Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Vienošanās par Komisijas priekšlikumu pieņemt stingrākus noteikumus nolūkā uzlabot automobiļu drošumu un padarīt tos videi nekaitīgākus

Briselē, 2017. gada 7. decembrī

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir panākuši politisku vienošanos, kuras mērķis ir padarīt transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu un testēšanu ievērojami kvalitatīvāku un neatkarīgāku, kāpināt ES tirgū esošo automobiļu pārbaužu skaitu un nostiprināt Eiropas pārraudzību pār sistēmu kopumā.

ES likumdevēji ir panākuši vienošanos par Komisijas 2016. gada janvāra priekšlikumu, kura mērķis ir pilnībā pārveidot ES tipa apstiprinājuma sistēmu jeb noteikumus, saskaņā ar kuriem transportlīdzekli sertificē kā visām prasībām atbilstošu, dod atļauju to laist tirgū un cieši uzrauga ražotāju pastāvīgu atbilstību ES tiesību aktiem. 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos Jirki Katainens pauž: “Jācer, ka līdz ar stingrākiem noteikumiem un rūpīgāku to uzraudzību patērētāji atgūs ticību autoražotājiem. Tikai pirms dažām nedēļām Komisija nāca klajā ar tīrās mobilitātes priekšlikumiem, un šodien panāktā vienošanās ir vēl viens nozīmīgs sasniegums ES plašākajos centienos nostiprināt mūsu autoražotāju vadošo lomu videi draudzīgu un drošu transportlīdzekļu jomā pasaules mērogā.” 

Par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un MVU atbildīgā Komisijas locekle Elžbeta Beņkovska saka: “Dīzeļdzinēju emisiju skandāls atklāja trūkumus regulējumā un tirgus uzraudzības sistēmā. Mēs zinām par dažu autoražotāju krāpšanos un zinām, ka vairāki citi izmantoja esošās nepilnības. Lai tas vairāk nenotiktu, esam pārstrādājuši visu sistēmu. Esmu gandarīta, ka pēc gandrīz divus gadus ilgām sarunām ir saglabāti galvenie Komisijas priekšlikuma elementi, tostarp noteikumi, kas ES dod reālas pārraudzības un izpildes nodrošināšanas pilnvaras. Nākotnē Komisija varēs veikt automobiļu pārbaudes, iniciēt automobiļu atsaukšanu ES mērogā un pārkāpuma gadījumā uzlikt līdz pat EUR 30 000 lielu naudas sodu.”

Jauno noteikumu galvenie elementi ir šādi. 

 1. Kvalitatīvāks un neatkarīgāks tipa apstiprināšanas process pirms automobiļa laišanas tirgū

  Lai iegūtu un saglabātu tiesības dalībvalstīs veikt jauno automobiļu modeļu testēšanu un inspekcijas, tehniskajos dienestos tiks veiktas regulāras un neatkarīgas revīzijas, kuras balstīsies uz stingriem darbības kritērijiem. Ja tiks konstatēts, ka kaut kas nav kārtībā, Komisija un citas dalībvalstis varēs apstrīdēt šādu tiesību piešķiršanu.

  Lai nodrošinātu attiecīgo noteikumu precīzu īstenošanu un izpildi visā ES, Komisija valstu tipa apstiprinātājās iestādēs veiks revīzijas.

  Esošajā priekšlikumā nav saglabāts Komisijas ierosinājums mainīt samaksas sistēmu nolūkā nepieļaut, ka autoražotāji tehniskajiem dienestiem maksā tieši. 

 2. Biežākas ES tirgū pieejamo automobiļu pārbaudes

  Pašreiz spēkā esošie tipa apstiprinājuma noteikumi galvenokārt koncentrējas uz tādu prototipu ex ante pārbaudi, kas ņemti no ražošanas līnijas, savukārt nākotnē dalībvalstīm būs regulāri uz vietas jāpārbauda to tirgos pieejamie transportlīdzekļi un gūtie rezultāti tiks publiskoti.

  Turpmāk visām dalībvalstīm būs iespēja savā teritorijā veikt aizsardzības pasākumus pret neatbilstīgiem transportlīdzekļiem, negaidot, kamēr rīkosies iestāde, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu, kā tas notiek pašreiz. 

 3. Pārraudzība Eiropas līmenī

  Nākotnē Komisija neatkarīgi no dalībvalstīm veiks pārbaudes tirgū, un tā varēs ierosināt automobiļu atsaukšanu ES mērogā. Tai būs tiesības apstrīdēt tehnisko dienestu iecelšanu un uzlikt ražotājiem vai tehniskajiem dienestiem administratīvo sodu līdz EUR 30 000 par katru neatbilstīgo automobili.

  Komisija vadīs jaunu izpildes nodrošināšanas forumu, kurš nodrošinās attiecīgo ES tiesību aktu vienveidīgāku interpretāciju, pilnīgu caurskatāmību neatbilstības gadījumos un labāku un saskaņotāku tirgus uzraudzību dalībvalstīs.

Jaunajā regulā ir saglabāts pašreiz spēkā esošais manipulācijas ierīču aizliegums, kura uzraudzība un izpilde ir valstu iestāžu pastāvīgs pienākums, taču tas ir papildināts ar jaunu noteikumu. Turpmāk ražotājiem būs pienākums nodrošināt piekļuvi automobiļu programmatūras protokoliem. Šis pasākums iet roku rokā ar paketi par emisijām reālos braukšanas apstākļos. Šī pakete emisiju prasību apiešanu padarīs teju neiespējamu, un tajā ražotājiem noteikts pienākums publiskot savas emisiju samazināšanas stratēģijas, kā tas jau notiek ASV. 

Tipa apstiprinājuma regula papildina vairākas citas svarīgas Komisijas iniciatīvas tīrās mobilitātes jomā, tai skaitā jaunos uzlabotos automobiļu emisiju testus, kas ir obligāti no 2017. gada 1. septembra, un priekšlikumus noteikt jaunus CO2 emisiju mērķrādītājus, kas paātrinātu pāreju uz mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļiem.

Turpmākie pasākumi

Provizoriskā politiskā vienošanās, kas panākta starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju tā sauktajās trīspusējās sarunās, tagad ir oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentā un Padomē. Pēc tam regula būs tieši piemērojama visās dalībvalstīs un obligāta no 2020. gada 1. septembra.

Pamatinformācija

Pašreizējie noteikumi paredz, ka ES nosaka tiesisko regulējumu, savukārt valstu iestādes ir pilnībā atbildīgas par automobiļu ražotāju atbilstības pārbaudi. Tiklīdz automobilis ir sertificēts kādā no dalībvalstīm, to var brīvi laist tirgū visā ES. Tiesības neatbilstības gadījumā veikt korektīvus pasākumus, piemēram, izdot rīkojumu par atsaukšanu un uzlikt administratīvo sodu, ir tikai tai valsts iestādei, kas izdevusi attiecīgo tipa apstiprinājumu. 

ES tipa apstiprinājuma regulējumu Komisija bija uzsākusi pārskatīt, vēl pirms 2015. gada septembrī kļuva zināms par Volkswagen rīcību. Pēc šī skandāla Komisija secināja, ka šādu pārkāpumu novēršanai nākotnē ir vajadzīgas tālejošākas reformas, un 2016. gada 27. janvārī tā iesniedza priekšlikumu

Papildus iepriekš minētajam Komisija turpinās uzraudzīt, vai dalībvalstis nodrošina spēkā esošo noteikumu pareizu izpildi un rūpīgi sekos līdzi dalībvalstu iestāžu centieniem attiecībā uz apritē esošajiem piesārņojošajiem automobiļiem. 

Komisija šajā sakarā tām ir sniegusi atbalstu, izstrādājot kopīgu testēšanas metodiku, kurai ir divi mērķi: pirmkārt, atklāt laboratorisko testu rezultātu izmainīšanai uzstādītās manipulācijas ierīces un, otrkārt, nodrošināt dalībvalstu izmeklēšanas rezultātu saskanību. Tā ir arī publicējusi norādījumus, kuri dalībvalstīm palīdz izvērtēt, vai vieglo automobiļu ražotājs ir izmantojis manipulācijas ierīces vai citus paņēmienus, kā rezultātā transportlīdzekļa emisijas ir augstākas, nekā izmērīts emisiju testēšanas ciklā, un izanalizēt, vai tam ir tehnisks pamatojums. 

Komisija arī raugās, lai tiktu ievēroti konkurences noteikumi, un darīs to arī turpmāk, papildus gādājot par to, lai patērētāji saņemtu godprātīgu attieksmi. 

Plašāka informācija

Paziņojums presei: Eiropas Komisija pastiprina noteikumu prasības, lai uzlabotu automobiļu drošību un nekaitīgumu videi (2016. gada 27. janvāris)

Bieži uzdotie jautājumi: Priekšlikums regulai par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, emisiju testēšana reālos braukšanas apstākļos (2016. gada 27. janvāris)

Paziņojums presei: No 1. septembra kļūs obligāti jauni un uzlaboti automobiļu emisijas testi (2017. gada 31. augusts)

Bieži uzdotie jautājumi: ES paveiktais gaisa piesārņojuma samazināšanai no vieglajiem automobiļiem (2017. gada 31. augusts)

Paziņojums presei: Enerģētikas savienība: Komisija pastiprina Eiropas Savienības globālo līderību ekoloģiski tīro transportlīdzekļu jomā (2017. gada 8. novembris)

Priekšlikums regulai par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

Komisijas dienestu darba dokuments: Ietekmes novērtējums

 

IP/17/5131

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar