Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Framtidssäker migrationshantering: EU-kommissionen stakar ut vägen framåt

Bryssel den 7 december 2017

Inför EU-ledarnas debatt om migration den 14 december föreslår kommissionen idag en politisk färdplan med sikte på en överenskommelse senast i juni 2018 om hur man kan föra en hållbar migrationspolitik.

I och med att Europa nu fokuserar mindre på krishantering, behövs en överenskommelse om en stabil och framtidssäker EU-migrationspolitik på lång sikt, för att fortsätta framåt på alla områden, såväl internt som externt.

”Även om vi nu överger krisläget är det uppenbart att migration kommer att vara en utmaning för en hel generation av européer”, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. ”Europa måste snabbt skaffa sig framtidssäkra metoder för att hantera migrationen på ett ansvarsfullt och rättvist sätt. Vi har gjort goda framsteg under de senaste tre åren, men nu är det dags att omsätta förslagen i lagstiftning och omsätta lagstiftningen i praktiken.”

Under de senaste tre åren har en ny EU-strategi för att hantera migration vuxit fram, för att stödja de medlemsstater som är mest utsatta, stärka skyddet av EU:s yttre gränser och stärka samarbetet med EU:s partnerländer. Även om man tack vare samordnat arbete har lyckats stabilisera en mycket instabil situation – under 2017 har antalet irreguljära inresor till EU sjunkit med 63 % – tyder tendensen för de kommande åren och faktorer som klimatförändringar, säkerhetssituationen och den demografiska situationen inom EU och dess grannskap på att migrationen kommer att förbli en utmaning i flera årtionden.

Kommissionen rekommenderar idag att ledarna går vidare med det pågående arbetet genom att säkerställa snabba framsteg i fråga om reformen av EU:s gemensamma europeiska asylsystem, stärka partnerskap med tredje länder, fortsätta att öppna lagliga vägar till Europa och säkra tillräcklig finansiering för framtiden. Här fungerar bara en övergripande strategi. Det räcker inte med att fokusera på den inre dimensionen och stödet till medlemsstaterna. Samtidigt kan en extern migrationspolitik inte ensam lösa migrationsutmaningen för Europa.

Solidaritet och ansvar för asyl och gränser

Eftersom diskussionerna om kommissionens förslag om översyn av det gemensamma europeiska asylsystemet har gått trögt är det avgörande att Europeiska rådet släpper debatten fri om ett effektivare och rättvisare sätt att förena solidaritet och ansvar. Med hänsyn tagen till de olika ståndpunkterna skulle man kunna gå vidare med reformen av Dublinsystemet genom att anta en strategi där obligatorisk omplacering skulle gälla för allvarliga krissituationer, medan omplacering i mindre svåra situationer skulle bygga på frivilliga åtaganden från medlemsstaterna.Kommissionen rekommenderar att rådet betraktar kommissionens förslag som en helhet och har för avsikt att senast i juni 2018 ställa sig bakom en ändring av Dublinförordningen som en del av en mer omfattande överenskommelse om alla föreslagna reformer.Även om diskussionen fortsätter om solidaritet och ansvar som centrala aspekter, kan vissa delar av paketet, bl.a. förslagen om Europeiska unionens asylbyrå respektive Eurodac, antas senast i mars 2018 så att förutsättningar skapas för att det reformerade asylsystemet ska fungera.

För att ge omedelbart stöd till medlemsstaterna för skyddet av de yttre gränserna och slutföra uppbyggnaden av ett effektivt system för förvaltningen av de yttre gränserna måste EU fullt ut genomföra den nya Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Senast i mars 2018 ska medlemsstaterna säkerställa att alla tillgångar och all personal som behövs för byråns reserver för snabba insatser är redo för utplacering.

Stärkt samarbete och stöd till tredjeländer

Migrationspolitikens yttre dimension måste konsolideras, för att säkra att det som utlovas i uttalandet från EU och Turkiet omsätts i praktiken och sörja för ett starkare engagemang med partner från tredjeländer och med FN-organ. EU måste nu vara redo att mobilisera ytterligare medel för EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet, stärka det strategiska partnerskapet med Afrikanska unionen och dess medlemsstater, genomföra den första omgången av projekt inom ramen för EU:s yttre investeringsplan och fylla på den nordafrikanska delen av EU:s förvaltningsfond.

För att motverka irreguljär migration och förstöra människohandlarnas och människosmugglarnas affärsmodell måste EU erbjuda ett alternativ till farliga resor genom att öppna säkra och lagliga vägar för dem som verkligen behöver skydd. Detta innebär också att medlemsstaterna måste vidarebosätta ytterligare 50 000 utsatta flyktingar senast i maj 2019. Samtidigt måste medlemsstaterna åstadkomma resultat när det gäller snabbt och effektivt återvändande och återtagande för de som inte har rätt att stanna kvar i EU. Medlemsstaterna bör säkerställa en fullt fungerande kapacitet för återvändande inom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån senast i maj 2018, och senast i juni 2018 och i samarbete med byrån öka antalet återvändande migranter med 50 % jämfört med 2017.

Genom Europeiska unionens, Afrikanska unionens och Förenta nationernas gemensamma insatsstyrka som inrättades den 29 november 2017 bör medlemsstaterna stödja Internationella organisationen för migration för att påskynda återvändande från Libyen, med ytterligare 15 000 fall av självmant återvändande, finansierade av kommissionen, som ska genomföras senast i februari 2018.

Ökad, flexibel finansiering för att hantera migrationen

Migrationen är en stor utmaning som kräver finansiella investeringar. Sedan 2015 har EU med nästan 75 % ökat den finansiering som är tillgänglig inom ramen för asyl- och migrationsfonden och fonden för inre säkerhet, samt för EU:s byråer. I det fortsatta arbetet bör ledarna fundera på hur man ska garantera finansieringen av den yttre dimensionen av migrationen och säkerställa en snabb mobilisering av resurser för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration och säkerställa skyddet av flyktingar och migranter. Nästa fleråriga budgetram (EU:s sjuårsbudget) bör återspegla erfarenheterna från de tre senaste åren och erbjuda flexibla verktyg för att hantera framtida utmaningar på migrationsområdet.

Bakgrund

När kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillträdde sitt ämbete utsåg han en migrationskommissionär, Dimitris Avramopoulos, som under ledning av förste vice ordförande Frans Timmermans skulle ta fram en ny migrationspolitik, som en av Junckerkommissionens tio politiska riktlinjer.

Den 13 maj 2015 föreslog EU-kommissionen en omfattande europeisk migrationsagenda för att lösa den akuta krisen 2015 och förse EU med de verktyg som behövs för att hantera migrationen bättre på medellång och lång sikt.

Den 7 juni 2016 presenterade EU-kommissionen och den höga representanten partnerskapsramen för migration, för att stärka samarbetet med ursprungs- och transitländer, främst i Afrika, och därmed gemensamt hantera migrationen på ett bättre sätt.

Den debatt som ska hållas vid Europeiska rådets möte i december erbjuder en möjlighet att fundera över hur man kan föra en hållbar migrationspolitik för EU, och en möjlighet att ge en strategisk orientering om de centrala politiska förslag som finns i kommissionens meddelande.

Läs mer:

 Lagstiftningshandlingar

Meddelande: Commission contribution to the EU Leaders' thematic debate on a way forward on the external and the internal dimension of migration policy

 Faktablad

Faktablad 1: Migration: en färdplan

Faktablad 2: Migration och gränser – lägesrapport om de viktigaste förslagen

Faktablad 3: Översyn av EU:s asylregler

Faktablad 4: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Faktablad 5: EU:s budget för flyktingkrisen och förbättring av migrationsförvaltningen  

Faktablad 6: Migration: Solidaritet inom EU

Faktablad 7: Vidarebosättning och laglig migration

Faktablad 8: Samarbete med partnerländer

Faktablad 9: EU:s centrala partnerskap med Afrika

Faktablad 10: EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika

Faktablad 11: EU:s insatser i Libyen rörande migration

Faktablad 12: Uttalandet från EU och Turkiet

 

BILAGA: Färdplan för en överenskommelse senast i juni 2018

 .

IP/17/5132

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar