Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Yhtään aluetta ei unohdeta: Siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumin käynnistäminen

Strasbourg 11. joulukuuta 2017

EU on sitoutunut siirtymään puhtaaseen energiaan peruuttamattomasti ja ehdottomasti. Yhtään aluetta ei kuitenkaan aiota unohtaa, kun siirrytään kestävämpään tulevaisuuteen pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta taloudesta.

Tänään käynnistettävä uusi foorumi auttaa kehittämään hankkeita ja laatimaan pitkän aikavälin strategioita kivihiilialueilla. Tavoitteena on saada siirtymisprosessi hyvään vauhtiin ja vastata sosiaalisiin ja ympäristöhaasteisiin. Foorumi kokoaa yhteen EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason sidosryhmiä, joihin siirtyminen vaikuttaa. Näin halutaan edistää kyseisten tahojen kumppanuuksia ja aiempien kokemusten hyödyntämistä. Foorumin toimet keskitetään aluksi kivihiilialueille ja laajennetaan myöhemmin koskemaan hiili-intensiivisiä alueita. Sen avulla halutaan edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja ottaa samalla erityisesti huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus, rakennemuutos, uuden osaamisen merkitys ja reaalitalouden rahoitus.

Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič, ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete ja aluepolitiikasta vastaava Corina Creţu sekä Euroopan alueiden, eri sidosryhmien ja liike-elämän edustajat käynnistävät siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumin virallisesti myöhemmin tänään Strasbourgissa. Käynnistystapahtuma edeltää Ranskan presidentin Emmanuel Macronin koollekutsumaa One Planet Summit -huippukokousta, jolla juhlistetaan Pariisin ilmastosopimuksen toista vuosipäivää. Huippukokouksessa EU haluaa vahvistaa sitoutumisensa tulevaisuuteen suuntautuvaan ilmastopolitiikkaan ja osoittaa, että EU johtaa ilmastonmuutoksen torjuntaa näyttämällä esimerkkiä ja ryhtymällä toimiin. Uusi foorumi on yksi marraskuussa 2016 käynnistetyn ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -paketin (IP/16/4009) keskeisistä liitännäistoimista.

Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič totesi, että ”EU:n kivihiilialueiden ongelmiin voidaan puuttua vain kaikkien toimijoiden konkreettisella yhteistyöllä. Energiaunioni tarjoaa tähän erinomaiset puitteet. Komissio haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa ja tukea rakennemuutosta räätälöidyillä ratkaisuilla ja kaikilla mahdollisilla käytettävissä olevilla keinoilla. Tavoitteena on saada kaikki alueet tarttumaan niihin mahdollisuuksiin, joita siirtyminen puhtaaseen energiaan tarjoaa, ja luoda samalla uusia työpaikkoja ja edistää investointeja uusiin teknologioihin.”

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete puolestaan totesi, että ”Kaikkialla maailmassa hallitukset, elinkeinoelämä ja alueet pyrkivät eroon kivihiilestä. Sähkön tuotanto kivihiilestä vähenee. Suunta kohti puhdasta energiaa on peruuttamaton, myös Euroopassa. Siirtyminen kohti kestävämpää tulevaisuutta aiheuttaa kuitenkin joillekin alueille enemmän vaikeuksia kuin toisille. Kaikkien eurooppalaisten kuuluisi hyötyä siirtymisestä, eikä yhtään aluetta saada unohtaa, kun pyritään eroon fossiilisista polttoaineista. Tämä aloite auttaa Euroopan maita, alueita, yhteisöjä ja työntekijöitä vastaamaan haasteeseen, jota talouden monipuolistaminen edellyttää puhtaaseen energiaan siirryttäessä.”

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Crețu taas totesi, että ”Euroopan unionissa ja koheesiopolitiikassa on nimenomaan kyse yhdessä työskentelemisestä paremman tulevaisuuden hyväksi. Viestimme kivihiilialueille on, että Euroopan komissio toteuttaa konkreettisia toimia auttaakseen alueita siirtymään joustavasti kohti modernia, kestävää ja menestyvää taloutta, jossa ketään ei unohdeta.” 

Komissio tukee jo kivihiilialueiden ja hiili-intensiivisten alueiden siirtymävaihetta koheesiopolitiikan kautta. EU:n laajuisilla toimilla alueita autetaan muuttamaan talouttaan ”älykkään erikoistumisen” resurssien eli sellaisia kapeiden alojen avulla, joilla ne pystyvät kilpailemaan, innovoinnin edistämiseksi ja hiilestä irtautumiseksi. Koheesiopolitiikan kautta EU on koko ajan suoraan yhteydessä alueellisiin kumppaneihin paikan päällä ja voi tarjota kohdennettua tukea rakennemuutoksen ohjaamisessa.

Samanaikaisesti komissio tekee kokeiluluonteista yhteistyötä muutamien eri jäsenmaiden alueiden kanssa ja suunnittelee ja vauhdittaa talouden monipuolistamisen ja teknologisen siirtymisen prosessia antamalla teknistä tukea, edistämällä tiedonvaihtoa ja käymällä kahdenvälistä vuoropuhelua asiaan kuuluvista EU:n rahastoista, ohjelmista ja rahoitusvälineistä. Asianomaisten jäsenmaiden pyynnöstä vuoden 2017 toisella puoliskolla perustettiin Slovakian, Puolan ja Kreikan maakohtaiset pilottitiimit tukemaan Trencinin, Sleesian ja Länsi-Makedonian alueita niiden erityistarpeiden pohjalta. Työn edistyessä tiimien kokemukset jaetaan siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumilla.

 

Tausta

Hiiltä louhitaan aktiivisesti 41 alueella 12 jäsenmaassa. Louhinta työllistää suoraan noin 185 000 työntekijää. Viime vuosikymmenten aikana kivihiilen tuotanto ja kulutus EU:ssa on kuitenkin jatkuvasti laskenut. Hiilikaivosten suunniteltujen ja jo meneillään olevien sulkemisten sekä monien jäsenmaiden sitoutumisen lopettaa vaiheittain hiilen käyttö sähköntuotannossa odotetaan kiihdyttävän laskua. Siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumi onkin suunniteltu auttamaan jäsenmaita ja alueita näiden pyrkiessä ylläpitämään kasvua ja työpaikkoja niissä yhteisöissä, joihin vaikutus kohdistuu. Foorumilla voidaan käydä monenkeskistä sidosryhmien vuoropuhelua toimintapoliittisista kehyksistä ja rahoituksesta ja keskustella eri kysymyksistä, kuten rakennemuutoksesta, talouden monipuolistamisesta ja uusien taitojen edistämisestä, uusiutuvan energian teknologioiden käyttöön otosta, ekoinnovaatioista ja kehittyneistä hiiliteknologioista.

Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille ‑paketissa ei keskitytä ainoastaan ilmastonmuutoksen torjuntaan vaan sillä edistetään myös työpaikkojen syntymistä ja kasvua luomalla uusia työllistymismahdollisuuksia energia-alalla ja investoimalla moderniin teknologiaan. Vuosien 2008 ja 2014 välillä työpaikkojen määrä uusiutuvan energian teknologioiden alalla lisääntyi 70 prosenttia. Puhtaan energian alalla on tällä hetkellä noin 2 miljoonaa työpaikkaa ympäri EU:ta. Työpaikat ovat lähinnä uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden aloilla. Vuoteen 2030 mennessä voidaan potentiaalisesti luoda 900 000 uutta työpaikkaa, jos julkiset ja yksityiset investoinnit saadaan mobilisoitua. Energiatehokkuuden alalla voi syntyä jopa 400 000 uutta työpaikkaa.

 

Lisätietoja

Energiaunioni

Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille ‑paketti

Aluepolitiikan pääosaston verkkosivu

IP/17/5165

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar