Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Hazardní hry: Komise uzavírá řízení o nesplnění povinnosti a řešení stížností

Brusel 7. prosince 2017

Evropská komise dnes rozhodla, že uzavře řízení o nesplnění povinnosti a řešení stížností v oblasti hazardních her, a to v souladu se svým politickým závazkem strategičtějšího přístupu při prosazování práva EU.

Junckerova Komise od počátku důsledně uskutečňuje své politické priority. Tento politický přístup se odráží rovněž ve způsobu, jímž Komise vyřizuje případy porušování práva. Ve sdělení „Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování“ se uvádí přístup Komise, který spočívá v tom, že strategicky upřednostňuje řešení určitých případů, přičemž pečlivě zohledňuje nejrůznější veřejné i soukromé zájmy, které jsou ve hře.

V tomto duchu dnes Komise rozhodla, že uzavře řízení o nesplnění povinnosti v oblasti hazardních her online a řešení příslušných stížností proti několika členským státům.

Soudní dvůr Evropské unie opakovaně uznal právo členských států omezit poskytování služeb hazardních her, pokud je to nezbytné pro ochranu cílů veřejného zájmu, jako je ochrana nezletilých, boj proti návykovému hraní hazardních her a předcházení nesrovnalostem a podvodům. Komise uznává širší politickou legitimitu cílů veřejného zájmu, které mají členské státy při regulaci služeb hazardních her na zřeteli. Komise dále bere na vědomí úsilí členských států o modernizaci jejich právního rámce pro hazardní hry online, směřování poptávky občanů po hazardních hrách od neregulované nabídky k povoleným webovým stránkám, které podléhají kontrole, a též snahu o to, aby provozovatelé hazardních her online platili daně. Vzhledem k tomu není pro Komisi prioritou, aby využila svých pravomocí v případech nesplnění povinnosti k podpoře jednotného trhu EU, pokud jde o služby hazardních her online.

Komise bude nadále podporovat členské státy v jejich úsilí o modernizaci jejich právních rámců pro hazardní hry online a usnadňovat spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány pro hazardní hry.

Souvislosti

Komise je toho názoru, že stížnosti v oblasti hazardních her mohou být účinněji vyřizovány vnitrostátními soudy rovněž s ohledem na četné rozsudky Soudního dvora EU o vnitrostátních právních předpisech v oblasti hazardních her. Stěžovatelé by se proto měli v případě, že se setkají s problémy týkajícími se právních předpisů EU v oblasti hazardních her, uchýlit k vnitrostátním opravným prostředkům.

Pokud jde o způsob organizace služeb hazardních her, včetně úrovně zdanění, jsou členské státy v tomto ohledu nezávislé, jsou-li dodrženy základní svobody zakotvené ve Smlouvě. Soudní dvůr Evropské unie pomohl vyjasnit, jaká omezení zásad jednotného trhu jsou odůvodněná s ohledem na cíle veřejného zájmu, jako je ochrana spotřebitelů a nezletilých v oblasti hazardních her.

Komise je nápomocna členským státům v jejich úsilí potírat nepovolené hazardní hry, chránit zranitelné občany a předcházet dalším souvisejícím nezákonným činnostem. V návaznosti na sdělení o hazardních hrách online z roku 2012 Komise zahájila řadu iniciativ, například doporučení pro ochranu spotřebitelů a pro reklamu v oblasti hazardních her online; dále podpořila zesílení administrativní spolupráce a zřídila skupinu odborníků v oblasti služeb hazardních her, která slouží regulačním orgánům EHP pro hazardní hry k výměně osvědčených postupů, k usnadnění administrativní spolupráce a k prohloubení důvěry. Kromě toho se na oblast hazardních her vztahují pravidla EU namířená například proti praní špinavých peněz.

Další informace

– Hlavní rozhodnutí přijatá v rámci série řízení o nesplnění povinnosti v prosinci 2017, viz MEMO/17/4767.

– Řízení o nesplnění povinnosti obecně, viz MEMO/12/12 (infografika).

Řízení EU v případě nesplnění povinnosti.

IP/17/5109

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar