Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Enighet kring kommissionens förslag om skärpta regler för renare och säkrare bilar

Bryssel den 7 december 2017

Europaparlamentet, rådet och kommissionen har enats om betydligt bättre och mer oberoende typgodkännande och provning av fordon. Dessutom ska kontrollen av bilar som redan finns på EU-marknaden öka och systemet som helhet stärkas genom tillsyn på europeisk nivå.

Europaparlamentet och rådet enades om kommissionens förslag från januari 2016 som innebär en ordentlig översyn av EU:s system för typgodkännande: reglerna för intyg av att ett fordon uppfyller alla krav innan det släpps ut på marknaden och för stränga kontroller av att tillverkarna följer EU-lagstiftningen. 

– Genom skärpta regler och kontroller av att de efterlevs kan bilindustrin vinna tillbaka kundernas förtroende, säger sysselsättningskommissionär Jyrki Katainen. Den här överenskommelsen, som kommer bara några veckor efter kommissionens förslag om rena transporter, är ännu ett viktigt steg i EU:s omfattande satsning på att stärka den europeiska bilindustrins ledande ställning när det gäller rena och säkra fordon

– Dieselskandalen visade svagheterna i vårt nuvarande system för reglering och marknadstillsyn, säger näringskommissionär Elżbieta Bieńkowska. Vi vet att vissa biltillverkare fuskade och att andra försökte utnyttja kryphålen i regelverket. För att få ett slut på detta så ser vi nu över hela systemet. Efter nästan två års förhandlingar är jag glad över att de viktiga delarna i vårt förslag finns kvar, t.ex. verklig tillsyn på EU-nivå och befogenheter att se till att reglerna efterlevs. I framtiden kommer kommissionen att kunna utföra kontroller av bilar, återkalla fordon på EU-nivå och utfärda böter på upp till 30 000 euro per bil om bestämmelserna inte följs.

Det här är hörnstenarna i de nya reglerna: 

 1. Bättre och mer oberoende typgodkännande och provning av bilar innan de släpps ut på marknaden

  Tekniska tjänster kommer att granskas regelbundet och på ett oberoende sätt enligt stränga kriterier för att kunna utnämnas av en medlemsstat till att prova och inspektera nya fordonsmodeller och behålla sin utnämning. Både kommissionen och de andra medlemsstaterna kommer att kunna invända mot en utnämning om något inte är som det ska.

  Kommissionen kommer att granska de nationella typgodkännandemyndigheterna för att se till att reglerna tillämpas konsekvent i hela EU.

  Kommissionens förslag om att ändra ersättningssystemet för att undvika att de tekniska tjänsterna får betalt direkt av tillverkaren har inte behållits. 

 2. Ökad kontroll av bilar som redan finns på EU-marknaden

  De nuvarande reglerna för typgodkännande gäller främst förhandskontroller av prototyper från produktionslinjen, men i framtiden blir medlemsstaterna tvungna att göra regelbundna stickprovskontroller på fordon som redan finns på deras marknad, och resultaten av kontrollerna kommer att offentliggöras.

  Alla medlemsstater kommer nu att kunna vidta omedelbara skyddsåtgärder i det egna landet mot fordon som inte uppfyller kraven, utan att som i dag behöva vänta på att den myndighet som utfärdat typgodkännandet vidtar åtgärder. 

 3. Tillsyn på europeisk nivå

  Kommissionen kommer i framtiden att kunna utföra marknadskontroller oberoende av medlemsstaterna och inleda återkallanden av fordon på EU-nivå. Den kommer även att kunna motsätta sig utnämningen av tekniska tjänster och ålägga tillverkare och tekniska tjänster administrativa straffavgifter på upp till 30 000 euro per bil som inte uppfyller kraven.

  Kommissionen kommer att leda ett nytt forum för att säkerställa en mer enhetlig tolkning av EU-lagstiftningen på området, fullständig öppenhet vid bristande efterlevnad samt bättre och mer samordnad marknadstillsyn från medlemsstaternas sida.

Det nuvarande förbudet mot manipulationsanordningar, som de nationella myndigheterna är skyldiga att kontinuerligt övervaka och genomdriva, finns kvar i den nya förordningen, som emellertid går ett steg längre. I framtiden blir biltillverkarna skyldiga att ge tillgång till bilens programvaruprotokoll. Den här åtgärden är i linje med paketet om utsläpp under verklig körning som innebär att det blir svårt att kringgå utsläppskraven och att tillverkarna blir skyldiga att redovisa sin strategi för utsläppsbegränsningar, precis som i USA. 

Förordningen om typgodkännande kompletterar en rad andra viktiga initiativ från kommissionen om rena transporter, som nya och bättre utsläppsprovningar som blev obligatoriska den 1 september 2017 och förslagen om nya mål för koldioxidutsläpp för att påskynda övergången till utsläppssnåla och utsläppsfria fordon.

Vad händer nu?

Den preliminära politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om förordningen ska nu formellt godkännas av Europaparlamentet och rådet. Förordningen blir sedan direkt tillämplig i alla medlemsstater och obligatorisk från och med den 1 september 2020.

Bakgrund

Enligt nuvarande regler skapar EU den rättsliga ramen medan de nationella myndigheterna bär hela ansvaret för att kontrollera att biltillverkarna följer bestämmelserna. När en bil har godkänts i ett EU-land får den röra sig fritt i hela EU. Det är bara den nationella myndighet som typgodkänt en bil som kan vidta korrigerande åtgärder, t.ex. begära återkallanden eller döma ut straffavgifter vid bristande efterlevnad. 

Kommissionen höll redan på att se över den rättsliga ramen för EU-typgodkännande av motorfordon när Volkswagen-avslöjandena kom i september 2015. Den konstaterade då att det behövdes betydligt mer långtgående reformer för att förhindra liknande fall i framtiden, vilket den föreslog den 27 januari 2016

Parallellt med detta forsätter kommissionen att övervaka att medlemsstaterna tillämpar de nuvarande reglerna korrekt, och följer noga de nationella myndigheternas insatser när det gäller föroreningar från bilar som redan är i trafik. 

Kommissionen har stöttat medlemsstaterna i arbetet genom att ta fram gemensamma provningsmetoder, dels i syfte att upptäcka manipulationsanordningar som ändrar resultaten av laboratorieprovningar, dels för att säkerställa konsekventa resultat av nationella utredningar. För att hjälpa medlemsstaterna att bedöma om en biltillverkare har använt manipulationsanordningar eller andra strategier som leder till högre utsläpp utanför provningscykeln och analysera om detta är tekniskt motiverat har kommissionen publicerat en vägledning

Kommissionen kommer även i fortsättningen att se till att konkurrensreglerna följs och att konsumenterna blir rättvist behandlade. 

Mer information

Pressmeddelande: Skärpta EU-regler för säkrare och renare bilar (27 januari 2016)

Frågor och svar: Förslag till förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon, provning av utsläpp vid verklig körning (27 januari 2016)

Pressmeddelande: Nya och bättre utsläppsprovningar blir obligatoriska 1 september (31 augusti 2017)

Frågor och svar: EU:s åtgärder för att minska luftföroreningar från bilar (31 augusti 2017)

Pressmeddelande: Energiunionen: EU-kommissionen vidtar åtgärder för att stärka EU:s globala ledarskap när det gäller rena fordon (8 november 2017)

Förslag till förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Konsekvensbedömning

 

IP/17/5131

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar