Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 käynnistyy

Bryssel 7. joulukuuta 2017

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi käynnistyy Milanossa pidettävän Euroopan kulttuurifoorumin juhlallisuuksilla

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi tuo esiin Euroopan rikasta kulttuuriperintöä ja esittelee sen roolia edistettäessä yhteistä identiteettiä ja rakennettaessa Euroopan tulevaisuutta

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics, joka käynnisti kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden virallisesti tänään, totesi seuraavaa: ”Kulttuuriperintö on keskeinen osa eurooppalaista elämäntapaa. Se määrittelee, keitä olemme, ja luo kuuluvuuden tunnetta. Kulttuuriperintö ei koostu pelkästään kirjallisuudesta, taiteesta ja esineistä vaan myös oppimistamme käden taidoista, kertomistamme tarinoista, nauttimistamme aterioista ja katsomistamme elokuvista. Meidän on säilytettävä ja vaalittava kulttuuriperintöämme seuraavia sukupolvia varten. Tämänvuotiset juhlallisuudet ovat loistava tilaisuus rohkaista erityisesti nuoria tutustumaan Euroopan rikkaaseen kulttuurin monimuotoisuuteen ja pohtimaan kulttuuriperinnön asemaa meidän kaikkien elämässä.” Sen ansiosta voimme ymmärtää menneisyyttä ja rakentaa tulevaisuutta.”

Tänään tapahtumaan osallistuvat Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani, Viron kulttuuriministeri Indrek Saar, joka edustaa EU:n neuvoston puheenjohtajamaana toimivaa Viroa, Italian kulttuuriministeri Dario Franceschini, Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Petra Kammerevert ja 800 EU:n kulttuurialan ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kulttuuriperinnön sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä. Tuhannet aloitteet ja tapahtumat kaikkialla Euroopassa tarjoavat osallistumismahdollisuuden kaikille kansalaisille heidän lähtökohdistaan riippumatta. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman laaja yleisö, erityisesti lapset, nuoret, paikallisyhteisöt ja ihmiset, jotka ovat harvoin tekemisissä kulttuurin kanssa, ja edistää yhteistä omistajuuden tunnetta.

EU-maissa, kaupungeissa, kunnissa ja alueilla toteutetaan erilaisia projekteja ja hankkeita. Niiden lisäksi järjestetään EU:n rahoittamia monikansallisia projekteja. Komissio järjestää jäsenvaltioiden kanssa esimerkiksi Assises du Patrimoine ‑tapahtuman kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden päätapahtumana, jonka tarkoituksena on käynnistää kulttuuria ja kulttuuriperintöä koskevaan EU:n pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaankuuluva työ. Tämä on jatkoa EU:n johtajien Göteborgissa 17. marraskuuta pidettyihin koulutusta ja kulttuuria koskeviin keskusteluihin.

Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn mukaan kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta katsoo, että kulttuuriperintö on heille tärkeä paitsi henkilökohtaisesti myös yhteisön, alueen, maan ja koko Euroopan unionin tasolla. Valtaosa on ylpeitä kulttuuriperinnöstä riippumatta siitä, sijaitseeko se omalla alueella, omassa maassa vai jossakin toisessa Euroopan maassa. Useampi kuin seitsemän kymmenestä eurooppalaisesta on yhtä mieltä siitä, että kulttuuriperintö voi parantaa heidän elämänlaatuaan. Tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä vastanneesta myös katsoi, että kulttuuriperintöä olisi opetettava kouluissa. Kolme neljäsosaa eurooppalaisista katsoo, että erityisesti jäsenvaltioiden ja EU:n olisi osoitettava enemmän resursseja Euroopan kulttuuriperinnön suojeluun.

Tausta

Euroopan kulttuuriperintö – arkeologisista kohteista nykyarkkitehtuuriin, keskiaikaisista linnoista kansanperinteeseen ja taiteisiin – on keskeinen osa Euroopan kansalaisten kollektiivista muistia ja identiteettiä. Lisäksi kulttuuriperintö luo kasvua ja työpaikkoja kaupungeissa ja alueilla, ja se on keskeisessä osassa Euroopan yhteyksissä muuhun maailmaan. 7,8 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa liittyy välillisesti kulttuuriperintöön (esim. matkailu, tulkkaus ja turvallisuus). EU:n kulttuuriperinnön alalla työskentelee yli 300 000 ihmistä, ja Euroopasta on kirjattu 453 kohdetta Unescon maailmanperintöluetteloon, mikä vastaa lähes puolta luettelon kohteista.

Näistä syistä ja varsinkin aikana, jolloin kulttuuriaarteet ovat uhattuina ja niitä tuhotaan tahallisesti konfliktialueilla, komissio katsoi kulttuuriperinnön ansaitsevan oman eurooppalaisen teemavuotensa 2018. Neuvosto ja Euroopan parlamentti nimesivät vuoden 2018 kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi teemavuodeksi 17. toukokuuta 2017 komission 30. elokuuta 2016 tekemän ehdotuksen perusteella.

Euroopan kulttuurifoorumi, jossa kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi käynnistetään tänään, on Euroopan komission joka toinen vuosi järjestämä merkittävä tapahtuma. Se nostaa eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön profiilia, tuo yhteen alan keskeiset toimijat, tarkastelee kulttuuria koskevan Euroopan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja edistää keskustelua EU:n kulttuuripolitiikasta ja -aloitteista. Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 käynnistämisen lisäksi tämän vuoden foorumissa pohditaan kulttuurin merkitystä eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisessa sekä kulttuurin ja luovuuden panosta paikalliseen ja alueelliseen sosioekonomiseen kehitykseen.

Lisätietoja

 

IP/17/5067

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar