Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pritarta Komisijos pasiūlymui griežtinti taisykles, kad automobiliai būtų saugesni ir ekologiškesni

Briuselis, 2017 m. gruodžio 7 d.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasiekė politinį susitarimą iš esmės pagerinti transporto priemonių tipo patvirtinimo ir bandymų kokybę ir sustiprinti jų nepriklausomumą, dažniau tikrinti jau esančias ES rinkoje transporto priemones ir sustiprinti bendrą Europos priežiūros sistemą.

ES įstatymų leidėjai pasiekė susitarimą dėl 2016 m. sausio mėn. Komisijos pasiūlymo visiškai pertvarkyti ES tipo patvirtinimo sistemą – patvirtinimo, kad transporto priemonė atitinka visus pateikimo rinkai reikalavimus ir kad vykdoma griežta kontrolė, kaip gamintojai laikosi ES teisės aktų, taisykles. 

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Nustačius griežtesnes taisykles ir griežtesnę jų laikymosi kontrolę automobilių pramonė turi galimybę atgauti vartotojų pasitikėjimą. Vos prieš kelias savaites pateikusi pasiūlymų dėl netaršaus judumo rinkinį, šiandienos susitarimu Komisija žengė dar vieną labai svarbų žingsnį, kad būtų sustiprintos mūsų automobilių pramonės – pasaulinės švarių ir saugių transporto priemonių gamybos lyderės – pozicijos.“ 

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Dyzelgeito skandalas atskleidė mūsų reglamentavimo ir rinkos priežiūros sistemos trūkumus. Mes žinome, kad kai kurie automobilių gamintojai sukčiavo, o daugelis kitų naudojosi sistemos spragomis. Kad padarytume tam galą, mes pertvarkome visą sistemą. Po beveik dvejus metus trukusių derybų galima džiaugtis, kad pagrindiniai mūsų pasiūlymo elementai, įskaitant realią ES priežiūrą ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, yra patvirtinti. Ateityje Komisija galės vykdyti automobilių patikras, atšaukti automobilius iš visos ES rinkos ir už teisės aktų pažeidimus skirti iki 30 000 EUR dydžio baudas už vieną automobilį.“

Pagrindiniai naujųjų taisyklių elementai: 

 1. Iš esmės pagerinta tipo patvirtinimo ir bandymų, atliekamų prieš pateikiant automobilį rinkai, kokybė ir sustiprintas jų nepriklausomumas.

  Kad galėtų įgyti ir išlaikyti teisę bandyti ir tikrinti naujų modelių automobilius, valstybės narės paskirtos techninės tarnybos bus reguliariai tikrinamos nepriklausomų auditorių, laikantis griežtų veiksmingumo kriterijų. Jeigu bus nustatyta kokių nors trūkumų, Komisija ir kitos valstybės narės galės užginčyti paskyrimą.

  Siekdama užtikrinti, kad atitinkamos taisyklės būtų patikimai įgyvendinamos ir vykdomos visoje ES, Komisija atliks nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų auditą.

  Komisija siūlo pakeisti atlyginimo sistemą, kad gamintojai tiesiogiai nemokėtų techninėms tarnyboms. 

 2. Dažnesnės jau esančių ES rinkoje automobilių patikros.

  Nors galiojančios tipo patvirtinimo taisyklės pirmiausia taikomos paimtų iš gamybos linijos prototipų ex ante kontrolei, ateityje valstybės narės turės vykdyti reguliarias jų rinkoje jau esančių transporto priemonių patikras vietoje ir jų rezultatus skelbti viešai.

  Visoms valstybėms narėms bus suteikta galimybė imtis apsaugos priemonių dėl jų teritorijoje esančių reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, nelaukiant, kol veiksmų imsis tipą patvirtinusi institucija, kaip yra šiuo metu. 

 3. Europos priežiūra.

  Ateityje Komisija vykdys rinkos patikras nepriklausomai nuo valstybių narių ir turės galimybę inicijuoti ES masto atšaukimą iš rinkos. Ji turės įgaliojimus ginčyti techninių tarnybų paskyrimą ir skirti administracines nuobaudas gamintojams arba techninėms tarnyboms – iki 30 000 EUR už reikalavimų neatitinkantį automobilį.

  Siekdama užtikrinti vienodesnį atitinkamų ES teisės aktų aiškinimą, visišką skaidrumą neatitikties atveju ir geresnę bei labiau koordinuojamą valstybių narių vykdomą rinkos priežiūros veiklą, Komisija organizuos naują vykdymo užtikrinimo forumą.

Naujame reglamente išlieka dabar galiojantis draudimas naudoti derinimo įtaisus, kurio laikymąsi nuolat kontroliuoti ir užtikrinti įpareigotos nacionalinės valdžios institucijos, tačiau žengiamas dar vienas žingsnis. Ateityje automobilių gamintojai turės leisti susipažinti su automobilio programinės įrangos protokolais. Ši priemonė papildo teisės aktų, reglamentuojančių įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekį, rinkinį, kurį priėmus bus labai sunku išvengti išmetamųjų teršalų reikalavimų ir į kurį įtraukta gamintojų pareiga atskleisti savo išmetamųjų teršalų mažinimo strategiją, kaip tai daroma JAV. 

Tipo patvirtinimo reglamentas papildo kitas svarbias Komisijos iniciatyvas dėl netaršaus judumo, pavyzdžiui, naujus ir tobulesnius automobilių išmetamųjų teršalų kiekio bandymus, kurie tapo privalomi nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., ir pasiūlymus dėl naujų CO2 išmetimo normų, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie mažataršių ir netaršių transporto priemonių.

Tolesni veiksmai

Preliminarų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimą, pasiektą vadinamosiose trišalio dialogo derybose, dabar turi formaliai patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba. Reglamentas bus tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse ir taps privalomas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Pagrindiniai faktai

Pagal galiojančias taisykles ES nustato teisinę sistemą, tačiau visa atsakomybė už tikrinimą, ar automobilių gamintojai laikosi reikalavimų, tenka nacionalinėms valdžios institucijoms. Vienoje valstybėje narėje patvirtintas automobilis gali laisvai judėti visoje ES. Tik tipą patvirtinusi nacionalinė valdžios institucija gali imtis taisomųjų veiksmų, pavyzdžiui, liepti atšaukti iš rinkos ir skirti administracines nuobaudas neatitikties atveju. 

Komisija vykdė motorinių transporto priemonių ES tipo patvirtinimo sistemos peržiūrą dar iki informacijos apie bendrovę „Volkswagen“ atskleidimo 2015 m. rugsėjo mėn. Tada ji padarė išvadą, jog norint, kad teisės aktų nesilaikymo atvejai nesikartotų, būtina platesnio masto reforma; tokią reformą ji pasiūlė 2016 m. sausio 27 d. 

Tuo pat metu Komisija toliau stebi, ar valstybės narės užtikrina galiojančių taisyklių vykdymą, ir atidžiai stebi valstybių narių pastangas dėl jau eksploatuojamų taršių automobilių. 

Remdama valstybių narių darbą, Komisija parengė bendrą bandymų metodiką, skirtą išderinimo įtaisams, kurie iškraipo laboratorinių bandymų rezultatus, aptikti ir nacionalinių tyrimų rezultatų nuoseklumui užtikrinti. Ji paskelbė gaires, kuriomis vadovaudamosi valstybės narių institucijos galės įvertinti, ar automobilio gamintojas naudoja išderinimo įtaisus ar kitas strategijas, dėl kurių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis būna didesnis nei bandymo ciklu, ir išnagrinėti, ar tai yra techniškai pagrįsta. 

Be to, Komisija užtikrina ir užtikrins, kad būtų laikomasi konkurencijos taisyklių sąžiningai elgiamasi su vartotojais. 

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai. Europos Komisija griežtina taisykles, kad automobiliai būtų saugesni ir ekologiškesni (2016 m. sausio 27 d.)

Dažnai užduodami klausimai. Reglamento dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros, įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų pasiūlymas (2016 m. sausio 27 d.)

Pranešimas spaudai. Nuo rugsėjo 1 d. – privalomi nauji ir patobulinti automobilių išmetamųjų teršalų kiekio bandymai (2017 m. rugpjūčio 31 d.)

Dažnai užduodami klausimai. ES kova su automobilių keliama oro tarša (2017 m. rugpjūčio 31 d.)

Pranešimas spaudai. Energetikos sąjunga. Komisija imasi veiksmų, kad ES dar tvirčiau pirmautų pasaulyje kuriant netaršias transporto priemones (2017 m. lapkričio 8 d.)

Reglamento dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros pasiūlymas

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas Poveikio vertinimas

 

IP/17/5131

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar