Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen avslutar överträdelseförfaranden och överträdelseklagomål inom spelsektorn

Bryssel den 7 december 2017

EU-kommissionen har lovat att tillämpa EU-lagstiftningen på ett mer strategiskt sätt. I dag har man således beslutat att avsluta sina överträdelseförfaranden och handläggningen av klagomål på spelområdet.

Från början har Juncker-kommissionen fokuserat på sina politiska prioriteringar och beslutsamt fullföljt dem. Detta gäller även hur man hanterar överträdelseförfaranden. I meddelandet EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning beskrivs hur kommissionen prioriterar på ett strategiskt sätt och noggrant väger olika offentliga och privata intressen mot varandra.

I linje med detta har kommissionen i dag beslutat att avsluta överträdelseförfarandena på området onlinespel och handläggningen av klagomålen mot en rad medlemsstater.

EU-domstolen har flera gånger konstaterat att medlemsstaterna har rätt att begränsa speltjänster, om det är nödvändigt för att skydda minderåriga, bekämpa spelberoende och hindra oegentligheter och bedrägerier. Kommissionen bekräftar att medlemsstaternas reglering av speltjänster sker i allmänhetens intresse, vilket har bred politisk legitimitet. Kommissionen noterar också att medlemsstaterna strävar efter att modernisera reglerna för onlinespel, styra människors efterfrågan på spel från olagliga spel till tillåtna och kontrollerade webbplatser och se till att spelföretagen betalar skatt. Därför väljer kommissionen att inte använda sin befogenhet när det gäller överträdelser för att främja en inre marknad för onlinespeltjänster.

Kommissionen vill fortsätta att stödja medlemsstaternas arbete för att modernisera sina nationella regler för onlinespel och underlätta samarbetet mellan olika nationella organ som lagstiftar om speltjänster.

Bakgrund

Kommissionen anser att klagomålen inom spelsektorn kan handläggas mer effektivt av nationella domstolar med tanke på EU-domstolens många domar om nationell spellagstiftning. Därför bör nationella instanser användas när det uppstår problem med EU-lagstiftningen inom spelsektorn.

Medlemsstaterna kan själva besluta hur de organiserar sina speltjänster så länge som de grundläggande friheterna i fördraget respekteras. Det gäller även skattenivån. EU-domstolen har klargjort vilka begränsningar av principerna för den inre marknaden som kan vara berättigade för att t.ex. skydda konsumenter och minderåriga på spelområdet.

Kommissionen stöder medlemsstaterna i deras arbete för att bekämpa otillåtna spel, skydda utsatta personer och förhindra annan olaglig verksamhet. Efter 2012 års meddelande om onlinespel har kommissionen tagit en rad initiativ, bland annat lagt fram rekommendationer om konsumentskydd och reklam för onlinespeltjänster. Dessutom uppmuntrar kommissionen till mer samarbete mellan förvaltningar och har inrättat en expert grupp för speltjänster där lagstiftande organ inom EES kan diskutera bästa praxis, underlätta samarbetet mellan förvaltningar och förbättra förtroendet. EU:s bestämmelser på områden som till exempel penningtvätt gäller för spelsektorn.

Läs mer:

– Om viktiga beslut i överträdelsepaketet från december 2017, se MEMO/17/4767.

– Bakgrund om överträdelseförfarandet: MEMO/12/12 (översikt)

– Om EU:s överträdelseförfarande.

IP/17/5109

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar