Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija baigė nagrinėti skundus dėl lošimų sektoriaus ir užbaigė atitinkamas pažeidimo nagrinėjimo procedūras

Briuselis, 2017 m. gruodžio 7 d.

Vykdydama savo politinį įsipareigojimą ES teisės vykdymo užtikrinimo srityje veikti strategiškiau, šiandien Europos Komisija nusprendė užbaigti pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl lošimų sektoriaus ir atitinkamų skundų nagrinėjimą.

Nuo pat pradžių J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija dirba vadovaudamasi politiniais prioritetais ir aktyviai siekia pagal juos nustatytų tikslų. Atitinkamais politiniais principais Komisija vadovaujasi ir vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūras. Komunikate „ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai“ išdėstyti strateginiai Komisijos prioritetai šių procedūrų nagrinėjimo srityje – jie nustatyti atsakingai pasvėrus įvairius suinteresuotų viešųjų ir privačiųjų subjektų interesus.

Atsižvelgdama į tai, Komisija šiandien užbaigė kelių valstybių narių atžvilgiu pradėtas pažeidimo nagrinėjimo procedūras dėl lošimų sektoriaus ir atitinkamų skundų nagrinėjimą.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ne kartą pripažino valstybių narių teisę apriboti lošimo paslaugų teikimą, jei tai būtina siekiant apsaugoti tokius viešojo intereso tikslus kaip nepilnamečių apsauga, kova su priklausomybe nuo lošimų ir pažeidimais bei sukčiavimu. Komisija pripažįsta, kad viešojo intereso tikslai, kurių valstybės narės siekia reguliuodamos lošimo paslaugų teikimą, turi platesnę politinę reikšmę. Komisija tai pat mato valstybių narių pastangas modernizuoti savo internetinių lošimų teisines sistemas, nukreipti lošimo poreikį turinčius piliečius iš nereglamentuojamų paslaugų srities į teisėtas ir prižiūrimas svetaines ir užtikrinti, kad lošimų organizatoriai mokėtų mokesčius. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, Komisija mano, kad stiprinti ES bendrąją rinką lošimo paslaugų srityje pasitelkiant pažeidimo nagrinėjimo procedūras nėra prioritetas.

Komisija ir toliau rems valstybių narių pastangas modernizuoti nacionalines internetinių lošimų teisines sistemas ir sudarys nacionalinėms lošimų priežiūros institucijoms geresnes sąlygas bendradarbiauti.

Pagrindiniai faktai

Komisijos nuomone, būtų veiksmingiau, jei skundus dėl lošimų sektoriaus nagrinėtų nacionaliniai teismai, ypač atsižvelgiant į tai, kad ES Teisingumo Teismas yra priėmęs daug sprendimų dėl nacionalinio lošimų reglamentavimo. Todėl asmenys, norintys pateikti skundą dėl ES teisės taikymo lošimų sektoriuje, raginami pasinaudoti nacionalinėmis teisių gynimo priemonėmis.

Nepažeisdamos Sutartyje įtvirtintų pagrindinių laisvių, valstybės narės savarankiškai organizuoja lošimo paslaugų teikimą, be kita ko, pačios nustato mokesčius. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas padėjo išaiškinti, kokie bendrosios rinkos principų apribojimai gali būti laikomi pagrįstais siekiant viešosios politikos tikslų, kaip antai nepilnamečių apsaugos lošimų srityje.

Komisija remia valstybių narių pastangas kovoti su neteisėtu lošimu, apginti pažeidžiamus piliečius ir užkirsti kelią kitai neteisėtai veiklai. Paskelbus 2012 m. Komunikatą dėl internetinių lošimų, Komisija pradėjo vykdyti keletą iniciatyvų, pavyzdžiui, paskelbė rekomendacijas dėl vartotojų apsaugos ir reklamos internetinių lošimų sektoriuje, paragino stiprinti administracinį bendradarbiavimą ir įsteigė Ekspertų grupę lošimo paslaugų klausimais, kuri padeda EEE lošimų priežiūros institucijoms keistis gerąja patirtimi, sudaro geresnes administracinio bendradarbiavimo sąlygas ir stiprina tarpusavio pasitikėjimą. Be to, lošimų sektoriui taikytinos ir kitų sričių ES teisės nuostatos, pvz., dėl kovos su pinigų plovimu.

Daugiau informacijos

– Pranešimas apie 2017 m. gruodžio mėn. priimtą svarbiausių sprendimų dėl pažeidimų rinkinį MEMO/17/4767.

– Informacija apie bendrą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pateikiama pranešime MEMO/12/12 (vaizdinė informacija).

– Informacija apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

IP/17/5109

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar