tööle saadud tagasisidet arvesse ja tegime parandusi. Muudame EFSi investeerimisotsused veelgi läbipaistvamaks ja osutame rohkem tehnilist abi kohalikul tasandil. Samuti pikendame fondi kestust 2020. aasta lõpuni ja suurendame investeerimissihti 500 miljardi euroni. EFSi on aidanud luua juba 300 000 töökohta ja samas vaimus on kavas jätkata.“

„Kui me EFSIt esimest korda tutvustasime, võeti see vastu üsna skeptiliselt,“ ütles Euroopa Investeerimispanga president Werner Hoyer. „Viimase kahe ja poole aasta jooksul oleme tõestanud, et see algatus on kasulik – toetatud on tuhandeid ettevõtteid ja loodud on sadu tuhandeid töökohti.Ma olen uhke, et EIP grupi ekspertide teadmised on etendanud nii tähtsat rolli Euroopa majanduse taastumisel ning mul on väga hea meel, et tänu EFSI tänasele pikendamisele saame teha veelgi rohkem.“

EFSI 2.0 käsitlev määrus peaks jõustuma 1. jaanuaril 2018. EFSI kestust pikendati 2018. aasta keskpaigast 2020. aasta lõpuni ja investeerimismahtu suurendati 315 miljardilt eurolt vähemalt 500 miljardi euroni. Lisaks on uuel ja paremal EFSI-l järgmised tunnusjooned:

Suurem läbipaistvus

EFSI uute reeglite kohaselt hakkab investeeringute komitee oma otsuseid veebis avaldama ja selgitama, kuidas valitakse projektid, mis saavad ELi eelarvest tagatise. Näitajate tulemustabel avaldatakse EFSI iga projekti allkirjastamist. Uues määruses on täpsemalt määratletud ka nn „täiendavus“, mis muudab projekti kõlblikuks EFSI toetuse saamiseks.

Jätkusuutlike projektide suurem osakaal

Vähemalt 40% EFSI taristu- ja innovatsiooniprojektide eesmärk on toetada kliimameetmeid kooskõlas Pariisi kokkuleppega. EFSI 2.0 on selgelt suunatud ka uutele sektoritele: jätkusuutlik põllumajandus, metsandus, kalandus ja vesiviljelus

Suurem tähelepanu väikestele projektidele

Võttes arvesse EFSI senist edu väikeste äriühingute toetamisel – 2017. aasta novembri seisuga on sellest kasu saanud juba 528 000 VKE-d –, suurendab pikendatud EFSI VKEdele antava tagatise osakaalu 26 %-lt 40%-le. Samuti julgustatakse uue EFSIga EIP gruppi aitama riikide tugipanku investeerimisplatvormide loomisel, et meelitada investoreid, sidudes väiksemahulisi projekte teemade või piirkondade alusel.

Suurem tehniline tugi kohalikul tasandil

Euroopa investeerimisnõustamise keskus, mida juhivad ühiselt komisjon ja EIP, on osutunud kasulikuks vahendiks ettevõtete jaoks, kellel on projekti käivitamiseks vaja tehnilist tuge. EFSI 2.0 laiendab keskuse tööd, pakkudes kohapeal vajadusepõhist abi ja tehes tihedat koostööd riikide tugipankadega.

Ärikeskkonna parandamine ELis

Nagu komisjoni sügisprognoos ja EIP investeerimist käsitlev aruanne hiljuti näitasid, on investeerimine ELis järk-järgult suurenenud. Kriisieelse tasemeni ei ole aga veel jõutud. Komisjon andis oma 2018. aasta tööprogrammis teada, et ta kavatseb täielikult hinnata seda, mida on tehtud ärikeskkonna parandamiseks ja investeerimistõkete kõrvaldamiseks alates Junckeri juhitud komisjoni töö algusest nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.

 

Taust

Euroopa investeerimiskavas, nn Junckeri kavas, keskendutakse investeerimise elavdamisele, et luua töökohti ja majanduskasvu, kasutades arukamalt uusi ja olemasolevaid finantsressursse, kõrvaldades investeerimistõkked ning muutes investeerimisprojektid nähtavamaks ja pakkudes neile tehnilist abi. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) on Junckeri kava alustala. See annab esimese järjekoha kahju tagatist, mis võimaldab EIP-l investeerida suuremasse arvu ja sageli riskantsematesse projektidesse.

Seni peaksid EFSI projektid ja lepingud, mille rahastamine on heaks kiidetud, kaasama investeeringuid rohkem kui 250 miljardi euro väärtuses ja toetama ligikaudu 528 000 VKEd kõigis 28 liikmesriigis. EIP prognooside kohaselt on EFSI aidanud 2020. aastaks luua 700 000 töökohta ja suurendanud ELi SKPd 0,7%.

Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu pikaajalise laenu andmise asutus, mis kuulub liikmesriikidele. EIP rahastab nõuetele vastavaid pikaajalisi investeeringuid, et toetada ELi poliitikaeesmärkide saavutamist. Euroopa Investeerimisfond kuulub Euroopa Investeerimispanga gruppi. Selle põhimissioon on toetada Euroopa mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, aidates neil saada ligipääsu rahastamisele. 

 

Lisateave

Teabeleht: Mis on EFSI 2s uut?

Teabekiri: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) pikendamine – korduma kippuvad küsimused

Investeerimiskava veebisait: EFSI värskeimad uudised ja tulemused

EIP EFSI veebisait: EFSI projektide täielik loetelu ja kuidas rahastamist taotleda

Investeerimisnõustamise keskus: tehniline abi projekti elluviijatele ja väikeettevõtetele

Investeerimisprojektide portaal: tasuta teenus, mis aitab investoritel leida investeerimisvõimalusi

IP/17/5169

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar