Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Устойчиво на бъдещи предизвикателства управление на миграцията: Европейската комисия представя перспективите

Брюксел, 7 декември 2017 r.

Преди тематичния дебат на ръководителите от ЕС по въпросите на миграцията, който ще се проведе на 14 декември, днес Комисията представя предложение за политическа пътна карта за постигане на всеобхватно споразумение до юни 2018 г. относно начините за провеждане на устойчива политика в областта на миграцията.

Тъй като Европа излиза от периода на управление на кризи, е необходимо споразумение за стабилна и насочена към бъдещето политика на ЕС в областта на миграцията и предоставянето на убежище в дългосрочен план, с цел да се поддържа динамиката по всички направления — вътрешно и външно.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „При все че вече излизаме от кризисния режим, очевидно е, че миграцията ще продължи да бъде предизвикателство за цяло поколение европейци. Европа трябва спешно да се снабди със съобразени с бъдещите предизвикателства средства за отговорно и коректно управление на миграцията. Постигнахме стабилен напредък през последните три години, но сега е моментът да превърнем предложенията в законодателство, а законодателството — в практика.“

През последните три години се очерта нов подход на ЕС към управлението на миграцията — подпомагане на най-застрашените държавите членки, укрепване на защитата на външните граници на ЕС и засилване на нашето сътрудничество с държавите партньори. Въпреки факта, че координираната работа успя да стабилизира силно нестабилната обстановка — през 2017 г. броят на незаконно пристигналите в ЕС спадна с 63 % — тенденцията за идните години и фактори като изменението на климата, положението със сигурността и демографските тенденции в ЕС и в съседните му държави показват, че миграцията си остава предизвикателство за десетилетия напред.

Днес Комисията препоръчва на ръководителите от ЕС да продължат започнатото, като осигурят условия за бързо постигане на напредък по реформата на общата европейска система за убежище на ЕС, като продължат да укрепват партньорствата с трети държави, продължат да откриват легални възможности за влизане в Европа и осигурят достатъчно финансиране за в бъдеще. Само един цялостен подход би бил успешен. Съсредоточаването само върху вътрешното измерение и подкрепата на държавите членки не е достатъчно. В същото време една външна миграционна политика сама по себе си няма да разреши миграционното предизвикателство пред Европа.

Солидарност и отговорност по въпросите на убежището и границите

Тъй като обсъжданията по предложенията на Комисията за преразглеждане на общата европейска система за убежище напредват много бавно, от съществено значение е Европейският съвет да рестартира дебата за по-ефективен и по-справедлив подход към постигане на равновесие между солидарността и отговорността. Като се вземат под внимание различните позиции, стъпка напред по реформата на Регламента от Дъблин би могло да представлява приемането на подход, при който компонентът на задължително преместване ще се прилага за ситуации на сериозни кризи, докато в по-малко трудни ситуации преместването ще бъде въз основа на доброволни ангажименти от страна на държавите членки. Комисията препоръчва Съветът да разгледа предложенията на Комисията като цяло и има за цел да одобри реформа на Регламента от Дъблин като част от по-широкообхватно споразумение относно всички реформи, предложени до юни 2018 г. Докато продължават дискусиите по основните аспекти на солидарността и отговорността, някои елементи от пакета, като предложенията за Европейската агенция в областта на убежището и Евродак, може да бъдат приети до март 2018 г., за да позволят полагането на оперативните основи на реформираната система за предоставяне на убежище.

С цел да се осигури незабавна помощ на държавите членки за защита на външните граници, ЕС се нуждае от пълното привеждане в действие на новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана, за да завърши изграждането на ефективна система за управление на външните граници. Държавите членки трябва да гарантират до март 2018 г., че всички активи и персонал, необходими за резервите за бързо реагиране на Агенцията, са в готовност.

Засилване на сътрудничеството и подкрепа за трети държави

Външното измерение на политиката в областта на миграцията трябва да бъде укрепено, за да се гарантира пълното прилагане на изявлението на ЕС и Турция и по-голяма ангажираност с трети държави партньори и агенциите на ООН. В момента е необходимо ЕС да има готовност да мобилизира допълнителни ресурси за Механизма на ЕС за бежанците в Турция, да засили стратегическото партньорство с Африканския съюз и неговите държави членки и да представи първите проекти по плана на ЕС за външни инвестиции, както и да попълни компонента за Северна Африка на Доверителния фонд на ЕС.

За да предотврати незаконната миграция и да прекрати бизнес модела на трафикантите на хора, ЕС трябва да предложи алтернатива на рискованите пътувания чрез отварянето на безопасни и законни възможности за хората, които наистина се нуждаят от закрила. За целта ще е необходимо държавите членки да презаселят още 50 000 уязвими бежанци до май 2019 г. В същото време държавите членки трябва да осигурят бързо и ефективно връщане и обратно приемане на лицата, които нямат право да останат в ЕС. До май 2018 г. държавите членки следва да осигурят пълноценно функциониращ капацитет за връщане в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, а до юни 2018 г. да увеличат с 50 % (в сравнение с 2017 г.) броя на върнатите мигранти в операции, организирани в сътрудничество с Агенцията.

Чрез съвместната работна група на Европейския съюз/Африканския съюз/ Организацията на обединените нации, създадена на 29 ноември 2017 г., държавите членки следва да подкрепят Международната организация по миграция за ускоряване на процеса на връщане от Либия — до февруари 2018 г. трябва да се извършат допълнителни 15 000 подпомогнати доброволни връщания, финансирани от Комисията.

По-голямо и гъвкаво финансиране за управление на миграцията

Управлението на миграцията е значимо предизвикателство, което изисква финансови инвестиции. От 2015 г. насам ЕС е увеличил с почти 75 % финансирането, предоставено от фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ и от агенциите на ЕС. С поглед напред ръководителите следва да обсъдят как да се гарантира финансиране за външното измерение на миграцията и да се осигури бързо мобилизиране на ресурси за справяне с първопричините за миграцията и да се гарантира защитата на бежанците и мигрантите. Следващата многогодишна финансова рамка (7-годишният бюджет на ЕС) следва да отразява опита, придобит през последните три години, и да предоставя гъвкави инструменти, за да отговори на бъдещите предизвикателства в областта на миграцията.

Контекст

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на отделен комисар, Димитрис Аврамопулос, да отговаря специално за миграцията и да работи под координацията на първия заместник-председател Франс Тимерманс по нова политика в областта на миграцията като един от 10-те приоритета на политиките на Комисията под председателството на Юнкер.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи всеобхватна европейска програма за миграцията за справяне с непосредствените предизвикателства на кризата от 2015 г. и за предоставяне на ЕС на инструменти за по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план.

На 7 юни 2016 г. Европейската комисия и върховният представител стартираха партньорство в областта на миграцията с цел да се засили сътрудничеството с държавите на произход и транзитните държави, най-вече в Африка, с цел по-добро съвместно управление на миграционните потоци.

Тематичната дискусия, която ще се проведе в рамките на програмата на лидерите на декемврийското заседание на Европейския съвет, предоставя възможност за размисъл относно начините за провеждане на устойчива политика на ЕС за миграцията и за предоставяне на стратегическа ориентация относно ключовите предложения по отношение на политиката, изложени в съобщението на Комисията.

За повече информация

 Законодателни документи

Съобщение: Принос на Комисията към тематичния дебат на ръководителите от ЕС относно бъдещите действия във връзка с външното и вътрешното измерение на политиката в областта на миграция

 Информационни документи

Информационен документ 1: Миграция: Пътна карта

Информационен документ 2: Миграция и граници — актуално състояние на основните предложения

Информационен документ 3: Преразглеждане на правилата на ЕС в областта на убежището

Информационен документ 4: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Информационен документ 5: Бюджетът на ЕС за бежанската криза и подобряване на управлението на миграцията  

Информационен документ 6: Миграция: Солидарност в рамките на ЕС

Информационен документ 7: Презаселване и законна миграция

Информационен документ 8: Работа с държавите партньори

Информационен документ 9: Ключовото партньорство на ЕС с Африка

Информационен документ 10: Извънреден доверителен фонд на ЕС за Африка

Информационен документ 11: Действия на ЕС в Либия относно миграцията

Информационен документ 12: Изявление на ЕС и Турция

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Пътна карта за постигането на споразумение до юни 2018 г.

 .

IP/17/5132

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar