Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Enighed om Kommissionens forslag om strammere regler for sikrere og renere biler

Bruxelles, den 7. december 2017

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nået til enighed om en politisk aftale, som markant forbedrer kvaliteten og uafhængigheden i forbindelse med typegodkendelse og prøvning af køretøjer, skærper kontrollen med biler, som allerede findes på EU-markedet, og styrker det overordnede system med europæisk tilsyn.

EU-medlovgiverne er nået til enighed om Kommissionens forslag fra januar 2016 om en fuldstændig gennemgang af EU-typegodkendelsesrammerne, hvilket vil sige reglerne for attestering af, at et køretøj opfylder alle krav for at kunne blive markedsført og for streng kontrol af, at fabrikanterne til enhver tid overholder EU-lovgivningen. 

Kommissionens næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, Jyrki Katainen, udtaler: "Gennem strammere regler og strengere håndhævelse heraf får bilindustrien mulighed for at genvinde forbrugernes tillid. I dag - nogle få uger efter Kommissionens forslag om ren mobilitet - har vi en aftale, som markerer et vigtigt skridt i en bred EU-indsats, der skal styrke vores bilindustris globale førerposition for rene og sikre biler." 

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtaler: "Dieselskandalen har afsløret svaghederne i vores regulerings- og markedsovervågningssystem. Vi ved, at nogle bilfabrikanter snød, og mange andre udnyttede huller i systemet. For at sætte en stopper for dette er vi i færd med at gennemgå hele systemet. Efter næsten to års forhandlinger glæder jeg mig over, at de vigtigste elementer i vores forslag er bevaret, herunder et reelt europæisk tilsyn og reelle håndhævelsesbeføjelser. Fremover vil Kommissionen kunne gennemføre kontrol af biler, foretage tilbagekaldelser i hele EU og udstede bøder på op til 30 000 EUR pr. bil, hvis loven overtrædes."

De vigtigste elementer i de nye regler er: 

 1. Forbedret kvalitet og uafhængighed i forbindelse med typegodkendelse og prøvning, før markedsføring af en bil:

  De tekniske tjenester vil være underlagt regelmæssig og uafhængig audit ud fra strenge ydelseskriterier for at opnå og opretholde et medlemslands udnævnelse af dem til at forestå prøvning og inspektion af nye bilmodeller. Kommissionen og andre medlemslande vil kunne gøre indsigelse mod en udnævnelse, når der er noget galt.

  De nationale typegodkendelsesmyndigheder vil blive underlagt Kommissionens audit for at sikre, at de relevante regler gennemføres og håndhæves konsekvent i hele EU.

  Kommissionens forslag om at ændre vederlagssystemet for at undgå, at de tekniske tjenester aflønnes direkte af fabrikanten, blev ikke fastholdt. 

 2. Øge kontrollen af biler, der allerede er på EU-markedet

  Mens de nuværende regler hovedsagelig omhandler forudgående kontrol af prototyper fra produktionslinjen, vil medlemslandene fremover skulle foretage regelmæssig stikprøvekontrol på køretøjer, der allerede er markedsført i deres land, og resultaterne heraf vil blive gjort offentligt tilgængelige.

  Alle EU-lande vil nu have mulighed for at træffe øjeblikkelige beskyttelsesforanstaltninger mod ikke-overensstemmende køretøjer på deres område uden at skulle afvente, at den myndighed, der har udstedt typegodkendelsen, træffer foranstaltninger, hvilket er tilfældet i dag. 

 3. Europæisk tilsyn:

  Fremover vil Kommissionen udføre markedstilsyn uafhængigt af medlemslandene og vil have mulighed for at iværksætte tilbagekaldelser i hele EU. Den vil have beføjelse til at gøre indsigelse mod udpegelsen af tekniske tjenester og til at pålægge fabrikanter eller tekniske tjenester administrative sanktioner på op til 30 000 EUR pr. ikke-overensstemmende bil.

  Kommissionen vil stå i spidsen for et nyt håndhævelsesforum, som skal sikre en mere ensartet fortolkning af relevant EU-lovgivning, fuldstændig gennemsigtighed i tilfælde af ikke-overensstemmelse samt bedre og mere koordinerede markedsovervågningsaktiviteter fra medlemslandenes side.

Den nye forordning opretholder det nuværende forbud mod manipulationsanordninger, som de nationale myndigheder til enhver tid er forpligtede til at overvåge og håndhæve, men går også et skridt videre. Fremover skal fabrikanterne give adgang til køretøjets softwareprotokoller. Denne foranstaltning er helt i tråd med pakken vedrørende emissioner under faktiske kørselsforhold, som vil gøre det meget vanskeligt at omgå emissionskravene, og som omfatter en forpligtelse for fabrikanten til at oplyse om sine strategier for emissionsreduktion, som det er tilfældet i USA. 

Forordningen om typegodkendelse supplerer en række andre vigtige initiativer fra Kommissionen om ren mobilitet, herunder nye og forbedrede prøvninger af emissioner fra biler, som blev obligatoriske den 1. september 2017, og forslag til nye CO2-emissionsmål for at fremskynde overgangen til køretøjer med lav- eller nulemission.

De næste skridt

Den foreløbige politiske enighed, som blev opnået mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i trepartsforhandlingerne, skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Forordningen finder derefter direkte anvendelse i alle medlemslandene og vil blive obligatorisk fra den 1. september 2020.

Baggrund

Efter de nuværende bestemmelser fastlægger EU de retlige rammer, mens de nationale myndigheder har det fulde ansvar for kontrollen med bilfabrikanternes overholdelse af reglerne. Når en bil er attesteret i ét EU-land, kan den bevæge sig frit i hele EU. Kun den nationale myndighed, som har typegodkendt en bil, kan træffe afhjælpende foranstaltninger, såsom at udstede tilbagekaldelse og pålægge administrative sanktioner i tilfælde ikke-overensstemmelse. 

Allerede før Volkswagen-afsløringerne i september 2015 var Kommissionen i færd med at revidere rammerne for EU-typegodkendelse af motorkøretøjer. Kommissionen har siden konkluderet, at der er behov for en mere vidtrækkende reform for at forhindre nye tilfælde af ikke-overensstemmelse, som den foreslog den 27. januar 2016

På samme tid fortsætter Kommissionen med at overvåge, om de nuværende regler bliver håndhævet korrekt af medlemslandene og følger nøje de nationale myndigheders indsats mod forurenende biler, der allerede er i brug. 

Kommissionen har støttet medlemslandenes indsats ved at udvikle fælles prøvningsmetoder til screening for manipulationsanordninger, som ændrer resultaterne af laboratorieprøvninger, og sikre ensartede resultater af nationale undersøgelser. Den har offentliggjort en vejledning for at hjælpe medlemsstaternes myndigheder med at vurdere, om en bilfabrikant anvender manipulationsanordninger eller andre strategier, der fører til højere emissioner uden for prøvningscyklussen, og undersøge, om de er berettigede af tekniske årsager. 

Kommissionen vil fortsat sikre, at konkurrencereglerne overholdes samt sikre en fair behandling af forbrugerne. 

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Kommissionen strammer reglerne med hensyn til sikrere og renere biler (27. januar 2016)

Ofte stillede spørgsmål (FAQ): Forslag til forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer, prøvning af emissioner under reelle kørselsforhold (27. januar 2016)

Pressemeddelelse: Nye og forbedrede prøvninger af emissioner fra biler bliver obligatoriske den 1. september (31. august 2017)

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) EU træffer foranstaltninger for at reducere luftforureningen fra biler (31. august 2017)

Pressemeddelelse: Energiunionen: Kommissionen vil styrke EU's globale førerposition inden for renere køretøjer (8. november 2017)

Forslag til forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Konsekvensanalyse

 

IP/17/5131

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar