Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

# InvestEU: Комисията и групата на Европейската инвестиционна банка приветстват окончателното одобряване на разширения и усъвършенстван Европейски фонд за стратегически инвестиции

Страсбург, 12 декември 2017 r.

На пленарното гласуване в Европейския парламент бе дадена зелена светлина за ЕФСИ 2.0

Днес членовете на Европейския парламент гласуваха приемането на регламент за разширяване и укрепване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — основния стълб на Плана за инвестиции за Европа. Тази успешна последна стъпка е следствие от принципното споразумение, постигнато между Европейския парламент и държавите членки на 13 септември.

Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Планът за инвестиции донесе реални ползи за дружествата в цяла Европа. Но ние искаме да постигнем повече. Вслушахме се в отзивите за работата на Европейския фонд за стратегически инвестиции и въведохме някои подобрения. Направихме инвестиционните му решения още по-прозрачни и предвиждаме повече техническа подкрепа на местно равнище. Освен това удължихме срока на действие на ЕФСИ до края на 2020 г. и увеличихме инвестиционната му цел на 500 милиарда евро. Благодарение на ЕФСИ вече са създадени 300 000 работни места — нека продължим в този дух“.

„Когато за първи път представихме ЕФСИ, новината бе посрещната с известен скептицизъм“, заяви Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка. „През последните две години и половина доказахме, че тази инициатива дава резултати — хиляди дружества получиха подкрепа, създадени бяха стотици хиляди нови работни места.Гордея се, че експертният опит на групата на ЕИБ изигра толкова важна роля за възстановяването на Европа, и се радвам, че благодарение на днешното успешно разширяване на ЕФСИ имаме възможност да постигнем още много.“

Очаква се регламентът за ЕФСИ 2.0 да влезе в сила на 1 януари 2018 г. Освен удължаването на срока на действие от средата на 2018 г. до края на 2020 г. и увеличаването на инвестиционната цел от 315 милиарда евро на най-малко 500 милиарда евро, новият усъвършенстван ЕФСИ предлага още:

По-голяма прозрачност

В рамките на новия ЕФСИ инвестиционният комитет ще публикува своите решения онлайн, като се мотивира за всеки проект, избран да получи подкрепа под формата на гаранция от бюджета на ЕС. Наборът от показатели ще се публикува след подписването на всеки от проектите по линия на ЕФСИ. Освен това в новия регламент е обяснено по-подробно кое точно прави даден проект допустим за получаване на подкрепа от ЕФСИ — така нареченият „допълващ ефект“.

По-голям дял на устойчивите проекти

Най-малко 40 % от инфраструктурните и иновационните проекти по линия на ЕФСИ ще бъдат насочени към действия в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение. ЕФСИ 2.0 активно ще подкрепя и нови сектори: устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство и аквакултури.

По-голям акцент върху малките проекти

Поради успеха на ЕФСИ с проекти на малки предприятия и предвид факта, че се очаква от ноември 2017 г. 528 000 МСП да започнат да се възползват от подкрепата, делът на гаранцията за МСП при новия ЕФСИ ще бъде увеличен от 26 % на 40 %. ЕФСИ също така насърчава групата на ЕИБ да съдейства на националните насърчителни банки при изграждането на инвестиционни платформи, които дават възможност няколко по-малки проекта да се групират по теми или по региони с цел привличането на инвеститори.

Засилена техническа подкрепа на местно ниво

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси, управляван съвместно от Комисията и ЕИБ, доказва своята полезност като източник на техническа подкрепа за предприятията, стартиращи своите проекти. При ЕФСИ 2.0 функционирането на центъра ще бъде усъвършенствано чрез индивидуализирана помощ по места и работа в тясно сътрудничество с националните насърчителни банки.

Подобряване на стопанската среда в ЕС

Както наскоро стана ясно от прогнозата на Комисията от есента и доклада на ЕИБ за инвестициите, равнището на инвестициите в ЕС постепенно нараства. Нивото им отпреди кризата обаче все още не е достигнато. В работната си програма за 2018 г. Комисията обяви, че ще извърши цялостна оценка на действията, предприети от началото на мандата на Комисията на Жан-Клод Юнкер, за подобряване на стопанската среда и намаляване на пречките пред инвестициите както на равнището на ЕС, така и в държавите членки.

 

Контекст

Планът за инвестиции за Европа е насочен към насърчаване на инвестициите за създаване на работни места и постигане на растеж чрез по-интелигентно използване на съществуващи и нови финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на този план. Фондът предоставя гаранции за първа загуба, давайки възможност на ЕИБ да инвестира в по-голям брой, а често и в по-рискови проекти.

Проектите и споразуменията, одобрени до момента за финансиране по линия на ЕФСИ, се очаква да генерират инвестиции на стойност над 250 милиарда евро и да подпомогнат около 528 000 МСП във 28-те държави членки. Според оценките на ЕИБ благодарение на ЕФСИ до 2020 г. ще бъдат създадени 700 000 работни места, а брутният вътрешен продукт на ЕС ще нарасне с 0,7 %.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институция на Европейския съюз, притежавана от държавите членки, която предоставя дългосрочни заеми. Тя отпуска дългосрочно финансиране за стабилни инвестиции, за да допринесе за постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС. Европейският инвестиционен фонд е част от Европейската инвестиционна банка. Основната му задача е да подпомага микро-, малки и средни предприятия, като улеснява достъпа им до финансиране.  

 

За повече информация:

Информационен документ: какво е новото в ЕФСИ 2?

Информационна бележка: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — често задавани въпроси

Уебсайт за Плана за инвестиции: последни новини и резултати от ЕФСИ

Уебсайт на ЕИБ — ЕФСИ: пълен списък на проектите по линия на ЕФСИ и указания за кандидатстване

Консултантски център: техническа помощ за организатори на проекти и малки предприятия

Портал за проекти: безплатна услуга за намиране на инвестиционни възможности за инвеститорите

IP/17/5169

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar