Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kiideti heaks komisjoni ettepanek karmistada eeskirju, et autod oleksid turvalisemad ja säästlikumad

Brüssel, 7. detsember 2017

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon jõudsid poliitilisele kokkuleppele märkimisväärselt parandada autode tüübikinnituse ja katsetamise kvaliteeti ja sõltumatust, suurendada juba ELi turul olevate autode kontrolli ning tugevdada järelevalve süsteemi Euroopa tasandil.

ELi kaasseadusandjad jõudsid kokkuleppele 2016. aasta jaanuaris esitatud komisjoni ettepaneku suhtes uuendada põhjalikult ELi tüübikinnituse raamistikku – eeskirju, mille alusel kontrollitakse, kas auto vastab kõigile turulelaskmise nõuetele ja kas tootjad järgivad alati Euroopa Liidu õigusakte. 

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen tegi järgmise avalduse: „Eeskirjade rangemaks muutmine ja nende täitmise parem kontrollimine võimaldab tootmisharul tagasi saada tarbijate usalduse. Tänane kokkulepe järgneb vaid mõne nädala eest esitatud komisjoni ettepanekule keskkonnahoidliku liikuvuse kohta. See on järjekordne märk sellest, et EL püüab tugevdada meie autotööstuse üleilmset juhtpositsiooni autode keskkonnasõbralikkuse ja turvalisuse alal.“ 

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Dieselgate on toonud esile meie regulatiivse ja turujärelevalve süsteemi nõrkused. Me teame, et osa autotootjaid kasutas ära neis esinevaid lünki, mõned aga lausa petsid. Selle lõpetamiseks tuleb muuta kogu süsteemi. Pärast peaaegu kaks aastat kestnud läbirääkimisi olen rahul, et meie ettepaneku põhielemendid, sealhulgas ELi tasandil täitmise tagamine ja järelevalve teostamine kiideti heaks. Komisjoni saab õiguse korraldada autode kontrollimist, algatada kogu ELis autode tagasikutsumisi ning määrata seadusrikkumiste puhul kuni 30 000 euro suurune trahv auto kohta.“

Uute eeskirjade põhielemendid on järgmised. 

 1. Autode turulelaskmise eelse tüübikinnituse ja katsetamise kvaliteedi ja sõltumatuse parandamine

  Tehniliste teenistuste tegevust hakatakse rangete nõuete alusel korrapäraselt ja sõltumatult auditeerima. Ilma selle auditita ei saa nad liikmesriigilt uute automudelite katsetamise ja kontrollimise luba või võivad selle loa kaotada. Komisjon ja teised liikmesriigid võivad teenistusele antud loa vaidlustada, kui kõik nõuded ei ole täidetud.

  Selleks et tagada asjaomaste eeskirjade rakendamine ja range täitmine kogu Euroopa Liidus, hakkab Euroopa Komisjon auditeerima riiklike tüübikinnitusasutuste tegevust.

  Samas jäeti vastu võtmata komisjoni ettepanek muuta tasustamissüsteemi, nii et tehnilised teenistused ei saaks oma tasu otse autotootjatelt. 

 2. Juba ELi turul olevate autode kontrolli laiendamine.

  Praeguste tüübikinnituse eeskirjade kohaselt kontrollitakse peamiselt toodetavate autode prototüüpe, kuid edaspidi hakkavad liikmesriigid korraldama ka juba müügile jõudnud autode pistelist kontrolli ja teevad kontrolli tulemused üldsusele kättesaadavaks.

  Liikmesriigid saavad nüüd viivitamata võtta kaitsemeetmeid nende territooriumil olevate nõuetele mittevastavate autode suhtes ega pea ootama, kuni meetmeid võtab tüübikinnituse andnud asutus. 

 3. Üleeuroopaline järelevalve

  Komisjon hakkab teostama ka liikmesriikidest sõltumatut turukontrolli ning tal on võimalus algatada autode tagasikutsumist kogu ELis. Komisjon saab õiguse vaidlustada tehniliste teenistuste nimetamine ning määrata tootjatele ja tehnilistele teenistustele kuni 30 000 euro suuruse halduskaristuse iga nõuetele mittevastava auto kohta.

  Luuakse uus jõustamisfoorum, mida juhib komisjon ja mille eesmärk on tagada asjaomaste ELi õigusaktide ühtlasem tõlgendamine, nõuete täitmata jätmise juhtumite täielik läbipaistvus ning liikmesriikide turujärelevalve parandamine ja ühtlustamine.

Praegune katkestusseadmete kasutamise keeld, mida riiklikud ametiasutused on kohustatud kontrollima ja jõustama, säilitatakse, kuid uue määrusega astutakse veel üks samm edasi. Edaspidi peavad tootjad võimaldama juurdepääsu ka autode tarkvaraprotokollile. See meede lisandub tegelikes sõidutingimustes tekkivaid heitkoguseid käsitlevate õigusaktide paketile, muutes heitenõuetest kõrvalehoidmise väga keerukaks ja kohustades tootjaid avalikustama oma heite vähendamise strateegia, nii nagu see juba toimub Ameerika Ühendriikides. 

Tüübikinnitusmäärusele lisaks on komisjon teinud ka muid olulisi algatusi transpordi puhtuse suurendamiseks. Muu hulgas kehtestati uued nõuded autode heitgaasikatsete täiustamiseks, mis jõustusid 1. septembril 2017, ja esitati ettepanekud uute CO2 heite sihttasemete kohta, et kiirendada vähese ja nullheitega autode kasutuselevõttu.

Järgmised sammud

Nüüd, kus Euroopa Parlament ja nõukogu ning komisjon on kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusel saavutanud esialgse poliitilise kokkuleppe, peavad Euroopa Parlament ja nõukogu selle ka ametlikult heaks kiitma. Kui see tehtud, muutub määruse täitmine kohustuslikuks alates 1. septembrist 2020. Määrus on vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Taust

Kehtiva korra kohaselt kehtestab EL õigusraamistiku, kuid seda, kuidas autotootjad nõudeid täidavad, kontrollivad liikmesriikide ametiasutused. Kui auto saab tüübikinnituse ühes liikmesriigis, võib sellega sõita kogu ELis. Parandusmeetmete võtmise õigus on ainult sellel riiklikul ametiasutusel, kes on tüübikinnituse andnud: ta võib näiteks nõuda tagasikutsumist ja määrata rikkumise eest halduskaristuse. 

Komisjon tegeles mootorsõidukite ELi tüübikinnitusraamistiku läbivaatamisega juba enne Volkswageni pettuse ilmsikstulekut 2015. aasta septembris. Ta jõudis järeldusele, et edasiste rikkumiste ärahoidmiseks on vaja põhjalikumat reformi, ja esitas 27. jaanuaril 2016 oma ettepanekud

Samal ajal jälgib komisjon, kas liikmesriigid täidavad kehtivaid eeskirju nõuetekohaselt ning kas liikmesriikide ametiasutused võtavad meetmeid juba liikluses olevate saastavate autode suhtes. 

Komisjon on liikmesriikide tegevuse toetuseks töötanud välja ühised katsemeetodid laborikatsete tulemusi muutvate katkestusseadmete leidmiseks ja uurimistulemuste järjepidevuse tagamiseks. Komisjon on avaldanud juhendi, mille abil saavad liikmesriigid hinnata, kas autotootja kasutab katkestusseadmeid või muid strateegiaid, mille tagajärjel on sõidukite heited väljaspool katsetsüklit suuremad, ja analüüsida, kas need on tehniliselt põhjendatud. 

Lisaks tagab komisjon konkurentsieeskirjade järgimise ja tarbijate õiglase kohtlemise. 

Lisateave

Pressiteade: Euroopa Komisjon karmistab eeskirju turvalisemate ja säästlikumate autode nimel (27. jaanuar 2016)

Korduma kippuvad küsimused: Määruse ettepanek mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta (tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmine) (27. jaanuar 2016)

Pressiteade: 1. septembrist muutuvad kohustuslikuks uued ja paremad autode heitgaasikatsed (31. august 2017)

EL astub samme autode õhusaaste vähendamiseks: Küsimused ja vastused (31. august 2017)

Pressiteade: Energialiit: komisjon soovib tugevdada ELi ülemaailmset juhtrolli keskkonnasõbralike sõidukite valdkonnas (8. november 2017)

Määruse ettepanek mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta

Komisjoni talituste töödokument: mõjuhinnang

 

IP/17/5131

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar