Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия закрива производствата за нарушения и преписките по жалби в сектора на хазартните игри

Брюксел, 7 декември 2017 r.

В съответствие със своя политически ангажимент за по-стратегически подход при прилагането на законодателството на ЕС, Европейската комисия реши днес да закрие производствата за нарушения и разглеждането на жалби в областта на хазартните игри.

От самото начало Комисията Юнкер се съсредоточи върху своите политически приоритети и работи енергично за тяхното изпълнение. Този политически подход се отразява и в начина, по който Европейската комисия разглежда производствата за установяване на нарушения. В Съобщението „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ е формулиран подходът на Европейската комисия за приоритизиране на производствата по стратегически начин, като внимателно се претеглят различните намесени публични и частни интереси.

В този контекст Европейската комисия реши днес да закрие своите производства за нарушения в областта на онлайн хазарта, както и разглеждането на съответните жалби срещу няколко държави членки.

Съдът на Европейския съюз нееднократно е признавал правата на държавите членки да ограничават хазартните услуги в случаите, при които е необходимо да бъдат защитени цели от публичен интерес, като например защитата на непълнолетните, борбата срещу пристрастяването към хазарта и борбата срещу нередности и измами. Европейската комисия отчита по-широката политическа легитимност на целите от обществен интерес, преследвани от държавите членки при регулирането на услугите в областта на хазартните игри. Европейската комисия изтъква и усилията на държавите членки да модернизират своята нормативна уредба в областта на онлайн хазарта и да пренасочват търсенето на услуги в областта на хазартните игри от страна на свои граждани от нерегулирани към разрешени и намиращи се под надзор уеб сайтове, както и да осигуряват заплащането на данъци от страна на операторите. Като се има това предвид, за Европейската комисия не е приоритетна задача да използва своите права да провежда процедури за нарушения с оглед да насърчи създаването на единен европейски пазар в областта на хазартните онлайн услуги.

Европейската комисия ще продължи да подкрепя държавите членки в техните усилия да модернизират своите национални нормативни уредби в областта на онлайн хазарта, както и да улеснява сътрудничеството между националните регулатори на хазарта.

Контекст

Мнението на Европейската комисия, че жалбите във връзка с хазартния сектор могат по-ефективно да бъдат разглеждани от националните съдилища, е свързано също с многобройни решения на Съда на Европейския съюз относно националното законодателство в областта на хазарта. Поради това на жалбоподателите се препоръчва да използват национални коригиращи действия, когато са изправени пред проблеми, свързани със законодателството на ЕС относно хазартния сектор.

Държавите членки имат автономни права по отношение на начина на организиране на своите хазартни услуги, включително във връзка с равнището на данъчно облагане, при положение че се спазват основните свободи, залегнали в Договора. Съдът на Европейския съюз помогна да се изясни кои ограничения на принципите на Единния пазар могат да бъдат обосновани в светлината на публични политически цели, като например защитата на потребителите и на непълнолетните във връзка с хазарта.

Европейската комисия съдейства на държавите членки в техните усилия да се борят с неразрешения хазарт, да защитават уязвими граждани и да предотвратяват други свързани с хазарта незаконни действия. След Съобщението от 2012 г. относно хазартните игри по Интернет, Европейската комисия инициира серия от инициативи, например препоръки за защита на потребителите и относно рекламите в сектора на хазартните игри по Интернет, насърчи по-голямо административно сътрудничество и формира Експертна група относно услугите в областта на хазартните игри, така че регулаторите на хазарта в рамките на ЕИП да могат да обменят добри практики, да се улесни административното сътрудничество между тях и да се повиши доверието. Също така, правилата на ЕС в области като мерките срещу прането на пари се прилагат и в сектора на хазарта.

За допълнителна информация

- Относно ключовите решения в приетия през декември 2017 г. Пакет от решения по производствата за нарушения, вж. пълния текст на информационния документ MEMO/17/4767.

- Относно общото производство за установяване на неизпълнение на задължения вж. MEMO/12/12(an info graph).

- Относно Производството на ЕС за установяване на нарушения:

IP/17/5109

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar