Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ühtki piirkonda ei jäeta maha: üleminekuetapis söepiirkondade platvormi käivitamine

Strasbourg, 11. detsember 2017

ELi pühendumus puhtale energeetikale üleminekule on pöördumatu ja vankumatu. Sellel üleminekul jätkusuutlikumale tulevikule ei tohiks fossiilkütustel põhinevast majandusest kaugenedes ühtki piirkonda maha jätta.

Täna käivitatud uue platvormiga aidatakse kaasa söemahuka majandusega piirkondade projektide ja pikaajaliste strateegiate arendamisele, et kiirelt käima lükata üleminekuprotsess ning lahendada keskkonna- ja sotsiaalprobleeme. Platvorm ühendab ELi, liikmesriikide, piir- ja kogukondade üleminekust mõjutatud sidusrühmi, et aidata neil luua partnerlussuhteid ja õppida üksteise kogemusest. Platvormi tegevus keskendub esmalt söepiirkondadele, tulevikus kavatsetakse seda laiendada rohke CO2-heitega piirkondadele. Platvormi eesmärk on kiirendada üleminekut puhtale energeetikale, tõstes tähelepanu keskmesse sotsiaalse õigluse, majanduse struktuurse ümberkujundamise, uued oskused ja reaalmajanduse rahastamise.

Üleminekuetapis söepiirkondade platvormi käivitavad ametlikult energialiidu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič, kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete ning regionaalpoliitika volinik Corina Creţu koos Euroopa piirkondade esindajate, erinevate sidusrühmade ja ettevõtjatega. Käivitamine leiab aset tippkohtumise „Üks planeet“ eelõhtul. Selle kutsus kokku Prantsusmaa president Emmanuel Macron Pariisi kliimakokkuleppe teise aastapäeva tähistamiseks. Tippkohtumisel kinnitab komisjon taas pühendumist tulevikku vaatavale kliimapoliitikale ja näitab, et EL juhib kliimamuutuste vastast võitlust oma eeskuju ja tegevusega. Uus platvorm on üks põhilisi 2016. aasta novembris vastu võetud paketiga „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ kaasnevaid meetmeid (IP/16/4009).

Energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič sõnas: „ELi söepiirkondade probleemidega saab tegeleda vaid partnerluses kõigi kohapealsete sidusrühmadega. Energialiit on selleks õige raamistik. Struktuurse ümberkujundamise toetamiseks soovime teha tihedat koostööd riiklike, piirkondlike ja kohalike sidusrühmadega, kasutades just selleks mõeldud lahendusi ja kõiki kättesaadavaid vahendeid. Soovime näha, et puhtale energeetikale ülemineku vilju naudiks iga piirkond, et luuakse uusi töökohti ja edendatakse investeerimist uutesse tehnoloogilistesse lahendustesse.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete lisas: „Valitsused, ettevõtted ja piirkonnad üle maailma otsivad uusi võimalusi. Elektrienergia tootmine söest väheneb. See on pöördumatu suundumus puhta energeetika suunas ka siin Euroopas. Kuid sellel üleminekul jätkusuutlikuma tuleviku suunas on piirkondi, kus see on teistest raskem. Sellest üleminekust peaksid kasu saama kõik eurooplased ning fossiilkütustel põhinevast majandusest kaugenedes ei tohiks ühtki piirkonda maha jätta. Selle algatusega aidatakse Euroopa riikidel, piirkondadel, kogukondadel ja töötajatel tegeleda puhtale energeetikale üleminekuks nõutava majanduse mitmekesistamise probleemiga.“

Regionaalpoliitika volinik Corina Crețu lisas: „Euroopa Liit ja ühtekuuluvuspoliitika seisnevadki koos parema ühise tuleviku nimel töötamises. Meie tänane sõnum söepiirkondadele on, et Euroopa Komisjon võtab konkreetseid meetmeid, et aidata neil tõrgeteta üle minna kaasaegsele, jätkusuutlikule ja edukale majandusele, milles ei jäeta kedagi maha.“ 

Komisjon juba toetab ühtekuuluvuspoliitika kaudu söemahuka majanduse ja rohke CO2-heitega piirkondade üleminekut. Selline tervet ELi hõlmav poliitika võimaldab piirkondadel oma majanduse ümber kujundamisel ära kasutada „aruka spetsialiseerumise“ eeliseid, st piirkondade kitsaid konkurentsieelisega valdkondi, et juurutada innovatsiooni ja vähendada CO2-heidet. Ühtekuuluvuspoliitika kaudu on EL otseses ja pidevas kontaktis kohapealsete piirkondlike partneritega ning suudab pakkuda struktuursete muutuste juhtimiseks sobivaid toetusmeetmeid.

Lisaks teeb komisjon katseprojekti alusel koostööd liikmesriikide piirkondadega majanduse mitmekesistamise ja tehnoloogilise ülemineku kavandamise ja kiirendamise vallas, pakkudes tehnilist abi, vahetades teavet ja pidades igaühega kahepoolset dialoogi asjaomaste ELi fondide, programmide ja rahastamisvahendite vallas. Slovakkia, Poola ja Kreeka taotlusel moodustati neist riikidest 2017. aasta teises pooles katserühmad, et abistada nende konkreetsetest vajadustest lähtudes Trenčíni, Sileesia ja Lääne-Makedoonia piirkondi. Nende rühmade töö edenedes jagatakse nende kogemusi üleminekuetapis söepiirkondade platvormil.

 

Taust

12 liikmesriigi 41 piirkonnas kaevandatakse aktiivselt sütt, mis annab otseseid töökohti ligikaudu 185 000 kodanikule. Viimastel aastakümnetel on söe tootmine ja kasutamine aga ELis stabiilselt vähenenud. Sellist vähenemistrendi kiirendavad tõenäoliselt söekaevanduste kavandatud ja käimasolev sulgemine ning mitme liikmesriigi kavatsus lõpetada söest elektri tootmine. Seda arvesse võttes on üleminekuetapis söepiirkondade platvormi eesmärk aidata liikmesriikidel ja piirkondadel säilitada nendes mõjutatud kogukondades majanduskasvu ja töökohti. Platvorm võimaldab mitmeid sidusrühmi hõlmavat dialoogi poliitikaraamistike ja rahastamise üle ning hõlmab selliseid valdkondi nagu struktuurne ümberkujundamine, sealhulgas majanduse mitmekesistamine ja ümberõpe, taastuvenergiatehnoloogiate, ökoinnovatsiooni ja järgmise põlvkonna söetehnoloogia kasutuselevõtt.

Paketi „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ raames ei keskenduta üksnes kliimamuutuste vastasele võitlusele, vaid ka töökohtade loomisele ja majanduskasvu elavdamisele – luues energeetikasektoris uusi töökohti ja investeerides tänapäevasesse tehnoloogiasse. 2008–2014 suurenes töökohtade arv taastuvenergiaalaste tehniliste lahenduste valdkonnas 70% ja praegu töötab ELi puhta energeetika sektoris ligikaudu kaks miljonit inimest, peamiselt taastuvenergeetika ja energiatõhususe vallas. Avaliku ja erasektori piisavate investeeringute korral on võimalik luua 2030. aastaks 900 000 täiendavat töökohta. Energiatõhususe sektor suudaks luua kuni 400 000 täiendavat kohalikku töökohta.

 

Lisateave

Energialiit

Pakett „Puhas energia kõikidele eurooplastele“

REGIO veebisait

IP/17/5165

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar