Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija izbeidz pārkāpuma procedūras un sūdzību izskatīšanu azartspēļu jomā

Briselē, 2017. gada 7. decembrī

Saskaņā ar savu politisko apņemšanos īstenot stratēģiskāku pieeju ES tiesību aktu izpildes panākšanā Eiropas Komisija šodien nolēma izbeigt pārkāpuma procedūras un sūdzību izskatīšanu azartspēļu jomā.

Jau no paša sākuma Junkera vadītā Komisija ir pievērsusies tās politiskajām prioritātēm un aktīvi tās īsteno. Šī politiskā pieeja ir atspoguļota pārkāpuma lietu izskatīšanā, ko veic Komisija. Paziņojumā “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu” ir izklāstīta Komisijas pieeja prioritāti izskatāmajām lietām piešķirt stratēģiskā veidā, rūpīgi izsverot dažādās iesaistītās sabiedriskās un privātās intereses.

Šajā sakarā Komisija šodien nolēma izbeigt pārkāpuma procedūras tiešsaistes azartspēļu jomā un attiecīgo sūdzību izskatīšanu pret vairākām dalībvalstīm.

Eiropas Savienības Tiesa jau vairākkārt ir atzinusi dalībvalstu tiesības ierobežot azartspēļu pakalpojumus, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu sabiedriskas nozīmes mērķus, piemēram, nepilngadīgo aizsardzību, cīņu pret spēļu atkarību un pārkāpumu un krāpšanas apkarošanu. Komisija atzīst, ka sabiedriskas nozīmes mērķiem ir plašāka politiskā leģitimitāte, ko dalībvalstis īsteno, regulējot azartspēļu pakalpojumus. Komisija arī atzīmē dalībvalstu centienus modernizēt tiešsaistes azartspēļu tiesisko regulējumu, panākt, lai iedzīvotāji neregulēta azartspēļu piedāvājuma vietā izvēlas atļautus un pārraudzītus pakalpojumus, un nodrošināt, ka operatori maksā nodokļus. Ņemot to vērā, Komisijas prioritāte nav izmantot savas pārkāpumu procedūru pilnvaras, lai veicinātu ES vienoto tirgu tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu jomā.

Komisija turpinās atbalstīt dalībvalstis to centienos modernizēt nacionālo regulējumu tiešsaistes azartspēļu jomā un sekmēs sadarbību starp nacionālajām azartspēļu reglamentējošajām iestādēm.

Vispārīga informācija

Komisija uzskata, ka sūdzības azartspēļu nozarē efektīvāk var risināt valstu tiesās, ņemot vērā arī daudzos ES Tiesas spriedumus attiecībā uz valstu tiesību aktiem azartspēļu jomā. Tāpēc sūdzību iesniedzēji, kuriem ir problēmas saistībā ar ES tiesību aktiem azartspēļu jomā, ir aicināti izmantot valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Dalībvalstis patstāvīgi regulē azartspēļu pakalpojumus, tostarp nodokļu līmeni, ar nosacījumu, ka tiek ievērotas Līgumā paredzētās pamatbrīvības. Eiropas Savienības Tiesa ir palīdzējusi ieviest skaidrību attiecībā uz to, kādus vienotā tirgus principu ierobežojumus var pamatot ar sabiedriskās politikas mērķiem, piemēram, patērētāju un nepilngadīgo personu aizsardzību azartspēļu jomā.

Komisija palīdz dalībvalstīm to centienos apkarot neatļautas azartspēles, aizsargāt mazāk aizsargātos iedzīvotājus un novērst citas ar tām saistītas nelikumīgas darbības. Pēc 2012. gada paziņojuma par tiešsaistes azartspēlēm Komisija ir sākusi vairākas iniciatīvas, tostarp, piemēram, ieteikumus par patērētāju aizsardzību un reklāmu tiešsaistes azartspēļu nozarē, ir veicinājusi labāku administratīvo sadarbību un ir izveidojusi azartspēļu pakalpojumu ekspertu grupu, kas azartspēļu regulatoriem no EEZ valstīm dod iespēju apmainīties ar labu praksi, veicināt administratīvo sadarbību un uzlabot uzticēšanos. Turklāt ES noteikumi tādās jomās kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana attiecas arī uz azartspēļu nozari.

Plašāka informācija

- Par galvenajiem lēmumiem 2017. gada decembra pārkāpumu paketē skatīt pilnīgu MEMO/17/4767.

- Par pārkāpumu vispārīgo procedūru skatīt MEMO/12/12 (infografika).

- Par ES pārkāpumu procedūru.

IP/17/5109

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar