Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Без изоставени региони: старт на платформата за въгледобивните региони в преход

Страсбург, 11 декември 2017 r.

Ангажиментът на ЕС за преход към чиста енергия е необратим и не подлежи на обсъждане. В хода на прехода към по-устойчиво бъдеще нито един регион не трябва да бъде изоставен в процеса на отказ от основана на изкопаеми горива икономика.

Новата платформа, която стартира днес, ще направи по-лесно във въгледобивните региони да бъдат разработвани проекти и дългосрочни стратегии, чиято цел е да положат началото на процеса на преход и да отговорят на предизвикателствата пред обществото, както и на онези във връзка с околната среда. Платформата ще обедини ангажирани в прехода заинтересовани страни от местен, регионален и национален мащаб, а също и участници на равнището на ЕС, за да им помага да насърчават партньорствата и да се учат едни от други. Дейностите на платформата първоначално ще се съсредоточат върху въгледобивните региони, като целта е разширяването им в бъдеще, за да бъдат обхванати и въглеродноинтензивните региони. Предвижда се платформата да стимулира прехода към чиста енергия, като се съсредоточи повече върху социалната справедливост, структурната трансформация, новите умения и финансирането на реалната икономика.

Официалният старт на платформата „Въгледобивни региони в преход“ ще бъде даден по-късно днес от Марош Шевчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, Мигел Ариас Канете, комисар по въпросите на климата и енергетиката, и Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика, както и представители на европейските региони, различни заинтересовани страни и водещи представители от стопанския сектор. Стартирането на платформата ще се състои в навечерието на срещата на високо равнище „Една планета" свикана от френския президент Еманюел Макрон, за да се отбележи втората годишнина от Парижкото споразумение относно изменението на климата. На срещата Комисията ще препотвърди своя ангажимент за дългосрочна политика за климата и с пример и чрез действия ще покаже, че ЕС е начело на борбата с изменението на климата. Новата платформа е една от ключовите съпътстващи мерки, които са част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ (IP/16/4009), чието начало бе поставено през ноември 2016 г.

Заместник-председателят, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович заяви: „Предизвикателствата, стоящи пред въгледобивните региони в ЕС, могат да бъдат посрещнати само чрез партньорство между всички засегнати участници. Енергийният съюз е правилната рамка за това. Искаме да работим в тясно сътрудничество със заинтересованите страни на национално, регионално и местно равнище в подкрепа на структурната трансформация, като използваме индивидуални решения и всички налични средства. Нашата цел е да видим как всеки регион извлича ползи от прехода към чиста енергия, като същевременно създава работни места и стимулира инвестициите в нови технологии.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете добави: „Правителства, предприятия и региони по цял свят се отказват от въглищата. Намалява производство на електроенергия от въглища. Това е необратима тенденция в посока към чиста енергия, в това число и тук в Европа. Но при прехода към по-устойчиво бъдеще ще има региони, които изпитват по-големи трудности, отколкото други, да осъществят прехода. Всички европейски граждани ще имат полза от прехода, но нито един регион не трябва да бъде изоставен при отказа ни от изкопаемите горива. Настоящата инициатива ще помогне на европейските държави, региони, общности и работници да посрещнат предизвикателството на изискваната икономическа диверсификация на прехода към чиста енергия“.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу добави: „Европейският съюз и политиката на сближаване означават да работим заедно за по-добро бъдеще. Нашето послание към въгледобивните региони днес е, че Европейската комисия предприема конкретни действия да им помогне да осъществят плавен преход към модерна, устойчива и успешна икономика, при която никой не е пренебрегнат“. 

Чрез своята политика на сближаване Комисията вече подкрепя прехода във въгледобивните и въглеродноинтензивните региони. Тази провеждана в мащаба на целия ЕС политика помага на регионите да осъществяват икономическия преход, като вземат за основа своите активи в областта на интелигентната специализация, т.е., конкретните специални области, в които съответният регион има конкурентни предимства, с цел да се възприемат иновациите и декарбонизацията. С помощта на политиката на сближаване ЕС поддържа пряка и постоянна връзка с регионалните си партньори по места и е в състояние да оказва индивидуална подкрепа за насочване на структурната промяна.

Успоредно с това Комисията разработва пилотни планове с малък брой региони в държавите членки по планирането и ускоряването на процеса на икономическа диверсификация и технологичен преход, като използва техническа помощ, обмен на информация и индивидуален двустранен диалог по съответните фондове, програми и инструменти за финансиране на ЕС. На основание на заявки от съответните държави членки през втората половина на 2017 г. бяха създадени пилотни екипи за Словакия, Полша и Гърция с цел да подпомагат регионите Тренчин, Силезия и Западна Македония въз основа на специфичните им нужди. С напредването на работата, натрупаният от тях опит ще бъде споделян с платформата на въгледобивните региони в преход.

 

Контекст

41 региона в 12 държави членки активно добиват въглища, което осигурява пряка заетост на около 185 000 граждани. През последните няколко десетилетия обаче добивът и потреблението на въглища в ЕС са в постоянен спад. Очаква се планираното и текущото закриване на мини за въглища, както и ангажиментът на редица държави членки постепенно да преустановят използването на въглища за производство на електроенергия, да засилят тенденцията на спад. С оглед на това платформата на въгледобивните региони в преход е предназначена да подпомага държавите членки и регионите при намирането на отговор на предизвикателството да се поддържа растежът и създаването на работни места в засегнатите общности. Платформата ще позволи започването на многостранни разговори между заинтересованите страни относно политическите и финансовите рамки и ще обхваща области като структурната трансформация, включително икономическата диверсификация, преквалификацията, разгръщането на технологии за енергия от възобновяеми източници, екоиновации и съвременни технологии за производство на енергия от въглища.

Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ е насочен не само към борбата срещу изменението на климата, но води и до работни места и растеж, като насърчава възможностите за създаване на работни места в сектора на енергетиката и инвестициите в съвременните технологии. Между 2008 и 2014 г. броят на работните места в областта на технологиите за енергия от възобновяеми източници е нараснал със 70 %, а днес работните места в сектора на чистата енергия в целия ЕС са около 2 милиона, главно в секторите на възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност. Налице е потенциал за създаване на допълнителни 900 000 работни места до 2030 г., при условие че бъдат мобилизирани достатъчно обществени и частни инвестиции. Още 400 000 работни места могат да бъдат разкрити благодарение на сектора на енергийната ефективност.

 

За повече информация:

Енергиен съюз

Пакет „Чиста енергия за всички европейци“

Уебсайт „Регионална политика“

IP/17/5165

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar