Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Spuštění platformy pro uhelné regiony procházející transformací

Štrasburk 11. prosince 2017

Závazek EU v oblasti přechodu na čistou energii je nezvratný a nezpochybnitelný. Na této cestě k udržitelnější budoucnosti by neměl být opomenut žádný z regionů, které se odklánějí od ekonomiky závislé na fosilních palivech.

Nová platforma, která byla dnes spuštěna, usnadní rozvoj projektů a dlouhodobých strategií v uhelných regionech s cílem zahájit proces transformace a reagovat na environmentální a sociální výzvy. Spojí evropské, vnitrostátní, regionální a místní zúčastněné strany zapojené do této transformace, aby jim pomohla posílit partnerství a navzájem se učit ze svých zkušeností. Činnosti platformy se nejdříve zaměří na uhelné regiony a v budoucnu by měla být rozšířena i na regiony s vysokými emisemi uhlíku. Platforma má podporovat přechod na čistou energii tím, že posílí zaměření na sociální spravedlnost, strukturální transformaci, nové dovednosti a financování pro reálnou ekonomiku.

Fungování platformy pro uhelné regiony procházející přeměnou dnes oficiálně zahájí Maroš Ševčovič, místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii, Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku a Corina Creţu, komisařka pro regionální politiku, a také zástupci evropských regionů, různé zúčastněné strany a přední představitelé podnikatelské sféry. Zahájení se koná v předvečer summitu „Jedna planeta“ svolaného francouzským prezidentem Emanuelem Macronem při příležitosti druhého výročí Pařížské dohody o změně klimatu. Komise na summitu opětovně potvrdí svůj závazek, pokud jde o politiku v oblasti klimatu zaměřenou do budoucnosti, a ukáže, že EU jde v boji proti změně klimatu příkladem. Nová platforma je jedním z hlavních doprovodných opatření balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (IP/16/4009), který byl představen v listopadu 2016.

Místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič prohlásil: „Výzvy, kterým uhelné regiony EU čelí, lze řešit pouze v partnerství se všemi subjekty působícími na místě. Energetická unie je tím správným rámcem. Chceme úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami na vnitrostátní, regionální i místní úrovni s cílem podpořit strukturální transformaci, k čemuž využijeme konkrétně uzpůsobená řešení a veškeré prostředky, které máme k dispozici. Naším cílem je zajistit, aby každý region mohl využívat výhod přechodu na čistou energii, vytvořit nová pracovní místa a podporovat investice do nových technologií.“

Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, dodal: „Vlády, podniky a regiony na celém světě upouštějí od využívání uhlí. Výroba elektřiny z uhlí klesá. Tento nezvratný trend směrem k čistým zdrojům energie lze sledovat rovněž v Evropě. Transformace na udržitelnější budoucnost bude však pro některé regiony náročnější. Z této transformace by měli mít prospěch všichni Evropané a žádný region by při odklonu od fosilních paliv neměl zůstat opomenut. Tato iniciativa pomůže evropským zemím, regionům, společenstvím a pracovníkům postavit se výzvě, již představuje potřebná hospodářská diverzifikace při přechodu na čistou energii.“

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová k tomu uvedla: „Cílem Evropské unie a politiky soudržnosti je společně pracovat na lepší společné budoucnosti. Dnes dáváme uhelným regionům najevo, že Evropská komise přijímá konkrétní opatření, aby jim pomohla dosáhnout plynulého přechodu na moderní, udržitelné a úspěšné hospodářství, kde nikdo nezůstane stranou.“ 

Komise již podporuje přeměnu v uhelných regionech a regionech s vysokými emisemi uhlíku prostřednictvím politiky soudržnosti. Tato celounijní politika pomáhá regionům dosáhnout ekonomické transformace na základě jejich „inteligentní specializace“, tj. specializovaných oblastí se silnou konkurenceschopností, aby bylo dosaženo inovací a dekarbonizace. Prostřednictvím politiky soudržnosti je EU v přímém a stálém spojení s regionálním partnery působícími na místě a může poskytnout individualizovanou podporu s cílem podpořit strukturální změnu.

Komise zahájila pilotní spolupráci s malým počtem regionů v členských státech na plánování a urychlení procesu hospodářské diverzifikace a technologické transformace prostřednictvím technické pomoci, výměny informací a individuálně přizpůsobeného dvoustranného dialogu týkajícího se finančních prostředků, programů a nástrojů financování EU. Na žádost těchto členských států byly v druhé polovině roku 2017 vytvořeny pilotní týmy pro Slovensko, Polsko a Řecko za účelem pomoci regionům Trenčín, Slezsko a Západní Makedonie na základě jejich konkrétních potřeb. V průběhu práce budou tyto týmy sdílet své zkušenosti s platformou pro uhelné regionu procházející přeměnou.

 

Souvislosti

Ve 41 regionech 12 členských států se aktivně těží uhlí a v tomto odvětví je přímo zaměstnáno přibližně 185 000 občanů. V posledních několika desetiletích však produkce i spotřeba uhlí v EU trvale klesá. Očekává se, že plánované a probíhající uzavírání uhelných dolů a závazek řady členských států k postupnému ukončení využívání uhlí k výrobě energie tento trend urychlí. Platforma pro uhelné regiony procházející přeměnou je určena na pomoc členským státům a regionům, aby mohly čelit výzvě zachování růstu a zaměstnanosti v těchto dotčených komunitách. Umožní mnohostranný dialog o politických rámcích a financování a bude zahrnovat oblasti, jako je např. strukturální transformace, včetně hospodářské diverzifikace a rekvalifikace, zavádění technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, ekologické inovace a vyspělé technologie zpracování uhlí.

Balíček nazvaný Čistá energie pro všechny Evropany není zaměřen pouze na boj proti změně klimatu, ale podporuje rovněž zaměstnanost a růst, a to stimulací nových pracovních příležitostí v odvětví energetiky a investic do moderních technologií. Mezi roky 2008 a 2014 vzrostl počet pracovních míst v oblasti technologií obnovitelných zdrojů energie o 70 % a v současné době jsou v odvětví čisté energie v celé EU přibližně 2 miliony pracovních míst, zejména v odvětví obnovitelných zdrojů energie a odvětví energetické účinnosti. Pokud budou dostatečně mobilizovány veřejné a soukromé investice, mohlo by do roku 2030 být vytvořeno dalších 900 000 pracovních míst. Až 400 000 dalších pracovních míst na lokální úrovni by mohlo vzniknout v odvětví energetické účinnosti.

 

Další informace

Energetická unie

Balíček „Čistá energie pro všechny Evropany“

Internetové stránky GŘ REGIO

IP/17/5165

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar