Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Nākotnes pārbaudījumiem pielāgota migrācijas pārvaldība — Eiropas Komisija izklāsta turpmāko rīcību

Briselē, 2017. gada 7. decembrī

Pirms ES vadītāju tematiskajām debatēm par migrāciju, kas notiks 14. decembrī, Komisija šodien ierosina politisku ceļvedi, kas nepieciešams, lai līdz 2018. gada jūnijam panāktu visaptverošu vienošanos par to, kā īstenot ilgtspējīgu migrācijas politiku.

Tā kā Eiropa pārvar krīzes pārvaldības posmu, ir nepieciešama vienošanās par stabilu un nākotnes pārbaudījumiem pielāgotu ilgtermiņa migrācijas politiku, lai uzturētu dinamiku visās jomās — iekšējās un ārējās.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Pat ja mēs pašlaik izejam no krīzes režīma, ir acīmredzams, ka migrācija arī turpmāk būs pārbaudījums veselai eiropiešu paaudzei. Eiropai steidzami jānodrošinās ar nākotnes pārbaudījumiem pielāgotiem līdzekļiem migrācijas atbildīgai un taisnīgai pārvaldībai. Pēdējos trijos gados esam panākuši ievērojamu progresu, bet tagad ir īstais brīdis priekšlikumus pārvērst tiesību aktos un praksē.”

Pēdējo triju gadu laikā izveidota jauna ES pieeja migrācijas pārvaldībai, kuras ietvaros sniedz atbalstu migrācijas visvairāk pakļautajām dalībvalstīm, stiprina ES ārējo robežu aizsardzību un sadarbību ar partnervalstīm. Lai arī ar koordinētu darbu ārkārtīgi svārstīgo situāciju ir izdevies stabilizēt — 2017. gadā neatbilstīgas ieceļošanas gadījumu skaits ES ir samazinājies par 63 % —, nākamo gadu tendence un tādi faktori kā klimata pārmaiņas, drošības situācija un demogrāfija Eiropas Savienībā un tās kaimiņvalstīs liecina par to, ka migrācija arī nākamajās desmitgadēs būs pārbaudījums.

Šodien Komisija ierosina ES vadītājiem virzīt uz priekšu iesākto darbu un panākt strauju kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformas progresu, vēl vairāk stiprināt partnerības ar trešām valstīm, turpināt atvērt likumīgus ceļus uz Eiropu un nodrošināt pienācīgu finansējumu nākotnes pasākumiem. Rezultāti sasniedzami tikai ar visaptverošu pieeju. Ar koncentrēšanos tikai uz iekšējo dimensiju un atbalstu dalībvalstīm nepietiek. Vienlaikus arī jāatzīst, ka ārējās migrācijas politika vien neatrisinātu ar migrāciju saistītās problēmas Eiropā.

Solidaritāte un atbildība patvēruma un robežu jomā

Tā kā sarunas par Komisijas priekšlikumiem kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformai virzījušās gaužām lēni, Eiropadomē ir svarīgi atraisīt debates par efektīvāku un taisnīgāku pieeju solidaritātes un atbildības līdzsvarošanai. Ņemot vērā dažādas nostājas, nākamais solis Dublinas regulas reformai būtu pieņemt tādu pieeju, kur obligātu pārcelšanu piemērotu smagas krīzes situācijās, savukārt mazāk problemātiskās situācijās pārcelšana tiktu balstīta uz dalībvalstu brīvprātīgām saistībām.Komisija ierosina Padomei izskatīt tās priekšlikumus kā vienu veselumu un līdz 2018. gada jūnijam plašākas vienošanās ietvaros par visām ierosinātajām reformām censties atbalstīt Dublinas regulas pārskatīšanu.Kamēr norit sarunas par solidaritātes un atbildības pamataspektiem, lai reformētai patvēruma sistēmai varētu ielikt darbības pamatus, dažus paketes elementus, piemēram, priekšlikumus par Eiropas Patvēruma aģentūru un Eurodac var pieņemt līdz 2018. gada martam.

Lai dalībvalstīm sniegtu tūlītēju palīdzību ES ārējās robežas aizsardzībai, ES jānodrošina jaunās Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pilnīga darbspēja, kas nepieciešama efektīvas ārējo robežu pārvaldības sistēmas veidošanas pabeigšanai. Dalībvalstīm līdz 2018. gada martam jānodrošina, lai visi aģentūras ātrās reaģēšanas rezervēm nepieciešamie aktīvi un personāls būtu gatavi izvietošanai.

Sadarbības stiprināšana un atbalsts trešām valstīm

Migrācijas politikas ārējā dimensija jānostiprina, lai nodrošinātu ES un Turcijas paziņojuma pilnīgu īstenošanu un ciešāku iesaisti ar trešo valstu partneriem un ANO aģentūrām. Tagad Eiropas Savienībai jābūt gatavai piesaistīt papildu resursus ES Bēgļu atbalsta mehānismam Turcijā, stiprināt stratēģisko partnerību ar Āfrikas Savienību un tās dalībvalstīm, īstenot ES ārējo investīciju plāna pirmās kārtas projektus un papildināt ES Trasta fonda Ziemeļāfrikas sadaļu.

Lai novērstu neatbilstīgu migrāciju un sagrautu cilvēku tirgotāju un kontrabandistu peļņas gūšanas modeli, ES jāpiedāvā alternatīva bīstamajiem ceļojumiem, atverot drošus un likumīgus ceļus cilvēkiem, kam patiesi nepieciešama aizsardzība. Tālab ir nepieciešams, lai dalībvalstis līdz 2019. gada maijam pārmitinātu vēl 50 000 neaizsargātu bēgļu. Vienlaikus dalībvalstīm jānodrošina tādu personu ātra un efektīva atgriešana un atpakaļuzņemšana, kurām nav tiesību uzturēties ES. Dalībvalstīm līdz 2018. gada maijam Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras ietvaros būtu jānodrošina pilnībā funkcionējošas atgriešanas spējas un līdz 2018. gada jūnijam salīdzinājumā ar 2017. gadu par 50 % būtu jāpalielina atgriezto migrantu skaits darbībās, kas tiek organizētas sadarbībā ar aģentūru. .

Eiropas Savienības, Āfrikas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas kopīgās darba grupas ietvaros, kas tika izveidota 2017. gada 29. novembrī, dalībvalstīm būtu jāatbalsta Starptautiskā Migrācijas organizācija, lai paātrinātu atgriešanas no Lībijas (līdz 2018. gada februārim veicamas papildu 15 000 atbalstītas brīvprātīgās atgriešanas, ko finansē Komisija).

Lielāks un elastīgāks finansējums migrācijas pārvaldībai

Migrācijas pārvaldība ir sarežģīts uzdevums, kam nepieciešamas investīcijas. Kopš 2015. gada ES par gandrīz 75 % palielinājusi finansējumu, kas pieejams no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Iekšējas drošības fonda un ES aģentūrām. Virzoties uz priekšu, vadītājiem būtu jāizskata iespējas, kā nodrošināt migrācijas ārējas dimensijas finansējumu un panākt resursu ātru piesaistīšanu, lai risinātu migrācijas pamatcēloņus un nodrošinātu bēgļu un migrantu aizsardzību. Nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (ES septiņu gadu budžets) būtu jāatspoguļo pēdējo triju gadu laikā gūtā pieredze un jānodrošina elastīgi instrumenti reaģēšanai uz migrācijas pārbaudījumiem nākotnē.

Priekšvēsture

Stājoties amatā, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers vienam no komisāriem — Dimitrim Avramopulam, kuram ir īpaša atbildība par migrāciju, — priekšsēdētāja pirmā vietnieka Fransa Timmermansa vadībā uzticēja darbu pie jaunās migrācijas politikas, kas ir viena no Junkera vadītās Komisijas 10 politiskajām prioritātēm.

Eiropas Komisija 2015. gada 13. maijā ierosināja vērienīgu Eiropas programmu migrācijas jomā, ar ko pievērsās 2015. gada krīzes tūlītējām problēmām un nodrošināja ES ar instrumentiem labākai migrācijas pārvaldībai vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Eiropas Komisija un Augstā pārstāve 2016. gada 7. jūnijā izveidoja partnerību migrācijas jomā, lai stiprinātu sadarbību ar izcelsmes un tranzīta valstīm, galvenokārt Āfrikā, un kopīgi labāk pārvaldītu migrāciju.

Tematiskās debates, kas saskaņā ar Vadītāju programmu norisināsies decembra Eiropadomes sanāksmē, sniedz iespēju apsvērt to, kā īstenot ilgtspējīgu migrācijas politiku Eiropas Savienībai un sniegt stratēģiskas norādes par galvenajiem politikas ieteikumiem, kas izklāstīti Komisijas paziņojumā.

Plašāka informācija

 Leģislatīvi dokumenti

Paziņojums. Komisijas ieguldījums ES vadītāju tematiskajās debatēs par turpmāko rīcību saistībā ar migrācijas politikas ārējo un iekšējo dimensiju

 Faktu lapas

Faktu lapa Nr. 1. Migrācija — ceļvedis

Faktu lapa Nr. 2. Migrācija un robežas — svarīgāko priekšlikumu aktuālais stāvoklis

Faktu lapa Nr. 3. ES patvēruma noteikumu reforma

Faktu lapa Nr. 4. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Faktu lapa Nr. 5. ES budžets bēgļu krīzei un migrācijas pārvaldības uzlabošanai  

Faktu lapa Nr. 6. Migrācija — solidaritāte Eiropas Savienībā

Faktu lapa Nr. 7. Pārmitināšana un likumīga migrācija

Faktu lapa Nr. 8. Sadarbība ar partnervalstīm

Faktu lapa Nr. 9. ES svarīgā partnerība ar Āfriku

Faktu lapa Nr. 10. ES Ārkārtas trasta fonds Āfrikai

Faktu lapa Nr. 11. ES rīcība migrācijas jomā Lībijā

Faktu lapa Nr. 12 ES un Turcijas paziņojums

 

PIELIKUMS. Ceļvedis uz vienošanos līdz 2018. gada jūnijam

 .

IP/17/5132

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar