Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Yhteisymmärrys komission ehdotuksesta – tiukemmilla säännöillä turvallisempia ja puhtaampia autoja

Bryssel 7. joulukuuta 2017

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta, jolla pyritään parantamaan merkittävästi ajoneuvojen tyyppihyväksynnän ja testauksen laatua ja riippumattomuutta, lisäämään EU:n markkinoilla jo olevien ajoneuvojen tarkastuksia ja vahvistamaan koko järjestelmää lisäämällä EU:n tason valvontaa.

EU:n lainsäätäjät ovat päässeet yhteisymmärrykseen tammikuussa 2016 annetusta komission ehdotuksesta, joka koskee EU:n tyyppihyväksyntäjärjestelmän perinpohjaista muuttamista. Tyyppihyväksyntäjärjestelmään sisältyvät säännöt, joiden mukaisesti varmennetaan, että ajoneuvo täyttää kaikki markkinoille saattamista koskevat vaatimukset, sekä tiukka valvonta sen varmistamiseksi, että valmistajat noudattavat jatkuvasti EU-lainsäädäntöä. 

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi: ”Tiukempien ja tarkemmin valvottavien sääntöjen myötä autoteollisuudella on mahdollisuus palauttaa kuluttajien luottamus. Komissio esitti vain muutama viikko sitten puhdasta liikkuvuutta koskevat ehdotuksensa, ja tänään on jälleen saavutettu uusi merkkipylväs EU:n laajemmissa pyrkimyksissä vahvistaa autoteollisuutemme maailmanlaajuista johtoasemaa puhtaiden ja turvallisten ajoneuvojen alalla.” 

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska puolestaan lisäsi: ”Dieselautojen päästöskandaali on paljastanut sääntely- ja markkinavalvontajärjestelmämme heikkoudet. Tiedämme, että eräät autonvalmistajat syyllistyivät huijaukseen ja monet muut käyttivät hyväkseen porsaanreikiä. Tämän lopettamiseksi uudistamme koko järjestelmän. Lähes kaksi vuotta jatkuneiden neuvottelujen jälkeen voin nyt tyytyväisyydellä todeta, että komission ehdotuksen keskeiset osat on säilytetty. Tämä koskee muun muassa EU:n valvonta- ja täytäntöönpanovaltuuksia. Komissio voi tulevaisuudessa tehdä autojen tarkastuksia, käynnistää EU:n laajuisia takaisinkutsukampanjoita ja määrätä enintään 30 000 euron sakkoja autoa kohtia, jos lakia rikotaan.”

Uusien sääntöjen tärkeimmät osat ovat seuraavat: 

 1. Parannetaan ennen auton markkinoille saattamista tapahtuvan tyyppihyväksynnän ja testauksen laatua ja riippumattomuutta:

  Tutkimuslaitoksille tehdään säännöllisiä ja riippumattomia tarkastuksia tiukkojen toimintakriteerien pohjalta, jotta jäsenvaltio voi nimetä ne suorittamaan uusien automallien testejä ja tarkastuksia ja tällainen nimitys voidaan pitää voimassa. Komissio ja muut jäsenvaltiot voivat kyseenalaistaa nimityksen, jos ongelmia ilmenee.

  Komissio tekee kansallisten tyyppihyväksyntäviranomaisten tarkastuksia sen varmistamiseksi, että asiaa koskevat säännöt pannaan täytäntöön ja niiden noudattamista valvotaan tiukasti koko EU:ssa.

  Komissio ehdotti myös korvausjärjestelmän muuttamista siten, että vältetään tilanne, jossa valmistajat maksavat suoraan tutkimuslaitoksille, mutta tätä ehdotusta ei säilytetty asetuksessa. 

 2. Lisätään EU:n markkinoilla jo olevien ajoneuvojen tarkastuksia:

  Nykyiset tyyppihyväksyntäsäännöt koskevat lähinnä tuotantolinjalta otettujen prototyyppien etukäteistarkastuksia, mutta jatkossa jäsenvaltioiden on tehtävä säännöllisiä pistotarkastuksia niiden markkinoilla jo oleville ajoneuvoille. Näiden tarkastusten tulokset on julkaistava.

  Kaikki jäsenvaltiot voivat kohdistaa suojatoimia alueellaan oleviin vaatimustenvastaisiin ajoneuvoihin heti eikä niiden tarvitse odottaa tyyppihyväksynnän myöntäneen viranomaisen toimia, kuten nykyisin. 

 3. EU:n tason valvonta:

  Komissio tekee jatkossa jäsenvaltioista riippumattomia markkinatarkastuksia, ja se voi käynnistää EU:n laajuisia takaisinkutsukampanjoita. Sillä on valtuudet kyseenalaistaa tutkimuslaitosten nimitys ja määrätä valmistajille tai tutkimuslaitoksille hallinnollisia seuraamuksia, joiden suuruus on enintään 30 000 euroa vaatimustenvastaista ajoneuvoa kohti.

  Komissio toimii puheenjohtajana uudessa täytäntöönpanofoorumissa, jonka avulla pyritään varmistamaan asiaa koskevan EU-lainsäädännön yhdenmukaisempi tulkinta, täydellinen avoimuus vaatimustenvastaisuustapauksissa ja jäsenvaltioiden markkinavalvontatoimien parempi koordinointi.

Uudessa asetuksessa säilytetään nykyinen estolaitteiden kielto, jonka noudattamista kansallisten viranomaisten on jatkuvasti valvottava. Tässä mennään kuitenkin aiempaa pidemmälle. Autonvalmistajien on jatkossa asetettava ajoneuvon ohjelmistoprotokollat saataville. Toimenpide täydentää ajonaikaisista päästöistä annettua toimenpidepakettia, jonka ansiosta päästövaatimusten kiertämisestä tulee erittäin vaikeaa ja valmistajat velvoitetaan antamaan tiedot päästöjenvähennysstrategioistaan, kuten USA:ssa jo tehdään. 

Tyyppihyväksyntäasetus täydentää useita muita puhtaaseen liikkuvuuteen liittyviä komission tärkeitä aloitteita. Tällaisia ovat muun muassa uudet ja parannetut autojen päästötestit, joista tuli pakollisia 1. syyskuuta 2017, ja uusia hiilidioksidipäästötavoitteita koskevat ehdotukset, joilla pyritään helpottamaan siirtymistä päästöttömiin ja vähäpäästöisiin ajoneuvoihin.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission niin sanotuissa kolmikantaneuvotteluissa saavuttama alustava poliittinen yhteisymmärrys on nyt hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Asetusta sovelletaan sitten sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja siitä tulee pakollinen 1. syyskuuta 2020.

Tausta

Nykyisten sääntöjen mukaan EU asettaa oikeudelliset puitteet, mutta on täysin kansallisten viranomaisten vastuulla tarkastaa, että autonvalmistajat noudattavat vaatimuksia. Kun auto hyväksytään yhdessä jäsenvaltiossa, se voi liikkua vapaasti koko EU:ssa. Ainoastaan ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntänyt kansallinen viranomainen voi toteuttaa korjaavia toimenpiteitä, kuten määrätä takaisinkutsun ja asettaa hallinnollisia seuraamuksia, jos vaatimuksia ei noudateta. 

Komissio oli aloittanut moottoriajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmän uudelleentarkastelun jo ennen syyskuussa 2015 tapahtuneita Volkswageniin liittyviä paljastuksia. Paljastusten jälkeen komissio katsoi, että järjestelmää oli uudistettava laajemmin, jottei tällaisia vaatimustenvastaisuuksia pääse jatkossa syntymään. Se antoi asiaa koskevan ehdotuksen 27. tammikuuta 2016

Rinnakkain tämän kanssa komissio valvoo edelleen, että jäsenvaltiot panevat nykyiset säännöt asianmukaisesti täytäntöön, ja seuraa tiiviisti kansallisten viranomaisten toimia, jotka liittyvät jo liikenteessä oleviin saastuttaviin ajoneuvoihin. 

Komissio on tukenut jäsenvaltioiden toimia kehittämällä yhteiset testausmenetelmät laboratoriotestien tuloksia muuttavien estolaitteiden havaitsemiseksi ja sen varmistamiseksi, että kansallisten selvitysten tulokset ovat keskenään johdonmukaisia. Komissio on julkaissut ohjeita, jotka auttavat jäsenvaltioiden viranomaisia arvioimaan, käyttääkö autonvalmistaja estolaitteita tai muita strategioita, joiden tuloksena ajoneuvon päästöt ovat suurempia testisyklin ulkopuolella, ja selvittämään, ovatko ne teknisesti perusteltuja. 

Komissio varmistaa myös, että kilpailusääntöjä noudatetaan, ja tekee näin myös jatkossa sen lisäksi, että se varmistaa kuluttajien reilun kohtelun. 

Lisätietoja

Lehdistötiedote: EU-komissio tiukentaa sääntöjä – autoista turvallisempia ja puhtaampia (27. tammikuuta 2016)

Usein kysyttyä: Ehdotus asetukseksi moottoriajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, ajonaikaisten päästöjen testaus (27. tammikuuta 2016)

Lehdistötiedote: Uudet ja parannetut autojen päästötestit pakollisiksi 1. syyskuuta (31. elokuuta 2017)

Usein kysyttyä: EU toimiin autojen saastepäästöjen rajoittamiseksi (31. elokuuta 2017)

Lehdistötiedote: Energiaunioni: Komissio haluaa lujittaa EU:n maailmanlaajuista johtoasemaa puhtaiden ajoneuvojen alalla (8. marraskuuta 2017)

Ehdotus asetukseksi moottoriajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Vaikutustenarviointi

 

IP/17/5131

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar