Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen henlægger traktatbrudssager og klager i spillesektoren

Bruxelles, den 7. december 2017

Europa-Kommissionen har i dag i overensstemmelse med sin politiske forpligtelse til at være mere strategisk i håndhævelsen af EU-lovgivningen besluttet at henlægge traktatbrudssager og behandlingen af klager på spilleområdet.

Juncker-Kommissionen har fra starten fokuseret på sine politiske prioriteter og har ihærdigt forfulgt dem. Denne politiske tilgang afspejles også i Kommissionens behandling af traktatbrudssager. I meddelelsen "EU-lovgivning: Bedre resultater gennem bedre anvendelse" gøres der rede for Kommissionens tilgang til strategisk prioritering af sager under omhyggelig afvejning af de berørte offentlige og private interesser.

I forlængelse heraf har Kommissionen i dag besluttet at henlægge traktatbrudssager på området for onlinespil og behandlingen af relevante klager mod en række medlemsstater.

Den Europæiske Unions Domstol har gentagne gange erkendt medlemsstaternes rettigheder til om nødvendigt at begrænse spilletjenester for at beskytte samfundets interesser, f.eks. beskyttelse af mindreårige, kampen mod ludomani og bekæmpelsen af ureglementerede forhold og svig. Kommissionen anerkender den bredere politiske legitimitet af samfundets interesser, som medlemsstaterne forfølger, når de regulerer på spilleområdet. Kommissionen bemærker også medlemsstaternes bestræbelser på at modernisere de retlige rammer for onlinespil, kanalisere borgernes efterspørgsel efter spil fra uregulerede tilbud til autoriserede og kontrollerede websteder og sikre, at udbyderne betaler skat. Anvendelse af traktatbrudsbeføjelser til at fremme et indre EU-marked på området for onlinespilletjenester er således ikke en prioritet for Kommissionen.

Kommissionen vil fortsat støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at modernisere de nationale retlige rammer for onlinespil og lette samarbejdet mellem nationale spillereguleringsmyndigheder.

Baggrund

Med tanke på EU-Domstolens adskillige domme om national spillelovgivning er Kommissionen af den opfattelse, at klager inden for spillesektoren kan behandles mere effektivt af de nationale domstole. Klagerne opfordres derfor til at gøre brug af nationale retsmidler ved problemer med EU-lovgivningen i spillesektoren.

Medlemsstaterne bestemmer selv, hvordan de tilrettelægger deres spilletjenester, herunder også beskatningsniveau, så længe traktatens grundlæggende frihedsrettigheder overholdes. Den Europæiske Unions Domstol har klargjort, hvilke restriktioner af principperne for det indre marked kan være berettigede i lyset af offentlige politiske målsætninger såsom beskyttelse af forbrugerne og mindreårige på spilleområdet.

Kommissionen støtter medlemsstaterne i bestræbelserne på at bekæmpe uautoriserede spil, beskytte sårbare borgere og hindre andre relaterede ulovlige aktiviteter. Efter offentliggørelsen i 2012 af Kommissionens meddelelse om onlinespil har Kommissionen iværksat en række initiativer, herunder f.eks. anbefalinger om forbrugerbeskyttelse og reklamer i onlinespillesektoren, opfordret til øget administrativt samarbejde og oprettet en ekspertgruppe om spilletjenester, hvor spillereguleringsmyndighederne i EØS kan udveksle god praksis, lette det administrative samarbejde og forbedre tilliden. Desuden finder EU-reglerne på områder som hvidvaskning af penge også anvendelse på spillesektoren.

Yderligere oplysninger

- Læs om de vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (december 2017) i MEMO/17/4767.

- Læs om den generelle traktatbrudsprocedure i MEMO/12/12 (en infografik).

- Læs om EU's traktatbrudsprocedurer.

IP/17/5109

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar