Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Nė vienas regionas neturi likti užmirštas. Pradeda veikti anglių pramonės regionų pertvarkos platforma

Strasbūras, 2017 m. gruodžio 11 d.

ES įsipareigojimas pereiti prie švarios energetikos yra negrįžtamas ir nediskutuotinas. Mažinant ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro ir taip kuriant tvaresnę ateitį neturėtų likti užmirštas nė vienas regionas.

Siekiant paspartinti pereinamąjį procesą ir spręsti aplinkos ir socialinius uždavinius šiandien paleidžiama nauja platforma sudarys sąlygas plėtoti projektus ir ilgalaikes strategijas anglių pramonės regionuose. Ji suburs pertvarką vykdančius ES, nacionalinius, regionų ir vietos suinteresuotuosius subjektus, todėl bus lengviau megzti partnerystės ryšius ir mokytis iš kitų patirties. Iš pradžių platformos veikla daugiausia dėmesio bus skiriama anglių pramonės regionams, o vėliau – ir regionams, kuriuose išmetama daug anglies dioksido. Ja siekiama daugiau dėmesio skirti socialiniam teisingumui, struktūrinei pertvarkai, naujiems įgūdžiams ir ekonomikos finansavimui ir taip paspartinti perėjimą prie švarios energijos.

Oficialioje anglių pramonės regionų pertvarkos platformos inauguracijoje šiandien dalyvaus Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už energetikos sąjungą, Marošas Šefčovičius, už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete, už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Creţu, taip pat Europos regionų atstovai, įvairūs suinteresuotieji subjektai ir verslo lyderiai. Platforma pradeda veikti prieš pat aukščiausio lygio susitikimą „Viena planeta“, kurį antrųjų Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos metinių proga rengia Prancūzijos Prezidentas E. Macronas. Susitikime Komisija dar kartą patvirtins įsipareigojimą remti į ateitį orientuotą klimato politiką ir pademonstruos, kad ES rodo pavyzdį, kaip kovoti su klimato kaita, ir imasi veiksmų. Naujoji platforma yra vienas iš pagrindinių su 2016 m. lapkričio mėn. dokumentų rinkiniu „Švari energija visiems europiečiams“ (IP/16/4009) susijusių veiksmų.

Už energetikos sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „ES anglių pramonės regionų uždavinius galima spręsti tik visiems kartu bendradarbiaujant. Energetikos sąjunga tam puikiai tinka. Norime glaudžiai bendradarbiauti su nacionaliniais, regionų ir vietos suinteresuotaisiais subjektais, kad paremtume struktūrinę pertvarką, panaudodami prie konkrečių aplinkybių pritaikytus sprendinius ir visas turimas priemones. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas regionas galėtų pasinaudoti perėjimo prie švarios energijos pranašumais, o kartu sukurti naujų darbo vietų ir skatinti investuoti į naujas technologijas.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete pridūrė: „Vyriausybės, verslo įmonės ir regionai visame pasaulyje atsisako anglių. Vis mažiau anglių naudojama elektrai gaminti. Tai negrįžtamas posūkis prie švarios elektros energijos – taip pat ir čia, Europoje. Tačiau tam tikriems regionams pereiti prie tvaresnės ekonomikos bus sunkiau. Naudos iš šios pertvarkos turėtų gauti visi europiečiai, o atsisakant iškastinio kuro nė vienas regionas neturėtų likti užmirštas. Ši iniciatyva padės Europos šalims, regionams, bendruomenėms ir darbuotojams išspręsti su perėjimu prie švarios energijos susijusį uždavinį įvairinti ekonomiką.“

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu pridūrė: „Europos Sąjungos ir sanglaudos politikos esmė – bendradarbiaujant kurti geresnę bendrą ateitį. Šiandien anglių pramonės regionams norime parodyti, kad Europos Komisija imasi konkrečių veiksmų padėti jiems sklandžiai pereiti prie šiuolaikiškos, tvarios ir sėkmingos ekonomikos, kuri nė vieno nepalieka užmiršto.“ 

Komisija savo sanglaudos politika jau remia anglių pramonės regionų ir regionų, kuriuose išmetama daug anglies dioksido, pertvarką. Ši ES masto politika padeda regionams pasinaudoti pažangiosios specializacijos privalumais, t. y. regiono konkurenciniais pranašumais specialiose srityse, ir taip pertvarkyti savo ekonomiką siekiant pasinaudoti inovacijomis ir mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Įgyvendindama sanglaudos politiką ES nuolat palaiko tiesioginį ryšį su partneriais regionuose ir gali teikti prie konkrečių aplinkybių pritaikytą paramą, kad tinkamai pakreiptų struktūrinius pokyčius.

Be to, Komisija keliose valstybėse narėse vykdo bandomuosius keleto regionų projektus, susijusius su ekonomikos įvairinimo planavimu ir spartinimu ir technologine pertvarka, teikia techninę paramą, keičiasi informacija ir palaiko dvišalį dialogą dėl atitinkamų ES fondų, programų ir finansavimo priemonių. Atsižvelgiant į šių valstybių narių prašymus, 2017 m. antrąjį pusmetį Slovakijoje, Lenkijoje ir Graikijoje suburtos bandomosios šalių grupės padėti Trenčyno, Silezijos ir Vakarų Makedonijos regionams, atsižvelgiant į konkrečius jų poreikius. Šių grupių veiklos patirtis bus perduodama anglių pramonės regionų pertvarkos platformai.

 

Pagrindiniai faktai

Dvylikos valstybių narių keturiasdešimt viename regione kasamos anglys, ir šiame sektoriuje tiesiogiai dirba apie 185 000 žmonių. Vis dėlto kelis pastaruosius dešimtmečius akmens anglių gavyba ir vartojimas ES nuolat mažėjo. Tikimasi, kad šią mažėjimo tendenciją paspartins planuojamas ir vykdomas anglių kasyklų uždarymas ir įvairių valstybių narių įsipareigojimas laipsniškai atsisakyti naudoti akmens anglis elektros energijai gaminti. Todėl anglių pramonės regionų pertvarkos platformos paskirtis – padėti valstybėms narėms ir regionams spręsti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo uždavinius šiose bendruomenėse. Tai sudarytų sąlygas įvairių suinteresuotųjų subjektų dialogui dėl politikos programų ir finansavimo ir apimtų tokias sritis kaip struktūrinė pertvarka, įskaitant ekonomikos įvairinimą ir darbuotojų perkvalifikavimą, atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų diegimą, ekologines inovacijas ir pažangiąsias anglių technologijas.

Dokumetų rinkinyje „Švari energija visiems europiečiams“ ne tik sutelkiamas dėmesys į kovą su klimato kaita, bet ir prisidedama prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo, nes skatinama kurti naujas darbo vietas energetikos sektoriuje ir investuoti į šiuolaikiškas technologijas. 2008–2014 m. darbo vietų atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų sektoriuje padaugėjo 70 proc., ir šiandien švarios energijos sektoriuje visoje ES dirba maždaug 2 milijonai žmonių, daugiausia atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo sektoriuose. Jei būtų tinkamai mobilizuotos viešosios ir privačios investicijos, iki 2030 m. būtų galima sukurti dar 900 000 darbo vietų. Iki 400 000 papildomų darbo vietų būtų galima sukurti energijos vartojimo efektyvumo sektoriuje.

 

Daugiau informacijos

Energetikos sąjunga

Dokumentų rinkinys „Švari energija visiems europiečiams“

Regioninės ir miestų politikos GD interneto svetainė

IP/17/5165

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar