Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tulevaisuudessa toimiva muuttoliikkeen hallinta: Euroopan komissiolta esitys etenemistavasta

Bryssel 7. joulukuuta 2017

EU:n johtajat keskustelevat muuttoliikkeestä 14. joulukuuta. Komissio esittää sitä varten tänään poliittisen etenemissuunnitelman, jotta kesäkuuhun 2018 mennessä voitaisiin saavuttaa kokonaisvaltainen yhteisymmärrys kestävästä muuttoliikepolitiikasta.

Kun kriisinhallintavaihe on Euroopassa päättymässä, tarvitaan yhteisymmärrystä vakaasta ja tulevaisuudessakin toimivasta EU:n pitkän aikavälin muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikasta, jotta ei hukata tilaisuutta asian järjestämiseen sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että vaikka kriisivaihe näyttää olevan nyt ohi, on selvää, että muuttoliike pysyy Euroopan haasteena. ”Euroopan on nyt varustauduttava keinoilla, joilla maahanmuuttoa voidaan hallita myös tulevaisuudessa vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Kolmen viime vuoden aikana on edistytty tasaisesti, mutta nyt on aika edetä ehdotuksista lainsäädäntöön ja lainsäädännöstä käytäntöön” , hän jatkoi.

Kolmen viime vuoden aikana EU on omaksunut uudenlaisen lähestymistavan muuttoliikkeen hallintaan. Suurimman maahanmuuton kohteena olevia maita on tuettu, EU:n ulkorajojen suojelua on vahvistettu ja yhteistyötä kumppanimaiden kanssa on lisätty. Vaikka koordinoidulla toiminnalla saatiin vakautettua erittäin epävakaa tilanne (laittomien tulijoiden määrä laski 63 prosenttia vuonna 2017), muun muassa ilmastonmuutos, turvallisuustilanne sekä EU:n ja sen naapurialueiden väestörakenne ovat tekijöitä, joiden perusteella on odotettavissa, että maahanmuutto pysyy haasteena vuosikymmenien ajan.

Komissio suosittelee tänään johtajille, että meneillään olevaa työtä jatketaan edistämällä Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ripeää uudistamista, lujittamalla edelleen kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa, jatkamalla laillisten väylien avaamista Eurooppaan ja turvaamalla riittävä rahoitus tulevaisuudessa. Ainoastaan kokonaisvaltainen lähestymistapa voi toimia. Pelkästään sisäiseen ulottuvuuteen keskittyminen ja jäsenvaltioiden tukeminen eivät riitä. Toisaalta Euroopan muuttoliikehaastetta ei voida ratkaista myöskään pelkästään ulkoisella muuttoliikepolitiikalla.

Turvapaikka-asioita ja rajoja koskeva solidaarisuus ja vastuu

Koska keskustelut Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista koskevasta komission ehdotuksesta ovat edenneet erittäin hitaasti, on olennaisen tärkeää, että Eurooppa-neuvosto saa vauhtiin keskustelun tehokkaammasta ja oikeudenmukaisemmasta solidaarisuuden ja vastuun tasapainottamisesta. Eriävät kannat huomioon ottaen Dublin-järjestelmän uudistamisessa voitaisiin ottaa lähtökohdaksi se, että pakollisia siirtoja sovellettaisiin vakavissa kriisitilanteissa, kun taas vähemmän haastavissa tilanteissa siirrot perustuisivat jäsenvaltioiden vapaaehtoisiin sitoumuksiin.Komissio suosittaa, että neuvosto tarkastelee komission ehdotuksia kokonaisuutena, jotta Dublin-asetuksen tarkistamisesta saadaan sovittua osana kaikkia uudistuksia koskevaa laajempaa yhteisymmärrystä kesäkuuhun 2018 mennessä.Vaikka keskustelua joistakin solidaarisuuden ja vastuun keskeisistä näkökohdista jatketaan, jotkin paketin ehdotukset, kuten ehdotukset Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja Eurodac-järjestelmästä, voidaan hyväksyä maaliskuuhun 2018 mennessä, jotta turvapaikkajärjestelmän uudistukselle saadaan operatiivinen perusta.

EU:n on saatava uusi Euroopan raja- ja merivartiovirasto täyteen toimintavalmiuteen, jotta jäsenvaltioiden ulkorajojen suojelua voidaan tukea tehokkaan ulkorajojen valvontajärjestelmän avulla mahdollisimman pian. Jäsenvaltioiden on varmistettava maaliskuuhun 2018 mennessä, että kaikki viraston nopean toiminnan reserveihin tarvittava kalusto ja henkilöstö ovat käyttövalmiina.

Lisää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja tukea niille

Muuttoliikepolitiikan ulkoista ulottuvuutta on vahvistettava huolehtimalla EU:n ja Turkin julkilausuman täysimääräisestä täytäntöönpanosta ja tiivistämällä yhteistyötä kolmansien maiden ja YK:n erityisjärjestöjen kanssa. EU:n on nyt oltava valmis lisäämään EU:n Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen resursseja ja lujittamaan strategista kumppanuutta Afrikan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa sekä toteuttamaan ensimmäiset EU:n ulkoiseen investointiohjelmaan hyväksytyt hankkeet. Myös EU:n Afrikka-hätärahaston Pohjois-Afrikan rahoitusikkunan varoja on täydennettävä.

Jotta laiton maahanmuutto ei houkuttelisi ja jotta ihmiskauppiaiden ja siirtolaisten salakuljettajien toimintamalli saataisiin hajotettua, EU:n on tarjottava vaihtoehto vaaralliselle matkalle avaamalla turvallisia ja laillisia väyliä niille, jotka aidosti tarvitsevat suojelua. Tämä edellyttää myös sitä, että jäsenvaltioiden alueelle sijoitetaan toukokuuhun 2019 mennessä 50 000 haavoittuvassa asemassa olevaa pakolaista lisää. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden on toimittava nopeasti ja tehokkaasti, jotta ne, joilla ei ole oikeutta jäädä EU:hun, palautetaan ja otetaan takaisin lähtömaihinsa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on toukokuuhun 2018 mennessä täydet palauttamisvalmiudet. Viraston kanssa yhteistyössä palautettujen siirtolaisten määrää olisi saatava kesäkuuhun 2018 mennessä nostettua 50 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. .

Euroopan unioni, Afrikan unioni ja YK perustivat 29. marraskuuta 2017 yhteisen työryhmän, jonka kautta jäsenvaltioiden olisi tuettava Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön toimia palauttamisten nopeuttamiseksi Libyasta. Helmikuuhun 2018 mennessä on määrä toteuttaa komission rahoituksella 15 000 tuettua vapaaehtoista paluuta lisää.

Lisää joustavaa rahoitusta muuttoliikkeen hallintaan

Muuttoliikkeen hallinta on suuri haaste, joka edellyttää taloudellista panostusta. EU on lisännyt turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston ja sisäisen turvallisuuden rahaston kautta jaettavia varoja sekä rahoitusta EU:n virastoille vuodesta 2015 lähes 75 prosentilla. Tulevaisuutta ajatellen johtajien olisi pohdittava, miten varmistetaan rahoitus muuttoliikepolitiikan ulkoista ulottuvuutta varten sekä resurssien nopea käyttöönotto muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaikuttamiseksi ja pakolaisten ja muuttajien suojelemiseksi. Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (kehys EU:n seitsemän vuoden talousarvioille) olisi otettava huomioon kolmen viime vuoden kokemukset. Sen olisi mahdollistettava joustava rahoitus tulevissa muuttoliikkeeseen liittyvissä haasteissa.

Tausta

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker antoi virkaan astuessaan muuttoliikeasioista vastaavalle komissaari Dimitris Avramopoulosille tehtäväksi laatia ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin johdolla uuden muuttoliikepolitiikan, joka on yksi Junckerin komission poliittisten suuntaviivojen kymmenestä painopisteestä.

Euroopan komissio esitti 13. toukokuuta 2015 laaja-alaisen Euroopan muuttoliikeagendan, jonka avulla pyrittiin vastaamaan vuoden 2015 kriisitilanteen välittömiin haasteisiin ja antamaan EU:lle paremmat välineet muuttoliikkeen hallitsemiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Euroopan komissio ja korkea edustaja käynnistivät 7. kesäkuuta 2016 muuttoliikettä koskevan kumppanuuden, jolla lujitetaan yhteistyötä pääasiassa afrikkalaisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tavoitteena hallita muuttoliikettä yhdessä paremmin.

Joulukuun Eurooppa-neuvostossa muuttoliikkeestä käytävä keskustelu tarjoaa tilaisuuden pohtia, miten EU voi noudattaa kestävää muuttoliikepolitiikkaa, sekä tehdä strategisia linjauksia komission tiedonannossa esitetyistä keskeisistä toimintapoliittisista ehdotuksista.

Lisätietoja

 Lainsäädäntö

Tiedonanto: Komission kanta EU-johtajien teemakeskusteluun muuttoliikepolitiikan ulkoista ja sisäistä ulottuvuutta koskevasta etenemistavasta

 Tietosivut:

Tietosivu 1: Muuttoliike: etenemissuunnitelma

Tietosivu 2: Muuttoliike ja rajat – tärkeimpien ehdotusten tilanne

Tietosivu 3: EU:n turvapaikkasääntöjen uudistaminen

Tietosivu 4: Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Tietosivu 5: EU:n talousarvio pakolaiskriisin hoitamista ja muuttoliikkeen hallintaa varten  

Tietosivu 6: Muuttoliike: EU:n sisäinen solidaarisuus

Tietosivu 7: Uudelleensijoittaminen ja laillinen maahanmuutto

Tietosivu 8: Yhteistyö kumppanimaiden kanssa

Tietosivu 9: EU:n ja Afrikan tärkeä kumppanuus

Tietosivu 10: EU:n Afrikka-hätärahasto

Tietosivu 11: Muuttoliikettä koskevat EU:n toimet Libyassa

Tietosivu 12: EU:n ja Turkin julkilausuma

 

LIITE: Etenemissuunnitelma yhteisymmärryksen saavuttamiseksi kesäkuuhun 2018 mennessä

 .

IP/17/5132

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar