Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

#InvestEU: Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank-Gruppen bifalder den endelige vedtagelse af den forlængede og forbedrede Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

Strasbourg, den 12. december 2017

Europa-Parlamentets plenarafstemning giver grønt lys for EFSI 2.0

Europa-Parlamentets medlemmer stemte i dag for at vedtage forordningen om at forlænge og udbygge Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som udgør hovedhjørnestenen i investeringsplanen for Europa. Dette veloverståede afsluttende skridt følger den principaftale, der blev indgået mellem Europa-Parlamentet og medlemsstaterne den 13. september.

Europa-Kommissionens næstformand, Jyrki Katainen, der er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Investeringsplanen har bibragt reelle fordele for virksomheder i hele Europa. Og vi ønsker at udrette mere. Vi har lyttet til de tilbagemeldinger, vi har modtaget om, hvordan Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer fungerer, og vi har foretaget enkelte forbedringer. Vi gør EFSI's investeringsbeslutninger endnu mere gennemsigtige og yder nu mere teknisk bistand på lokalt plan. Desuden forlænger vi EFSI's levetid frem til udgangen af 2020 og forhøjer dens investeringsmål til 500 mia. EUR. EFSI har allerede bidraget til at skabe 300 000 arbejdspladser — lad os bibeholde dette momentum."

"Første gang vi præsenterede EFSI, blev den mødt med en vis skepsis," sagde formanden for Den Europæiske Investeringsbank, Werner Hoyer. "Vi har igennem de seneste to og et halvt år bevist, at dette initiativ har givet pote — det har støttet tusindvis af virksomheder og skabt hundredtusindvis af job.Jeg er stolt over, at EIB-Gruppens ekspertise har spillet så vigtig en rolle i Europas genopretning, og jeg er godt tilfreds med, at vi i kraft af forlængelsen af EFSI, som i dag bebudes, får mulighed for at udrette endnu mere."

Forordningen om EFSI 2.0 forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Ud over at forlænge tidsplanen fra midten af 2018 til udgangen af 2020 og hæve investeringsmålet fra 315 mia. EUR til mindst 500 mia. EUR indeholder den nye og forbedrede EFSI også følgende:

Øget gennemsigtighed

Under den nye EFSI vil investeringsudvalget offentliggøre sine afgørelser online, som viser, hvorfor man har valgt at støtte et givet projekt med midler fra EU's budgetgaranti. Resultattavlen med indikatorer offentliggøres efter undertegnelsen af hver enkelt EFSI-projekt. Den nye forordning indeholder også en mere detaljeret definition af, hvad der kræves for, at et projekt skal være berettiget til EFSI-støtte (dette kaldes "additionalitet").

Større andel bæredygtige projekter

Mindst 40 % af EFSI's infrastruktur- og innovationsprojekter vil sigte mod at bidrage til klimaindsatsen i overensstemmelse med Parisaftalen. EFSI 2.0 er ligeledes udtrykkeligt rettet mod nye sektorer: bæredygtigt landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur.

Større fokus på små projekter

I betragtning af EFSI's gode resultater med at støtte mindre virksomheder — det anslås, at 528 000 SMV'er frem til november 2017 har modtaget støtte — vil forlængelsen af EFSI medføre, at andelen af garantier til SMV'er øges fra 26 % til 40 %. Den nye EFSI tilskynder desuden EIB-Gruppen til at hjælpe de nationale erhvervsfremmende banker i forbindelse med oprettelse af investeringsplatforme for at samle flere mindre projekter efter emne eller område med det formål at tiltrække investorer.

Mere teknisk støtte på lokalt plan

Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH), som forvaltes i fællesskab af Kommissionen og EIB, har vist sig at være et nyttigt hjælpemiddel for virksomheder med behov for teknisk støtte til at få deres projekter søsat. I EFSI 2.0 vil det arbejde, som udføres af EIAH, blive styrket ved, at der tilbydes mere skræddersyet bistand på stedet og arbejde tæt sammen med de nationale erhvervsfremmende banker.

Forbedret erhvervsklima i EU

Kommissionens efterårsprognose og EIB's investeringsrapport for nylig viste, at investeringsniveauerne i EU er for opadgående. De er dog stadig ikke oppe på samme niveau som før krisen. Kommissionen meddelte i sit arbejdsprogram for 2018, at den vil foretage en komplet vurdering af, hvad der er gjort for at forbedre erhvervsklimaet og nedbringe investeringsbarriererne siden Juncker-Kommissionens tiltrædelse, både på EU-plan og i medlemsstaterne.

 

Baggrund

Investeringsplanen for Europa (også kendt som "Junckerplanen") fokuserer på at fremme investeringer for at skabe job og vækst ved at gøre mere intelligent brug af nye og eksisterende finansielle ressourcer, fjerne hindringer for investeringer samt give synlighed og teknisk bistand til investeringsprojekter. Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) udgør hovedhjørnestenen i Junckerplanen. Den giver en first loss-garanti, hvilket giver EIB mulighed for at investere i flere, ofte mere risikobetonede projekter.

Det forventes, at de EFSI-projekter og ‑aftaler, der er hidtil er blevet godkendt til finansiering, vil mobilisere over 250 mia. EUR i investeringer og støtte ca. 528.000 SMV'er i samtlige 28 medlemsstater. EIB regner med, at EFSI inden 2020 vil medvirke til skabelsen af 700.000 job og højne EU's BNP med 0,7 %.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er Den Europæiske Unions institution for langfristet långivning og ejes af medlemsstaterne. EIB stiller langfristet finansiering til rådighed for sunde investeringer og bidrager på denne måde til EU's politikmål.Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er en del af Den Europæiske Investeringsbank-Gruppen. Dens vigtigste opgave er at støtte Europas mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ved at give dem lettere adgang til finansiering. 

 

Yderligere oplysninger

Faktablad: Hvad er det nye med EFSI 2.0?

Pressemeddelelse: Ofte stillede spørgsmål om forlængelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

Investeringsplanens websted: seneste nyheder om og resultater fra EFSI

EIB's EFSI-websted: komplet oversigt over alle EFSI-projekter samt hvordan, man søger om finansiering

Centret for Investeringsrådgivning: teknisk bistand til projektledere og mindre virksomheder

Portalen for investeringsprojekter: en gratis tjeneste, der matcher investeringsmuligheder med investorer

IP/17/5169

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar