Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio lopettaa rikkomusmenettelyjen ja valitusten käsittelyn rahapelien alalla

Bryssel 7. joulukuuta 2017

EU-lainsäädännön strategisempaa täytäntöönpanoa koskevan poliittisen sitoumuksensa mukaisesti Euroopan komissio on tänään päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyjen ja valitusten käsittelyn rahapelien alalla.

Junckerin komissio on alusta alkaen ajanut voimakkaasti poliittisia painopisteitään. Poliittinen näkökulma näkyy myös komission tavassa käsitellä rikkomustapauksia. Tiedonannossa ”EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla” vahvistetaan komission lähestymistapa, jossa tapauksia priorisoidaan strategisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tapauksiin liittyvät julkiset ja yksityiset intressit punnitaan huolellisesti.

Tältä pohjalta komissio on tänään päättänyt lopettaa rikkomusmenettelyjen käsittelyn sähköisesti välitettävien rahapelien alalla. Sama koskee useiden EU-maiden osalta tehtyjen valitusten käsittelyä.

Unionin tuomioistuin on useasti todennut, että EU-mailla on oikeus rajoittaa rahapelipalveluja, jos se on tarpeen yleisen edun mukaisten tavoitteiden turvaamiseksi. Tällaisia ovat mm. alaikäisten suojelu, peliriippuvuuden torjunta sekä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjunta. Komissio myöntää, että EU-mailla on laajempi poliittinen oikeutus pyrkiä yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin, kun ne sääntelevät rahapelipalveluja. Komissio panee myös merkille EU-maiden pyrkimykset uudenaikaistaa sähköisesti välitettävien rahapelien oikeudellisia puitteita, ohjata kansalaiset sääntelemättömien rahapelien sijasta hyväksytyille ja valvotuille verkkosivustoille ja varmistaa, että operaattorit maksavat veronsa. Tällä perusteella komission painopisteisiin ei kuulu rikkomusmenettelytoimivallan käyttö EU:n sisämarkkinoiden edistämiseksi sähköisesti välitettävien rahapelien alalla.

Komissio tukee jatkossakin EU-maiden pyrkimyksiä uudistaa sähköisesti välitettävien rahapelien kansallisia oikeuskehyksiään ja helpottaa kansallisten rahapelinsääntelijöiden välistä yhteistyötä.

Tausta

Komissio katsoo, että rahapelialan valitukset voidaan käsitellä tehokkaammin kansallisissa tuomioistuimissa. Näkemys perustuu myös lukuisiin unionin tuomioistuimessa kansallisesta rahapelilainsäädännöstä annettuihin tuomioihin. Valituksen tekijöitä kehotetaankin käyttämään kansallisia oikeussuojakeinoja EU:n lainsäädäntöön liittyvissä ongelmissa rahapelien alalla.

Jäsenvaltiot voivat järjestää rahapelipalvelut itsenäisesti eli päättää esimerkiksi verotuksesta, kunhan ne kunnioittavat perustamissopimuksen mukaisia perusvapauksia. Unionin tuomioistuin on auttanut täsmentämään ne sisämarkkinaperiaatteiden rajoitukset, jotka voidaan perustella julkisen politiikan tavoitteilla. Tällainen voi olla esimerkiksi kuluttajien ja alaikäisten suojelu rahapelien alalla.

Komissio avustaa EU-maita niiden pyrkimyksissä torjua luvattomia rahapelejä, suojella haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia ja estää muuta laitonta toimintaa. Sähköisesti välitettävistä rahapeleistä vuonna 2012 antamansa tiedonannon jälkeen komissio on käynnistänyt useita aloitteita, joista voidaan mainita esimerkiksi kuluttajansuojaa ja mainontaa koskevat suositukset sähköisesti välitettävien rahapelien alalla. Komissio on myös pyrkinyt tiivistämään hallinnollista yhteistyötä ja perustanut rahapelipalveluja käsittelevän asiantuntijaryhmän, jossa ETA:n rahapelisääntelijät voivat vaihtaa hyviä toimintatapoja, helpottaa hallinnollista yhteistyötä ja parantaa luottamusta. Rahapelitoimintaan sovelletaan lisäksi esimerkiksi rahanpesua koskevia EU-sääntöjä.

Lisätietoja

- Keskeiset päätökset joulukuun 2017 koosteessa tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä, ks. MEMO/17/4767

- Rikkomusmenettelystä yleensä, ks. MEMO/12/12 (tietosivu)

- EU:n rikkomusmenettely

IP/17/5109

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar