Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nobena regija ne bo pozabljena: vzpostavitev platforme za premogovniške regije v tranziciji

Strasbourg, 11. decembra 2017

Evropska unija se je zavezala k prehodu na čisto energijo; ta zaveza je nepreklicna in se o njej ni mogoče pogajati. V času tega prehoda v bolj trajnostno prihodnost in opuščanja gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih, ne bi smeli pozabiti na nobeno regijo.

Danes vzpostavljena platforma bo olajšala razvoj projektov in dolgoročnih strategij v premogovno intenzivnih regijah. Sprožila bo tranzicijo in bo podlaga za reševanje okoljskih in socialnih izzivov. Združila bo evropske, nacionalne, regionalne in lokalne deležnike, vključene v tranzicijo, ter jih spodbudila k partnerstvom in učenju na podlagi izmenjave izkušenj. Dejavnosti platforme bodo najprej osredotočene na premogovniške regije, v prihodnosti pa naj bi se razširile na ogljično intenzivne regije. Platforma je zasnovana tako, da bo pospešila prehod na čisto energijo, pri čemer bo več pozornosti namenjene socialni pravičnosti, strukturni preobrazbi, novim spretnostim in financiranju realnega sektorja.

Platformo za premogovniške regije v tranziciji bodo danes uradno vzpostavili podpredsednik Evropske komisije, pristojen za energetsko unijo, Maroš Šefčovič, komisar za podnebne ukrepe in energijo, Miguel Arias Cañete, in komisarka za regionalno politiko, Corina Creţu, ter predstavniki evropskih regij, različni deležniki in vodje podjetij. Platformo bodo vzpostavili na predvečer podnebnega vrha „One Planet Summit“, ki ga je sklical francoski predsednik Emmanuel Macron ob drugi obletnici pariškega podnebnega sporazuma. Na vrhu bo Komisija ponovno potrdila zavezo za v prihodnost usmerjeno podnebno politiko in pokazala, da Unija dejavno daje zgled v boju proti podnebnim spremembam. Nova platforma je eden od ključnih spremljevalnih ukrepov iz svežnja za čisto energijo za vse Evropejce (IP/16/4009), predstavljenega novembra 2016.

Podpredsednik Maroš Šefčovič, pristojen za energetsko unijo, je dejal: „Izzivi, s katerimi se srečujejo premogovniške regije v Uniji, se lahko rešujejo le v partnerstvu z vsemi akterji na terenu. Energetska unija je pravi okvir za to. Želimo si tesno sodelovati z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi deležniki ter tako podpreti strukturno preobrazbo s prilagojenimi rešitvami in vsemi razpoložljivimi sredstvi. Naš cilj je, da bi prehod na čisto energijo koristil vsem regijam, ki bi hkrati ustvarile nova delovna mesta in spodbudile naložbe v nove tehnologije.“

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dodal: „Vlade, podjetja in regije po vsem svetu opuščajo premog. Proizvodnja električne energije iz premoga upada. To je nepovraten trend prehoda na čisto energijo, ki je prisoten tudi pri nas v Evropi. Vendar bodo imele pri tem prehodu v bolj trajnostno prihodnost nekatere regije več težav kot druge. Prehod bi moral koristiti vsem Evropejcem in v času opuščanja fosilnih goriv ne bi smeli pozabiti na nobeno regijo. S to pobudo bodo evropske države, regije, skupnosti in delavci lažje sprejeli izziv gospodarske diverzifikacije, potrebne pri prehodu na čisto energijo.“

Komisarka za regionalno politiko Corina Crețu je povedala: „Sodelovanje za boljšo skupno prihodnost je v osrčju Evropske unije in kohezijske politike. Danes želimo premogovniškim regijam sporočiti, da Evropska komisija sprejema konkretne ukrepe, s katerimi jim želi pomagati pri gladkem prehodu na moderno, trajnostno in uspešno gospodarstvo, v katerem ni nihče pozabljen.“ 

Komisija s svojo kohezijsko politiko že spodbuja tranzicijo v premogovno in ogljično intenzivnih regijah. Ta vseevropska politika regijam pomaga pri gospodarski preobrazbi, in sicer tako, da se opira na njihove prednosti „pametne specializacije“, tj. na njihova nišna področja konkurenčne prednosti, da bi sprejele inovacije in razogljičenje. S pomočjo kohezijske politike je Evropska unija stalno v neposrednem stiku z regionalnimi partnerji na terenu in lahko zagotovi prilagojeno podporo pri načrtovanju strukturnih sprememb.

Hkrati Komisija z nekaj regijami v državah članicah izvaja pilotni projekt o načrtovanju in pospeševanju postopka gospodarske diverzifikacije in tehnološkega prehoda prek tehnične pomoči, izmenjave informacij in prilagojenega dvostranskega dialoga o ustreznih skladih, programih in finančnih orodjih EU. Na podlagi zahtev Slovaške, Poljske in Grčije so bile v drugi polovici leta 2017 ustanovljene ekipe teh pilotnih držav članic, ki naj bi pomagale regijam Trenčin, Šlezija in Zahodna Makedonija glede na njihove specifične potrebe. Te ekipe bodo pridobljene izkušnje izmenjale prek platforme za premogovniške regije v tranziciji.

 

Ozadje

V 41 regijah iz 12 držav članic se aktivno pridobiva premog, kar zagotavlja zaposlitev približno 185 000 državljanom. Vendar sta se v zadnjih desetletjih proizvodnja in poraba premoga v EU nenehno zmanjševali. To zmanjševanje bo po pričakovanjih še hitrejše, saj poteka ali se načrtuje zaprtje premogovnikov, poleg tega so se številne države članice zavezale, da bodo postopoma opustile uporabo premoga za proizvodnjo električne energije. Zato je platforma za premogovniške regije v tranziciji zasnovana tako, da bo državam članicam in regijam pomagala pri izzivih ohranjanja rasti in delovnih mest v prizadetih skupnostih. Omogočala bo dialog več različnih deležnikov o okvirih politik in financiranju ter zajela področja, kot je strukturna preobrazba, vključno z gospodarsko diverzifikacijo in preusposabljanjem, uvajanjem tehnologij za energijo iz obnovljivih virov, ekoinovacijo in napredno premogovno tehnologijo.

Sveženj za čisto energijo za vse Evropejce se ne osredotoča le na boj proti podnebnim spremembam, temveč prispeva tudi k delovnim mestom in rasti, saj spodbuja nove zaposlitvene možnosti v energetskem sektorju in naložbe v sodobne tehnologije. Med letoma 2008 in 2014 se je število delovnih mest v sektorju tehnologij za energijo iz obnovljivih virov povečalo za 70 %. Danes je v Uniji približno 2 milijona delovnih mest v sektorju čiste energije, zlasti v sektorjih obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti. Do leta 2030 bi lahko ustvarili dodatnih 900 000 delovnih mest, če bo dovolj javnih in zasebnih naložb. Do 400 000 dodatnih lokalnih delovnih mest bi lahko bilo ustvarjenih v sektorju energijske učinkovitosti.

 

Več informacij

Energetska unija

Sveženj o čisti energiji za vse Evropejce

Spletišče GD REGIO

IP/17/5165

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar