Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Dohoda o návrhu Komise pro bezpečnější a ekologičtější vozidla

Brusel 7. prosince 2017

Evropský parlament, Rada a Komise dosáhly politické dohody ohledně návrhu výrazně zvýšit úroveň kvality a nezávislosti schvalování typu vozidel a s tím spojených zkoušek, zpřísnit kontroly automobilů, které jsou již na trhu EU, a posílit celkový systém evropského dohledu.

Spolunormotvůrci EU se dohodli na návrhu Komise z ledna 2016, podle nějž má být kompletně přepracován legislativní rámec pro EU schválení typu, tj. pravidla, na jejichž základě se vydává potvrzení, že vozidlo splňuje všechny požadavky nutné pro uvedení na trh, a podle nichž se přísně kontroluje, zda výrobci soustavně dodržují právní předpisy EU. 

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Automobilový průmysl si bude moci znovu získat důvěru spotřebitelů, budou-li zavedena přísnější pravidla, jejichž dodržování bude důsledněji kontrolováno. Dnešní dohoda přichází jen pár týdnů poté, co Komise představila své návrhy týkající se čisté mobility, a představuje další milník pro obecné úsilí EU posílit vedoucí postavení našeho automobilového průmyslu v celosvětovém měřítku v oblasti ekologických a bezpečných vozidel.“ 

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Aféra Dieselgate odhalila nedostatky našeho systému regulace a dohledu nad trhem. Jsme si vědomi toho, že někteří výrobci automobilů podváděli a mnoho dalších využívalo mezery v právních předpisech. Abychom těmto praktikám učinili přítrž, přikročili jsme k revizi celého systému. Jsem ráda, že se po téměř dvou letech jednání podařilo prosadit klíčové prvky našeho návrhu, jimiž jsou mimo jiné skutečný dohled EU a její donucovací pravomoci. V budoucnu bude Komise moci provádět kontroly vozidel, iniciovat stažení vozidel z trhu v rámci celé EU a v případě porušení právních předpisů ukládat pokuty až do výše 30 000 EUR na jeden automobil.“

Nová pravidla vychází z těchto stěžejních prvků: 

 1. Zvýšení úrovně kvality a nezávislosti schvalování typu a s tím spojených zkoušek před uvedením automobilu na trh:

  Technické zkušebny budou podrobovány pravidelným a nezávislým kontrolám, kdy budou muset splnit přísná výkonnostní kritéria, aby mohly být členským státem určeny jako zkušebna oprávněná provádět zkoušky a kontroly nových modelů automobilů a toto určení si udržet. V případě zjištění nedostatků budou Komise a ostatní členské státy moci toto určení napadnout.

  Schvalovací orgány členských států budou podléhat auditům Komise, aby byla příslušná pravidla prováděna a důsledně uplatňována v celé EU.

  Návrh Komise, aby se změnil systém odměňování, tak aby technické zkušebny nebyly placeny přímo výrobci automobilů, neprošel. 

 2. Lepší kontrola automobilů, které jsou již na trhu EU:

  Zatímco současná pravidla se týkají hlavně kontrol ex ante prováděných na prototypech odebraných z výrobní linky, v budoucnu budou členské státy muset provádět pravidelné kontroly na místě u vozidel, která jsou již na jejich trhu, a výsledky těchto kontrol zveřejňovat.

  Všechny členské státy budou mít od nynějška možnost přijmout okamžitě ochranná opatření vůči nevyhovujícím vozidlům na svém území, aniž by musely čekat, až tak učiní příslušný orgán, který schválení typu vydal, jak tomu je v současné době. 

 3. Evropský dohled:

  V budoucnu bude Komise provádět kontroly trhu nezávisle na členských státech, přičemž bude mít možnost iniciovat stažení z trhu v rámci celé EU. Bude mít právo napadnout určení technických zkušeben a uložit výrobcům nebo technickým zkušebnám správní sankce do výše až 30 000 EUR za každé nevyhovující vozidlo.

  Komise povede nově zřízené fórum o prosazování s cílem zajistit jednotnější výklad příslušných právních předpisů EU, úplnou transparentnost, pokud jde o případy nesouladu s předpisy, a lepší a koordinovanější činnosti dozoru nad trhem ze strany členských států.

Nové nařízení zachovává současný zákaz odpojovacích zařízení, na nějž jsou vnitrostátní orgány dlouhodobě povinny dohlížet a prosazovat ho, ale jde ještě o krok dál. V budoucnu budou muset výrobci automobilů poskytnout přístup k softwarovým protokolům vozidla. Toto opatření jde ruku v ruce s balíčkem pro zkoušky emisí v reálném provozu, který velmi ztíží obcházení požadavků na emise a zahrnuje povinnost výrobců informovat o své strategii ke snižování emisí, jako je tomu v USA. 

Nařízení o schvalování typu doplňuje řadu dalších důležitých iniciativ Komise týkajících se čisté mobility, včetně nových a vylepšených zkoušek emisí z automobilů, které byly povinně zavedeny od 1. září 2017, a návrhů nových cílových hodnot emisí CO2, jež mají pomoci urychlit přechod na vozidla s nízkými či nulovými emisemi.

Další kroky

Předběžnou politickou dohodu, ke které dospěly Evropský parlament, Rada a Komise na tzv. třístranných jednáních, musí nyní formálně schválit Evropský parlament a Rada. Nařízení bude potom přímo použitelné ve všech členských státech a stane se závazným od 1. září 2020.

Souvislosti

Podle současných pravidel stanovuje právní rámec EU, ovšem za kontrolu souladu s požadavky na straně výrobců automobilů jsou plně odpovědné vnitrostátní orgány. Je-li vozidlo schváleno v jednom členském státě, může se volně pohybovat v celé EU. Nápravná opatření, jako např. nařídit stažení vozidel z provozu a uložit správní sankce v případě nesouladu s předpisy, může učinit pouze vnitrostátní orgán, který vozidlu udělil schválení typu. 

Přezkumem rámce pro EU schválení typu motorových vozidel se Komise zabývala již dříve, než v září 2015 došlo k odhalením týkajícím se společnosti Volkswagen. Tehdy Komise došla k závěru, že k tomu, aby se již porušování pravidel neopakovalo, je zapotřebí rozsáhlejší reformy. Její návrh pak předložila 27. ledna 2016

Souběžně s tím Komise nadále monitoruje, zda členské státy řádně vynucují dodržování stávajících pravidel, a pozorně sleduje, jak si vnitrostátní orgány počínají, pokud jde o vozidla s vyššími emisemi, která jsou již v provozu. 

Aby členské státy v jejich úsilí podpořila, vyvinula společnou zkušební metodu pro detekci odpojovacích zařízení zkreslujících výsledky laboratorních zkoušek, která pomůže zajistit konzistentnost výsledků šetření provedených jednotlivými státy. Zveřejnila pokyny, které pomohou orgánům členských států posoudit, zda daný výrobce automobilů používá odpojovací zařízení nebo jiné strategie, díky nimž je při zkouškách vozidel dosahováno nižších emisí, a analyzovat, zda tato zařízení a tyto strategie mají technické opodstatnění. 

Kromě toho, že Komise zajišťuje, aby se spotřebitelům dostávalo spravedlivého zacházení, dbá také na to, aby byla dodržována pravidla hospodářské soutěže, a bude tak činit i nadále. 

Další informace

Tisková zpráva: Bezpečnější a ekologičtější vozidla: Evropská komise zpřísňuje pravidla (27. ledna 2016)

Návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi, zkoušky v podmínkách skutečného provozu: časté dotazy (27. ledna 2016)

Tisková zpráva: Od 1. září jsou povinné nové, vylepšené zkoušky emisí z automobilů (31. srpna 2017)

Opatření EU ke snížení znečištění ovzduší automobily: Otázky a odpovědi (31. srpna 2017)

Tisková zpráva: Nová opatření Komise mají upevnit postavení EU coby celosvětového lídra v oblasti vývoje, výroby a využívání čistých vozidel (8. listopadu 2017)

Návrh nařízení o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi

Pracovní dokument útvarů Komise: hodnocení dopadu

 

IP/17/5131

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar