Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Żaden region nie zostanie wykluczony: uruchomienie platformy dla regionów górniczych w okresie transformacji

Strasburg, 11 grudnia 2017 r.

Zobowiązanie się UE do przejścia na czystą energię jest nieodwracalne i nie podlega negocjacjom. W tym procesie przechodzenia z gospodarki opartej na paliwach kopalnych na gospodarkę bardziej zrównoważoną żaden z regionów nie powinien być pozostawiony sam sobie.

Nowa, uruchomiona dzisiaj platforma ma ułatwić tworzenie projektów i długoterminowych strategii dla regionów górniczych. Te projekty i strategie mają służyć pobudzeniu procesu transformacji i reagowaniu na wyzwania środowiskowe i społeczne. Dzięki niej zainteresowane strony na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, zaangażowane w proces transformacji, będą mogły rozwijać różne formy partnerstwa i uczyć się od siebie nawzajem. Działalność platformy początkowo skupi się na regionach górniczych, a w przyszłości obejmie również regiony o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Ma ona wspierać przejście na czystą energię i kłaść większy nacisk na sprawiedliwość społeczną, zmiany strukturalne, nowe umiejętności i wsparcie finansowe gospodarki realnej.

Platforma dla regionów górniczych w okresie transformacji zostanie oficjalnie zainaugurowana dzisiaj w Strasburgu przez Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za unię energetyczną, Miguela Ariasa Cañetego, komisarza do spraw polityki klimatycznej i energetycznej oraz Corinę Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej, a także przedstawicieli europejskich regionów, różne zainteresowane strony i liderów biznesu. Inauguracja ma miejsce w przeddzień szczytu „One Planet” zwołanego przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona z okazji drugiej rocznicy porozumienia klimatycznego z Paryża. Podczas szczytu Komisja potwierdzi swoje zaangażowanie na rzecz przyszłościowej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu i wykaże, że UE jest liderem w walce ze zmianą klimatu, świecąc przykładem i realizując konkretne działania. Nowa platforma jest jednym z kluczowych działań towarzyszących strategii określonej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (IP/16/4009), który przyjęto w listopadzie 2016 r.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną Maroš Šefčovič, powiedział: Wyzwaniom stojącym przed regionami górniczymi UE można stawić czoła jedynie wespół z wszystkimi zainteresowanymi stronami w terenie. Unia energetyczna zapewnia dla tych działań odpowiednie ramy. Chcemy ściśle współpracować z podmiotami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wspierając zmiany strukturalne, wykorzystując rozwiązania dostosowane do indywidulanych potrzeb i wszystkie dostępne środki. Naszym celem jest zapewnić każdemu regionowi korzyści z przejścia na czystą energię, przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i promować inwestycje w nowe technologie.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete dodał: Rządy, przemysł i regiony świata odchodzą od gospodarki opartej na węglu. Maleje produkcja energii elektrycznej pochodzącej tylko z węgla. Ta tendencja jest nieodwracalna również tu, w Europie. Jednak to przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę będzie dla niektórych regionów trudniejsze. Na transformacji powinni skorzystać wszyscy Europejczycy, żaden region nie powinien pozostać w tyle na skutek odchodzenia od paliw kopalnych. Ta inicjatywa wesprze państwa, regiony, społeczności i pracowników w UE w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest konieczne przejście na czystą energię i związana z tym dywersyfikacja gospodarcza.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Współpraca na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich jest celem Unii Europejskiej i polityki spójności. Komisja Europejska daje dziś regionom górniczym znak, że podejmuje konkretne działania mające wesprzeć je w sprawnym przechodzeniu na nowoczesną, zrównoważoną, dobrze funkcjonującą gospodarkę, z której nikt nie będzie wykluczony. 

Komisja już obecnie wspiera za pośrednictwem swej polityki spójności przemiany w regionach górniczych i regionach o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Polityka obejmująca całą UE wspiera regiony w procesie transformacji gospodarczej, rozwijając ich potencjał inteligentnej specjalizacji, tzn. te obszary, w których regiony mogą wykazać się konkurencyjną przewagą, a dzięki którym mogą stosować innowacyjne i niskoemisyjne rozwiązania. UE dzięki polityce spójności jest w stałym, bezpośrednim kontakcie z partnerami regionalnymi działającymi w terenie i może zapewniać dostosowane do indywidualnych potrzeb wskazówki dotyczące przemian strukturalnych.

Jednocześnie Komisja prowadzi prace pilotażowe z niewielką liczbą regionów w niektórych państwach członkowskich, mające na celu zaplanowanie i przyspieszenie dywersyfikacji gospodarczej i transformacji technologicznej dzięki wsparciu technicznemu, wymianie informacji i dostosowanemu do potrzeb dwustronnemu dialogowi na temat odpowiednich funduszy unijnych, programów i instrumentów finansowych. W drugiej połowie 2017 r. na żądanie Słowacji, Polski i Grecji zostały utworzone dla tych państw członkowskich zespoły pilotażowe mające wesprzeć regiony: kraj trenczyński, Śląsk i Macedonię Zachodnią w zależności od ich potrzeb. W miarę postępu prac tych zespołów, ich doświadczenia będą udostępniane na platformie dla regionów górniczych w okresie transformacji.

 

Kontekst

W 41 regionach w 12 państwach członkowskich nadal prowadzi się wydobycie węgla i w sektorze tym bezpośrednio zatrudnionych jest około 185 tys. obywateli. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach produkcja i zużycie węgla w UE stale maleją. Planowane i bieżące likwidacje kopalń węgla oraz zobowiązanie szeregu państw członkowskich do rezygnacji z wykorzystywania węgla do wytwarzania energii mają przyspieszyć tę tendencję spadkową. W tym kontekście platforma dla regionów górniczych w okresie transformacji ma pomóc państwom członkowskim i samym regionom w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest utrzymanie wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w tych społecznościach. Umożliwi ona prowadzenie wielostronnego dialogu na temat ram polityki i finansowania i obejmie zagadnienia takie jak reformy strukturalne, w tym dywersyfikacja gospodarcza i przekwalifikowanie, wykorzystywanie technologii energii odnawialnej, ekoinnowacji i zaawansowanych technologii węglowych.

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” dotyczy nie tylko zwalczania zmiany klimatu, jego celem jest również zapewnienie nowych miejsc pracy i rozwoju dzięki ułatwianiu tworzenia nowych możliwości zatrudnienia w sektorze energetycznym i inwestycjom w nowoczesne technologie. W latach 2008–2014 liczba miejsc pracy w sektorze technologii energii odnawialnej wzrosła o 70 proc. i dziś sektor czystej energii UE zatrudnia około 2 mln ludzi, głównie w sektorach energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Do 2030 r. może powstać w tych sektorach dodatkowych 900 tys. miejsc pracy, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio zmobilizowane inwestycje publiczne i prywatne. W sektorze efektywności energetycznej może powstać dodatkowo na poziomie lokalnym do 400 tys. miejsc pracy.

 

Dodatkowe informacje

Unia energetyczna

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”

Strona internetowa DG ds. Polityki Regionalnej

IP/17/5165

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar