Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja z zadowoleniem przyjmuje przełomowe porozumienie dotyczące modernizacji unijnej ochrony handlu

Bruksela, 5 grudnia 2017 r.

W dniu dzisiejszym osiągnięto porozumienie polityczne między Komisją, Radą a Parlamentem Europejskim dotyczące modernizacji unijnych instrumentów ochrony handlu.

Uzgodnione dzisiaj zmiany do unijnego rozporządzenia antydumpingowego i rozporządzenia antysubsydyjnego pozwolą na lepsze dostosowanie unijnych instrumentów ochrony handlu do wyzwań gospodarki światowej: będą one skuteczniejsze, bardziej przejrzyste i łatwiejsze do stosowania dla przedsiębiorstw, a w niektórych przypadkach pozwolą Unii na nakładanie wyższych ceł na produkty sprzedawane po cenach dumpingowych. Porozumienie stanowi uwieńczenie procedury zapoczątkowanej przez Komisję w 2013 r. i jest wyważonym rozwiązaniem, uwzględniającym interesy unijnych producentów, użytkowników i importerów.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Nasze działania pozwalające bronić europejskich producentów i pracowników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi muszą być zdecydowane i skuteczne, a dzisiejsze porozumienie zapewni nam dodatkowe narzędzie do realizacji tych celów. Nie wierzymy ślepo w wolny handel, a uzgodnione dziś zmiany ponownie to potwierdzają. Europa będzie nadal opowiadać się za otwarciem rynków i handlem opartym na zasadach, ale nie zawahamy się sięgnąć po instrumenty ochrony handlu, aby zapewnić naszym przedsiębiorstwom i pracownikom równe warunki działania.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Lepiej późno niż wcale. Osiągnięcie tego porozumienia zajęło nam trochę czasu, ale dzięki niemu UE będzie miała niezbędne narzędzia do szybkiego i skutecznego radzenia sobie z nieuczciwymi praktykami handlowymi. Przy uwzględnieniu niedawno uzgodnionych zmian w metodologii postępowań antydumpingowych, unijny zestaw instrumentów ochrony handlu jest odpowiedni do sprostania globalnym wyzwaniom. UE opowiada się za otwartym handlem opartym na zasadach, jednak musimy zadbać o to, aby inni nie wykorzystywali nadmiernie naszej otwartości. Będziemy zawsze stawać w obronie przedsiębiorców i pracowników, którzy ponieśli szkody w wyniku nieuczciwej konkurencji.

Nowe przepisy przewidują skrócenie okresu objętego dochodzeniem na potrzeby wprowadzenia środków tymczasowych, który wynosi obecnie 9 miesięcy, oraz czynią system bardziej przejrzystym. Przedsiębiorstwa będą korzystać z systemu wczesnego ostrzegania, który pozwoli im dostosować się do nowej sytuacji w razie nałożenia ceł. Mniejsze przedsiębiorstwa uzyskają ponadto pomoc wyspecjalizowanej jednostki wsparcia technicznego, co ułatwi im wszczynanie postępowań dotyczących ochrony handlu oraz udział w takich postępowaniach.

W niektórych przypadkach UE dostosuje również swoją „zasadę niższego cła” i będzie mogła nakładać wyższe cła. Będzie to dotyczyło spraw związanych z przywozem produktów nieuczciwie subsydiowanych lub po cenach dumpingowych z państw, w których ceny surowców i energii są zniekształcone.

Osiągnięte dzisiaj porozumienie polityczne wejdzie w życie po ostatecznym zatwierdzeniu go przez Radę i Parlament Europejski.

Kontekst

Obok nowej metodologii antydumpingowej, dzisiejsze porozumienie stanowi pierwszą znaczącą reformę unijnych instrumentów antydumpingowych i antysubsydyjnych w ciągu ostatnich 15 lat. Jest to wynik prac trwających ponad cztery lata, w tym szerokich konsultacji z wieloma zainteresowanymi stronami oraz negocjacji z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim.

Komisja zaproponowała reformę unijnych instrumentów ochrony handlu już w 2013 r. W grudniu 2016 r. uzyskano kompromis w Radzie, co pozwoliło na trójstronne negocjacje pomiędzy Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim.

Więcej informacji

Ochrona handlu w UE

Nowa metodologia antydumpingowa

IP/17/5136

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar