Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Puuetega inimeste vajadusi arvestava linna auhind Access City Award 2018 Prantsusmaa linnale Lyonile juurdepääsetavuse väärtustamise eest linnaelu tulipunktina

Brüssel, 5. detsember 2017

Euroopa Komisjon kuulutas tänase Euroopa puuetega inimeste päeva puhul puuetega inimeste vajadusi arvestava linna auhinna Access City Award võitjaks Lyoni Prantsusmaal. Linna tunnustati tema kaasava ja kõikehõlmava juurdepääsetavuse eest.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen ütles auhinda üle andes järgmist: „Komisjoni praegune koosseis on täielikult pühendunud inimestele kui prioriteedile ja sotsiaalse kaasatuse seadmisele tähtsaimale kohale poliitilises päevakorras. Euroopa sotsiaalõiguste samba väljakuulutamisega 17. novembril jõudsid Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon kokkuleppele, et kaasav sotsiaalne Euroopa on meie tulevikutee. Meie linnade ja ühiskondade muutmisele puuetega inimestele juurdepääsetavamaks ei ole seega alternatiivi. Tänan Lyoni ja kõiki teisi sellel konkursil osalenud linnu nende jõupingutuste eest selle tegelikuks muutmisel. Loodan, et nende linnade saavutused innustavad paljusid teisi linnu, aga ka kõiki piirkondlikke ja riiklikke ametiasutusi."

Lyoni linnabussid on 100% juurdepääsetavad, samuti tagatakse kõigi juurdepääs kultuurile, võttes raamatukogudes kasutusele sellised juurdepääsetavusega seotud seadmed nagu lugemismasinad, audioraamatute lugerid ja suurendusekraanid. Linn on arendanud ka puuetega inimestele mõeldud digivahendeid ning mis puudutab tööellu integreerimist, siis 7,8% avalikest teenistujatest on puuetega inimesed. See on oluliselt rohkem kui Prantsusmaa õigusaktidega nõutud minimaalne 6%.

Euroopa Komisjon tunnustas ka Ljubljanat Sloveenias (teine koht) ja Luxembourgi Luksemburgis (kolmas koht). Ljubljana integreeris juurdepääsetavuse oma üldpoliitikasse, nimetades ametisse spetsiaalse nõuandekomitee, kuhu kuuluvad vanurid ja puuetega inimesed, et neil oleks otsene võimalus osaleda linna poliitikakujunduses. Luxembourgi linn on teinud suuri jõupingutusi, et suurendada linnaelanike teadlikkust, et vältida puuete stigmatiseerimist ning kujundada ulatuslikult kaasav linn, kus kõigil on mugav olla.

Ka Viborgi linn Taanis leidis äramärkimist selle eest, kuidas ta on ühendanud oma ajaloopärandi ja künkliku maastiku ning juurdepääsetava taristu.

Taust

Auhind Access City Award, mille kutsusid ellu komisjon ja Euroopa Puuetega Inimeste Foorum, on üks meede ELi puuetega inimeste strateegia (2010-2020) raames ja selle eesmärk on luua puuetega inimestele takistusteta Euroopa. Auhinnaga tunnustatakse jätkuvalt linnu, mis näitavad teed täna Euroopas leiduvate takistuste ületamisel. Auhind antakse linnale, kes on konkreetselt ja kestvalt parandanud juurdepääsu linnakeskkonna olulistele osadele ning kellel on konkreetsed plaanid olukorra edasiseks parandamiseks. Auhinna eesmärk on inspireerida teisi linnu, kellel võib olla sarnaseid probleeme, ning levitada Euroopas head tava.

Auhind Access City Award on suunatud vähemalt 50 000 elanikuga Euroopa linnadele. Linnadelt oodatakse laiaulatuslikku lähenemisviisi juurdepääsetavusele neljas põhivaldkonnas: hoonestatud keskkond ja avalik ruum, transport ja sellega seotud taristu, info ja side, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), avalikud rajatised ja teenused.

Auhind antakse üle iga-aastasel Euroopa puuetega inimeste päeva konverentsil, millel osaleb ligi 400 inimest üle Euroopa.

ELi juurdepääsetavuse poliitika

ELi puuetega inimeste strateegia (2010–2020) keskne eesmärk on muuta Euroopa puuetega inimestele mugavamaks. Strateegiaga nähakse ette ELi tasandi üldraamistik meetmeteks puuete ja juurdepääsetavuse vallas, et täiendada ja toetada liikmesriikide meetmeid. Juurdepääsetavust käsitlevaid erisätteid sisaldavad ELi selliste valdkondade õigusaktid nagu transport ja elektroonilised sideteenused. Näiteks komisjoni Euroopa juurdepääsetavuse akti ettepanekuga soovitakse muuta tooted ja teenused puuetega inimestele kättesaadavamaks. Juurdepääsetavuse akti käsitleva aruande üle hääletas Euroopa Parlament septembris ning 7. detsembril hääletab tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu üldise lähenemisviisi üle.

EL kasutab lisaks õigusaktidele ja poliitikale erinevaid vahendeid, näiteks teadusuuringuid ja standardiseerimist, et optimeerida tehiskeskkonna, IKT, transpordi ja muude valdkondade juurdepääsetavust ning edendada tervet ELi hõlmavat juurdepääsetavate toodete ja teenuste turgu.

Eelmised auhinnasaajad: 2011, Ávila (Hispaania); 2012, Salzburg (Austria); 2013, Berliin (Saksamaa); 2014, Göteborg (Rootsi); 2015, Boras (Rootsi); 2016, Milano (Itaalia); 2017, Chester (Ühendkuningriik).

Lisateave:

Käesolev pressiteade on kättesaadav PDFi või WORDi vormingus.

Puuetega inimeste vajadusi arvestava linna auhind – Auhind „Access City Award“ 2018

Euroopa puuetega inimeste päev 2017

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

 

IP/17/5069

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar