Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon lõpetab hasartmängusektori rikkumisenetluste ja kaebuste käsitlemise

Brüssel, 7. detsember 2017

Kooskõlas ELi õiguse strateegilisemat jõustamist käsitleva poliitilise kohustusega otsustas Euroopa Komisjon täna lõpetada hasartmänge käsitlevate rikkumismenetluste ja kaebuste käsitlemise.

Junckeri komisjon on algusest peale keskendunud seatud poliitilistele prioriteetidele ning nende jõulisele saavutamisele. Komisjon rakendab sellist poliitilist lähenemisviisi ka rikkumismenetluste suhtes. Teatises „ELi õigus: parema kohaldamisega paremad tulemused“ esitatakse komisjoni lähenemisviis, mille kohaselt prioriseeritakse juhtumeid strateegiliselt, kaaludes hoolikalt nendega seotud avalikke ja erahuve.

Sellega seoses otsustas komisjon täna lõpetada mitme liikmesriigi suhtes hasartmänge käsitlevate rikkumismenetluste ja nendega seotud kaebuste käsitlemise.

Euroopa Liidu Kohus on korduvalt tunnustanud liikmesriikide õigusi piirata hasartmänguteenuseid, kui see on vajalik avalike huvidega seotud eesmärkide kaitsmiseks, nagu näiteks alaealiste kaitse, võitlus hasartmängusõltuvuse või pettuste ja õigusnormide rikkumistega. Komisjon nõustub, et liikmesriikidel on hasartmänguteenuste reguleerimisel ulatuslikum poliitiline legitiimsus püüelda avaliku huvi eesmärkide saavutamise suunas. Komisjon tunnustab ka liikmesriikide jõupingutusi interneti hasartmänge käsitleva õigusraamistiku moderniseerimisel, kodanike suunamisel reguleerimata hasartmängudelt litsentsitud ja järelevalvega veebisaitidele, ning operaatorite maksukohustuse tagamisel. Seda silmas pidades ei kuulu interneti hasartmänguteenuste valdkonnas ELi ühtse turu edendamine rikkumismenetluste abil komisjoni prioriteetide hulka.

Komisjon jätkab liikmesriikide toetamist interneti hasartmänge käsitlevate siseriiklike õigusraamistike moderniseerimisel ning hasartmängude valdkonda reguleerivate riiklike asutuste vahelise koostöö lihtsustamisel.

Taust

Komisjon on seisukohal, et hasartmängusektori kaebusi oleks tõhusam arutada siseriiklikus kohtus. Selle seisukoha aluseks on Euroopa Liidu Kohtus tehtud arvukad siseriiklikke hasartmängualaseid õigusakte käsitlevad kohtuotsused. Seetõttu kutsutakse kaebuse esitajaid üles kasutama hasartmängusektoris ELi õigusega probleemide tekkides siseriiklike õiguskaitsevahendeid.

Liikmesriikidel on hasartmänguteenuste korraldamisel vabad käed, nende pädevuses on otsustada ka näiteks maksustamise üle, seda tingimusel, et järgitakse aluslepingutes sätestatud põhivabadusi. Euroopa Liidu Kohus on aidanud täpsustada, milliseid ühtse turu põhimõtete piiranguid on võimalik avaliku poliitika eesmärkidega põhjendada. Nendeks võivad olla näiteks tarbijate ja alaealiste kaitse hasartmängude valdkonnas.

Komisjon toetab liikmesriike litsentsimata hasartmänguteenuste vastases võitluses, haavatavate kodanike kaitsel ning muude seotud ebaseaduslike tegevuste ennetamisel. Interneti hasartmänge käsitleva 2012. aasta teatise järel on komisjon käivitanud mitmeid algatusi, nagu näiteks tarbijakaitset ja interneti hasartmängusektoris reklaamimist käsitlevad soovitused. Komisjon on ka kutsunud üles edendama halduskoostööd ning moodustanud EMP riikide hasartmängude valdkonda reguleerivaid asutusi ühendava hasartmänguteenuste ekspertrühma, et vahetada parimaid tavasid, lihtsustada halduskoostööd ning parandada usaldusväärsust. Lisaks sellele kohaldatakse hasartmängusektori suhtes näiteks rahapesuvastast võitlust käsitlevaid ELi õigusnorme.

Lisateave

- Peamisi otsuseid 2017. aasta detsembri rikkumismenetluste kohta vt dokumendist MEMO/17/4767.

- Üldise rikkumismenetluse kohta vt MEMO/12/12 (infograafik).

- ELi rikkumismenetluste kohta

IP/17/5109

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar